Rapport för sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2020

  • Trots det mycket låga oljepriset uppnåddes positivt fritt kassaflöde från olje- och gasverksamheten för det andra kvartalet, och för sexmånadersperioden uppgick det till 380 MUSD.
  • Rekordhög produktion om 162,9 Mboepd för det andra kvartalet.
  • Snabb produktionsökning och ökad platåproduktionsnivå på Johan Sverdrup. Första fasens kapacitet om 470 Mbopd testas för möjlig ytterligare produktionsökning under det andra halvåret.
  • Betydande likviditetsökning under sexmånadersperioden till följd av kostnadsminskningar, senareläggning av projekt, stimulanspaket i form av ändringar i skattelagen och ytterligare kreditfaciliteter.
  • Fortsatt utmärkta resultat från Edvard Grieg. Både reservökning och förlängd platåproduktion förväntas.
  • Åtta potentiella projekt, med målsättning att nå nettoresurser om över 120 MMboe, kommer att påskyndas med anledning av de nya ändringar i skattelagen i Norge.
  • Erhållit kreditbetyg BBB- med stabila utsikter i kreditvärdering från S&P Global, vilket bekräftar vår starka likviditet och kreditstatus.

Finansiella resultat

 1 jan 2020-
30 jun 2020
6 månader
1 apr 2020-
30 jun 2020
3 månader
1 jan 2019-
30 jun 2019
6 månader
1 apr 2019-
30 jun 2019
3 månader
1 jan 2019-
31 dec 2019
12 månader
Produktion i Mboepd157,7162,977,576,193,3
Intäkter och övriga intäkter i MUSD1 097,7402,5984,0499,92 948,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten i MUSD898,1259,8754,5408,71 378,2
Per aktie i USD3,160,912,231,214,36
EBITDA i MUSD1916,2335,1811,6411,91 918,4
Per aktie i USD13,231,182,401,226,07
Fritt kassaflöde i MUSD2381,5-25,2167,471,61 271,7
Per aktie i USD21,34-0,090,490,214,03
Periodens resultat i MUSD-131,8178,8149,796,2824,9
Per aktie i USD-0,460,630,440,282,61
Justerat resultat i MUSD117,351,3128,469,5252,7
Per aktie i USD0,410,180,380,210,80
Nettoskuld i MUSD3 796,13 796,13 359,33 359,34 006,7

Exkluderar vinst efter skatt om 756,7 MUSD hänförlig till avyttringen av en 2,6 procentig licensandel i Johan Sverdrup-projektet, redovisad under 2019.
2 Inkluderar investeringar i projekt för förnybar energi. Exklusive investeringar i projekt för förnybar energi uppnåddes ett positivt fritt kassaflöde om 19,5 MUSD för det andra kvartalet 2020.


Kommentar från Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Energy:

”Den styrka och motståndskraft som Lundin Energy har visat under den kraftigaste nedgången i oljebranschens historia, är ett tydligt kvitto på kvalitén på våra tillgångar, vår finansiella flexibilitet, våra högpresterande medarbetare och vår operativa verksamhet i världsklass. Detta styrktes även genom kreditbetyget BBB- som vi erhållit. Vi genererade ett fritt kassaflöde om över 380 MUSD för sexmånadersperioden och levererade ett positivt fritt kassaflöde från vår olje- och gasverksamhet under det andra kvartalet. Detta lyckades vi med under en period som karakteriserades av realiserade oljepriser som var bland de lägsta vi någonsin upplevt, både avseende Dated Brent-priset i förhållande till Brent Futures (Dated Brent differential) och kvalitetsrabatten (physical discount). Situationen har nu stabiliserats och våra fat säljs i själva verket återigen till ett premium.

Den risk som coronaviruset medförde utgjorde en helt ny utmaning för hela offshoreindustrin, och tack vare snabba och effektiva åtgärder hanterades det potentiella hotet i tid. Vi tog oss igenom denna period med våra anställdas säkerhet tryggad och utan någon störning i produktionen. Alla anläggningar offshore har nu återgått till normala bemanningsnivåer och projekten fortskrider enligt plan när vi nu går in i årets andra hälft.

