Hövding Sverige AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA HÖVDING SVERIGE AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA HÖVDING SVERIGE AB (PUBL)

Aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den                         5 augusti 2020 klockan 13.00 i företagets lokaler på Bergsgatan 33 i Malmö. Registrering kan ske från och med kl. 12.30.

Rätt till deltagande
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken torsdagen den 30 juli 2020, dels anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman senast torsdagen den 30 juli 2020. Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i den extra bolagsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear innan den 30 juli 2020. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Anmälan
Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:
- via e-post till: ir@hovding.com
- per telefon: 040 - 23 68 68
- per brev till: Hövding Sverige AB, Bergsgatan 33, 214 22 Malmö

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. För aktieägare som är juridisk person ska behörigheten styrkas genom registreringsbevis och/eller fullmakt och registreringsbevis. Kopia av fullmakt samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.hovding.se alternativt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Hövding uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.hovding.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Hövding tillhanda senast den 30 juli 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under ”Anmälan” ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till ir@hovding.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret. 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller flera justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Framläggande av handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen
 8. Beslut om företrädesemission enligt styrelsens förslag
 9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Förslag från valberedningen och styrelsen med det huvudsakliga innehållet enligt nedan kommer att framläggas på bolagsstämman i följande ärenden:

Pkt 2.  Valberedningens förslag till stämmoordförande: Fredrik Arp

Pkt. 8  Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission:  

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission av högst 3 931 959 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 965 979,50 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, innebärande att aktieägarna har rätt att för sex (6) befintliga aktier teckna en (1) ny aktie. Även de som inte är aktieägare har rätt att teckna i företrädesemissionen. För tecknade aktier ska fördelning ske enligt följande:
 1. i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, och, vid överteckning, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
 2. i andra hand till de som, före emissionsbeslutet, har ingått teckningsåtaganden utan stöd av teckningsrätter;
 3. i tredje hand till de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter;
 4. i fjärde hand till de som ingått emissionsgaranti avseende teckning och betalning av de aktier som inte tilldelas övriga tecknare, pro rata i förhållande till garanterat belopp.
 1. För varje tecknad aktie ska erläggas 15,50 kronor.
 2. Avstämningsdag är den 12 augusti 2020.
 3. Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 14 augusti 2020 till och med den 28 augusti 2020. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på angiven anmälningssedel för teckning från och med den 14 augusti till och med den 28 augusti 2020. Betalning för tecknade aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen har rätt att tillåta betalning genom kvittning enligt aktiebolagslagens regler.
 4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
 5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter de nya aktierna registrerats.
 6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

_______________________

Övrigt
Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med onsdagen den 22 juli 2020. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.hovding.se.

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 23 591 758 aktier motsvarande 23 591 758 röster.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified adviser för Hövding Sverige AB (publ).

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns
tillgänglig på Euroclears hemsida:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * * * *
Malmö 20 juli 2020
Styrelsen i Hövding Sverige AB (publ)
För mer information:
Fredrik Carling, verkställande direktör, Hövding Sverige AB (publ)
telefon: 040 - 23 68 68, e-post: Fredrik.Carling@hovding.com

Bilagor