OP Företagsbanken Abp:s halvårsrapport 1.1–30.6.2020

OP Företagsbanken Abp

Halvårsrapport 1.1–30.6.2020
Börsmeddelande 21.7.2020 kl. 09.00


OP Företagsbanken Abp:s halvårsrapport 1.1–30.6.2020
       

  • Koncernens resultat före skatt var 138 miljoner euro (187). Intäkterna minskade med 14 procent till 488 miljoner euro (568). Med beaktande av det tillfälliga undantaget ökade intäkterna med 3 procent till 537 miljoner euro (524). Räntenettot ökade med 21 procent till 165 miljoner euro (136) och försäkringsnettot med 8 procent till 288 miljoner euro (267). Nedskrivningarna av fordringar, 67 miljoner euro, ökade från jämförelseperioden med 53 miljoner euro. Utvecklingen på placeringsmarknaden till följd av coronapandemin (COVID-19) minskade intäkterna från placeringsverksamheten i synnerhet under det första kvartalet. Intäkterna från placeringsverksamheten minskade från jämförelseperioden med 30 procent till 75 miljoner euro (106).
  • Segmentet Företagsbanks resultat före skatt minskade med 27 procent till 89 miljoner euro (121). Nedskrivningarna av fordringar ökade med 54 miljoner euro till 68 miljoner euro (14). Räntenettot ökade med 9 procent till 202 miljoner euro (185) och nettointäkterna från placeringsverksamheten med 17 procent till 59 miljoner euro (50). Utlåningen ökade på ett år med 7 procent till 24,7 miljarder euro (23,2).
  • Segmentet Försäkrings resultat före skatt minskade med 11 procent till 86 miljoner euro (97). Försäkringsnettot växte med 21 miljoner euro till 288 miljoner euro. Intäkterna från placeringsverksamheten minskade med 71 procent och var 13 miljoner euro (44). Den operativa totalkostnadsprocenten var 89,3 (92,5).
  • Övrig rörelse redovisade ett resultat före skatt på -36 miljoner euro (-31). Likviditeten förblev god trots coronakrisen.
  • Koncernens CET1-kapitaltäckning var 13,7 procent (14,9). Nedgången i relationstalet påverkades av att utlåningen ökade och av att den nya definitionen av fallissemang började tillämpas under det första kvartalet.
 

Resultat före skatt, mn €
1–6/2020 1–6/2019 Förändring, % 1–12/2019
  Företagsbank 89 121 -26,8 262
  Försäkring 86 97 -11,2 200
  Övrig rörelse -36 -31 - -50
Koncernen totalt 138 187 -26,3 412
Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 5,2 7,4 -2,3* 7,8
Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 0,30 0,46 -0,17* 0,49
  30.6.2020 30.6.2019 Förändring, % 31.12.2019
CET1-kapitaltäckning, % 13,7 13,6 0,2* 14,9
Utlåning, md € 24,7 23,2 6,8 23,7
Inlåning, md € 13,6 10,4 30,1 11,1
Nödlidande fordringar av kredit- och garantistocken, % 1,1 0,5 0,6* 0,5
Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,48 0,11 0,38* 0,19

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2019. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2019 om inte annat nämns.

*Förändring i relationstalet

Utsikter för återstoden av året

Till följd av coronapandemin hamnade den globala ekonomin snabbt i en recession under det andra kvartalet. Ekonomin började dock återhämta sig redan i början av sommaren då restriktionerna lindrades. Också på finansmarknaden förbättrades läget under det andra kvartalet tack vare centralbankernas omfattande stödåtgärder. I Finland led ekonomin mindre än i många andra länder direkt av restriktionerna, men också hos oss minskade nationalprodukten drastiskt på våren.

De ekonomiska utsikterna är fortsättningsvis exceptionellt osäkra trots den preliminära återhämtningen inom ekonomin. På finansmarknaden kan osäkerheten snabbt öka, om pandemin igen förvärras. Nedgången på exportmarknaden kan också inverka på den finländska ekonomin med en fördröjning, även om pandemins direkta effekter småningom avtar. Recessionen till följd av pandemin kan påverka bankerna och försäkringsbolagen med en fördröjning om kundernas ekonomiska svårigheter fortsätter en längre tid.

I och med coronapandemin är de största osäkerhetsmomenten för resultatutvecklingen förknippade med förändringar i ränte- och placeringsmiljön samt utvecklingen av nedskrivningar. Dessutom påverkas den framtida resultatutvecklingen av marknadens tillväxttakt, förändringar i konkurrensläget och storskadornas effekt på skadekostnaden.

År 2020 ges en uppskattning av utvecklingen i hela årets resultat endast på grupplanet i OP Gruppens bokslutskommuniké och delårsrapporter.

Alla bedömningar som presenteras i den här halvårsrapporten grundar sig på de rådande åsikterna om utvecklingen av omvärlden, OP Företagsbankskoncernen och dess funktioner, och de faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Delårsrapporterna 2020 offentliggörs följande dagar:

Delårsrapport 1.1−30.9.2020 22.10.2020

Helsingfors 21.7.2020

OP Företagsbanken Abp
Styrelsen

Närmare upplysningar:
Verkställande direktör Katja Keitaanniemi, tfn 010 252 1387
Direktör för kommunikation och företagsansvar Tuuli Kousa, tfn 010 252 2957

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsingfors
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi

OP Företagsbanken Abp är en del av Finlands ledande kundägda finansgrupp OP Gruppen. OP Företagsbanken och OP-Bostadslånebanken ansvarar för OP:s upplåning på penning- och kapitalmarknaden. OP Företagsbanken, OP-Bostadslånebanken och deras moderbolag OP Andelslag samt övriga medlemskreditinstitut inom OP har ett lagstadgat solidariskt ansvar för varandras skulder och åtaganden. OP Företagsbanken är också centralbank för OP.