Nytt antal röster och utestående aktier

Bolaget har en skyldighet enligt lag att offentliggöra uppgifter om en förändring i totala antalet aktier eller röster i bolaget.


Vid årsstämman 2011 infördes ett omvandlingsförbehåll i Industrivärdens bolagsordning. Aktieägare har rätt att när som helst begära omvandling av A-aktier till C-aktier. Under juli månad 2020 har omvandling skett av 6 050 A-aktier till C-aktier.


Efter omvandlingen uppgår antalet röster i bolaget till 283 921 593. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 435 209 877, varav 267 111 784 A-aktier och 168 098 093 C-aktier.


Stockholm den 31 juli 2020 

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, tel. 08-666 64 00


Denna information är sådan information som AB Industrivärden är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschefen Sverker Sivalls försorg (tel. 08-666 64 00), för offentliggörande den 31 juli 2020 kl. 10:00 CET.

Bilaga