Cortus Energy slutför riktad emission av konvertibler till garanter i den övertecknade företrädesemissionen

Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har slutfört den riktade emissionen av konvertibler till garanterna i den tidigare (och sedermera övertecknade) företrädesemissionen som genomfördes i maj 2020 (den ”Riktade Emissionen” respektive ”Företrädesemissionen”). I den Riktade Emissionen, vilken beslutades på extra bolagstämma i Bolaget den 14 juli 2020 och omfattade utgivande av högst 66 302 608 nya konvertibler, har garanterna tecknat totalt 54 627 052 konvertibler. Därmed har lån i Bolaget om sammanlagt 27 313 526 kronor kvittas. Den riktade emissionen har således tecknats till ca 82,4 procent.

Inom ramen för Företrädesemission, som offentliggjordes den 22 maj 2020, hade Per-Olov Norberg (styrelseordförande), Peter Forssell genom bolag P. Forssell Timber AB (styrelseledamot) och Per Norberg ingått garantiåtaganden. Företrädesemissionen fulltecknades och inga garantiåtaganden togs i anspråk. Vid extra bolagsstämma den 14 juli 2020 beslutades därför att genomföra den Riktade Emissionen till garanterna Per-Olov Norberg, Peter Forssell genom bolag P. Forssell Timber AB och Per Norberg i syfte att frigöra Bolaget från utestående lån jämte ränta. Sammanlagt uppgick dessa lån jämte ränta före den Riktade Emissionen till cirka 33,2 MSEK.

Den Riktade Emissionen omfattar konvertibler av samma serie som konvertiblerna i Företrädesemissionen och har emitterats till samma villkor. Teckningskursen är således uppgått till 0,50 SEK per konvertibel. Betalning för konvertiblerna i den Riktade Emissionen har skett genom kvittning av respektive garants fordran baserat på utestående lån inklusive upplupen ränta till Bolaget. Efter genomförandet av den Riktade Emissionen kommer det totala antalet konvertibler uppgå till 193 171 715, envar med ett nominellt värde om 0,50 SEK. Det totala konvertibla lånet kommer därmed, efter genomförandet av den Riktade Emissionen, att uppgå till 96 585 857,50 SEK.

Givet full konvertering av alla konvertibler emitterade i Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen till aktier, kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 1 553 408 315 aktier till högst 1 674 261 311 aktier och aktiekapitalet från 46 602 249,45 SEK till högst 50 227 839,33 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 7,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningen är beräknad baserat på konvertiblernas lägsta möjliga konverteringskurs, vilket motsvarar 0,26 SEK per aktie.

I tabellen nedan presenteras utfallet till de garanter som deltog i den Riktade Emissionen.

NamnAntal konvertibler
Per-Olov Norberg (styrelseordförande)44 223 674
P. Forssell Timber AB*5 403 378
Per Norberg5 000 000

 *P. Forssell Timber AB är helägt av styrelseledamoten Peter Forssell

Kommentar från VD Håkan Sigfridsson:

”Efter en fulltecknad företrädesemission, i kombination med en lyckad riktad emission, står Cortus Energy AB väl rustade för att möta de utmaningar som följer med färdigställandet av utprovningen i Höganäs och utvecklingen av Covid-19 i världen”

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till Cortus Energy i samband med Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen. Synch Advokat är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 8 588 866 30
www.cortusenergy.com

Om Cortus Energy AB
Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2020.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna konvertibler i Cortus Energy och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Cortus Energys aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Cortus Energy lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Bilaga