Trots det instabila marknadsläget, levererade Lundin Energy utmärkta resultat från den operativa verksamheten. Johan Sverdrup uppnådde den högre platåproduktionsnivån om 470 Mbopd i april 2020 och sedan dess har ytterligare en ny produktionsborrning slutförts. Anläggningarnas kapacitet kommer att testas för ytterligare produktionsökning under det andra halvåret. På Edvard Grieg fortsätter resultaten från reservoaren att överträffa förväntningarna. Reservoarmodellen uppdateras för närvarande tillsammans med analysen av ny 4D-seismik som samlats in och vi ser redan att det finns tydlig potential för ytterligare reservökning och förlängd platåproduktion.

Den norska regeringen spelade också en aktiv roll under perioden genom att upprätta ett incitamentspaket i form av ändringar i skattelagen. Detta förbättrar den kortsiktiga likviditeten och har en väsentlig positiv inverkan på projektavkastningen för framtida projekt, under förutsättning att planen för utbyggnad och drift lämnas in för godkännande innan slutet av 2022. Bolaget har identifierat upp till åtta nya projekt som skulle kunna dra nytta av dessa ändringar i skattelagen, med målsättning att nå nettoresurser om 120 MMboe. Vi siktar på att påskynda utvärderingsaktiviteter och studier för fältutbyggnad för alla potentiella projekt och har som mål att förbereda dem så att beslut kan fattas inom tidsfristen, som löper ut i slutet av 2022.

Samtidigt som vi upprätthöll våra mycket låga verksamhetskostnader om 2,78 USD per boe för sexmånadersperioden, höll vi nere våra koldioxidutsläpp på en låg nivå om 2,8 kg CO2 per producerat fat. Denna låga nivå är 50 procent lägre än 2019 och ligger betydligt lägre än vårt utsläppsmål för 2020 om 4 kg CO2 per producerad fat. Vårt koldioxidavtryck kommer att minska ytterligare vid slutet av 2022 när Edvard Griegfältet elektrifieras fullt ut, vilket till största del kommer att drivas med förnybar energi från land. Vi kommer då att nå en koldioxidintensitet om under 2 kg CO2 per producerat fat och närma oss vårt mål att uppnå klimatneutralitet i den operativa verksamheten.

Under det andra halvåret kommer vi fortsätta att hålla en strikt budgetdisciplin och, där vi ser möjligheter, dra nytta av det rådande marknadsläget för att komplettera vår tillgångsportfölj. Vi kommer även att återuppta prospekteringsverksamheten under det fjärde kvartalet. Det är i tider som dessa som bolag verkligen kan visa vad de går för och jag vill ta tillfället i akt att tacka alla medarbetare för deras hårda arbete och beslutsamhet, nu när vi kan se att vi inte bara har lyckats ta oss igenom denna svåra period utan dessutom befinner oss i en än bättre och starkare position. Som Lundingruppens grundare, Adolf Lundin, brukade säga till mig: – When the going gets tough, the tough get going!”

Audiocast presentation
Lyssna till Alex Schneiter, koncernchef och vd, och Teitur Poulsen, CFO, som kommenterar rapporten i en live audiocast denna morgon kl. 09.00 (29 juli 2020). Följ sändningen live på www.lundin-energy.com eller via telefon med nedanstående telefonnummer och pinkod:

Storbritannien/Internationellt:............. +44 207 192 8338
Sverige:........................................... +46 8 566 184 67
Norge:............................................. +47 21 56 30 15
USA:................................................ +1 646 741 3167
Pinkod: 4291718

Länk: https://edge.media-server.com/mmc/p/pa874z3y 


Lundin Energy har utvecklats från att vara ett bolag för prospektering av olja och gas till att bli ett erfaret nordiskt energibolag aktivt inom både utbyggnad och drift. För att bibehålla vår branschledande position när det gäller såväl produktionseffektivitet som hållbarhet och låga koldioxidutsläpp, utvecklar vi hela tiden nya idéer, koncept och lösningar. (Nasdaq Stockholm: LUNE). För mer information, besök www.lundin-energy.com eller ladda ner vår app via www.myirapp.com/lundin


För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin-energy.com
Robert Eriksson
Head of Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-energy.com


Denna information är sådan som Lundin Energy AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 juli 2020 kl. 07.30 CEST.

Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive Lundin Energys framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen. Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan komma att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara “framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Energy har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Riskhantering” samt på andra ställen i Lundin Energys årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga