Aktia Bank Abp:s halvårsrapport 1.1–30.6.2020: Stark resultatåterhämtning efter coronavåren

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
4.8.2020 kl. 8.00

Aktia Bank Abp:s halvårsrapport 1.1–30.6.2020: Stark resultatåterhämtning efter coronavåren

I korthet

  • Den organiska ökningen av räntenettot fortsatte
  • Marknaden återhämtade sig efter den branta nedgången i mars, vilket bidrog till positiva värdeförändringar. Detta tillsammans med ökade nettoteckningar ledde till en betydande förbättring i förvaltade tillgångar under andra kvartalet
  • Användningen av digitala banktjänster ökade betydligt bland kunderna
  • Fortsatt bra likviditet och kapitaltäckning

Utsikter 2020 (uppdaterade)

Aktiakoncernens resultat för 2020 är fortsättningsvis mycket beroende av hur en eventuell ny eskalering av covid-19-pandemin påverkar marknadsvärden, kundbeteende och nedskrivningsnivåer under slutet av året, vilket innebär betydande osäkerhet i utsikterna för 2020. Aktia avhåller sig tills vidare från att ge utsikter för rörelseresultatet 2020.

Trots det svaga resultatet under första halvåret p.g.a. coronakrisen förväntas dock resultatutvecklingen vara stabil under andra halvan av året förutsatt stabila marknads- och samhällsförhållanden: 

  • Tillväxten i räntenetto förväntas fortsätta. Fortsatt återhämtning i provisionsintäkterna från speciellt fond- och kapitalförvaltning är beroende av förändringar i marknadsvärden.
  • Livförsäkringsnetto fortsättningsvis mycket beroende av förändringar i marknadsvärden.
  • Reserveringar för eventuella kreditförluster förväntas fortsätta på en moderat nivå under den andra halvan av året samtidigt som Aktias likviditet och kapitaltäckning fortsättningsvis är stark.

Mikko Ayub, verkställande direktör:

Det första halvåret 2020 var mycket exceptionellt för oss alla. Detta gällde även oss aktianer. Under coronakrisen arbetade tidvis nästan 80 % av Aktias stenhårda proffs på distans och sökte nya lösningar för att hjälpa våra kunder. Jag vill uppriktigt tacka dem alla för det. Coronakrisen slog hårt i många hushåll och därför hade Aktia fram till slutet av maj en kampanj inom ramen för vilken över 11 000 privatkunder beviljades avgiftsfri amorteringsfrihet.

Även största delen av våra kundmöten sköttes på distans. Användningen av digitala banktjänster gick upp enormt under våren och till exempel antalet digitala underskrifter ökade explosionsartat. Det var glädjande att märka att till och med sådana kunder som tidigare inte använt digitala banktjänster tyckte att tjänsterna var bra och fungerande. Under det andra kvartalet genomförde vi pilotprojekt för automatisering av bolåneofferter och för en portföljapplikation för kapitalförvaltning som är riktad till Private Banking-kunderna samt lanserade en ny chatbot-service för dagliga banktjänster. Jag är helt övertygad om att i och med den exceptionella våren, ökade betydelsen av digitala banktjänster till en ny nivå och öppnade samtidigt gott om nya möjligheter att uträtta bankärenden i framtiden.

En betydande resultatförbättring från första kvartalet

Coronavirussituationen i Finland lugnade sig betydligt framåt sommaren, vilket också inneburit att Aktia har kunnat återgå till en mer normal operativ vardag då restriktionerna har upphävts. Marknaden återhämtade sig relativt snabbt efter den branta nedgången i mars, vilket också medförde att Aktias resultat återgick till nivåerna före corona eller till och med över dem. Det jämförbara rörelseresultatet för det andra kvartalet var 16,5 miljoner euro, en ökning om 16 % från året innan.

Jämförbara rörelseintäkter totalt för det andra kvartalet uppgick till 54,8 miljoner euro, vilket var en ökning om drygt fyra miljoner euro från ifjol. Den goda utvecklingen av räntenettot fortsatte tack vare stark organisk tillväxt i det andra kvartalet och uppgick till 20,1 miljoner euro. Provisionsintäkterna uppgick till 22,9 miljoner euro, vilket var något lägre än föregående år. Förvaltade tillgångar (AuM) återhämtade sig betydligt efter årets första kvartal till följd av starkt positiva nettoteckningar och värdeförändringar och ökade till 9,2 miljarder euro. Däremot återspeglade de lägre kortbetalningarna och den lägre betalningsförmedlingen nedgången i konsumtionen som ansträngdes av att även resandet minskade rejält.

Livförsäkringsnettot återhämtade sig efter nedgången i början av året med stöd av marknaden och uppgick till 10,1 miljoner euro. Vi informerade 1.6 att Finansinspektionen godkänt förvärvet av Liv-Alandias livförsäkringsbestånd  och därmed överfördes 11 000 livförsäkringsavtal till Aktia. Överföringen var i linje med vår strategi och ett logiskt nästa steg för oss med tanke på att Aktia hade skött beståndet redan före affären.

De totala jämförbara rörelsekostnaderna uppgick till 36,1 miljoner euro och steg med drygt en miljon euro från året innan. Kostnadsökningen berodde i huvudsak på högre personalkostnader på grund av periodiseringar samt resultateffekt om -0,5 miljoner euro i samband med att stabilitetsavgiften fastställdes av Verket för finansiell stabilitet. Stabilitetsavgiften för i år ökade till 2,8 miljoner euro.

Vi informerade i samband med det första kvartalet att vi som en konservativ kreditgivare inte har identifierat betydande enstaka riskbranscher eller -koncentrationer i vår lånestock som i större utsträckning skulle påverkas av den svåra situationen. Detta stämmer fortfarande. Den modellbaserade kreditförlustreserveringen (ECL) ökade med 1,2 miljoner euro i det andra kvartalet då mer information om konsekvenserna av pandemin nu finns att tillgå i beräkningarna. Ökningen i reserveringen var dock fortsättningsvis måttlig.

För närvarande är coronavirussituationen i Finland lyckligtvis stabil, men ingen av oss vet vad framtiden för med sig. Återhämtningen av ekonomin efter en nästan fullständig inbromsning kommer med en stor sannolikhet att ta länge och den ekonomiska osäkerheten återspeglas i hushållens lägre konsumtion. Jag är emellertid optimistisk gällande framtiden. Aktia är en smidig organisation som är mycket väl förberedd för en eventuell andra våg av coronaviruset. Enligt enkätundersökningar har också konsumentförtroendet redan återhämtat sig betydligt efter coronavåren.

Nyckeltal

(mn euro) 2Q2020 2Q2019 1-6/2020 1-6/2019 1Q2020 2019
Räntenetto 20,1 19,2 5 % 39,8 38,7 3 % 19,7 2 % 77,6
Provisionsnetto 22,9 24,8 -8 % 48,1 47,9 0 % 25,2 -9 % 99,1
Livförsäkringsnetto 10,1 6,6 53 % 4,9 14,9 -67 % -5,2 - 30,0
Rörelseintäkter totalt 54,8 60,6 -10 % 94,7 113,3 -16 % 39,9 37 % 221,4
Rörelsekostnader -36,3 -35,0 4 % -71,9 -71,1 1 % -35,6 2 % -143,9
Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden -1,8 -1,4 24 % -3,2 -2,5 27 % -1,4 25 % -4,5
Rörelseresultat 16,3 24,2 -32 % 19,1 41,4 -54 % 2,8 488 % 74,8
Jämförbara rörelseintäkter1 54,8 50,6 8 % 94,7 103,2 -8 % 39,9 37 % 211,4
Jämförbara rörelsekostnader1 -36,1 -34,9 3 % -71,7 -71,0 1 % -35,6 1 % -140,4
Jämförbart rörelseresultat1 16,5 14,3 16 % 19,3 31,4 -39 % 2,8 495 % 68,2
K/I-tal 0,66 0,58 14 % 0,76 0,63 21 % 0,89 -26 % 0,65
Jämförbart K/I-tal1 0,66 0,69 -4 % 0,76 0,69 10 % 0,89 -26 % 0,66
Resultat per aktie (EPS), euro 0,19 0,30 -37 % 0,22 0,50 -57 % 0,03 533 % 0,90
Jämförbart resultat per aktie (EPS), euro1 0,19 0,16 19 % 0,22 0,36 -39 % 0,03 533 % 0,79
Avkastning på eget kapital (ROE), % 8,4 13,7 -39 % 4,9 11,8 -59 % 1,4 521 % 10,3
Jämförbar avkastning på eget kapital (ROE), %1 8,5 7,2 19 % 4,9 8,4 -42 % 1,4 529 % 9,1
Kärnprimärkapitalrelation (CET1), %2 15,7 16,5 -5 % 15,7 16,5 -5 % 15,9 -1 % 14,7

1) Alternativa nyckeltal utan jämförelsestörande poster
2) Vid periodens slut

Webcast-sändning från resultattillställningen

En direkt webcast-sändning från resultattillställningen ordnas den 4 augusti 2020 kl. 10.00. Verkställande direktör Mikko Ayub och ekonomi- och finansdirektör Outi Henriksson presenterar resultatet. Tillställningen hålls på engelska och den kan följas direkt på https://aktia.videosync.fi/2020-q2-results. En inspelning av webcast-sändningen kommer att finnas tillgänglig på adressen www.aktia.com efter tillställningen.

AKTIA BANK ABP

Mera information:
Outi Henriksson, ekonomi- och finansdirektör, tfn 010 247 6236
Lotta Borgström, direktör för investerarrelationer och kommunikation, tfn 010 247 6838, ir (at) aktia.fi

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2019 till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.

Bilaga