KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HÖVDING SVERIGE AB (PUBL)

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HÖVDING SVERIGE AB (PUBL)

Idag onsdag den 5 augusti 2020 hölls extra bolagsstämma i Hövding Sverige AB (publ). Vid stämman var 14 582 558 aktier representerade, vilket motsvarar 61,81% av totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades enhälligt i enlighet med i kallelsen framlagt förslag.

Beslut om företrädesemission Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en företrädesemission på de huvudsakliga villkor som följer nedan.

Företrädesemissionen omfattar högst 3 931 959 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 965 979,50 kronor. Sex (6) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

För varje tecknad aktie ska erläggas 15,50 kronor. Styrelsen har rätt att tillåta betalning genom kvittning enligt aktiebolagslagens regler.

Avstämningsdag är den 12 augusti 2020. Teckning av aktier ska ske från och med den 14 augusti 2020 till och med den 28 augusti 2020.

_______________________


För mer information: Fredrik Carling, verkställande direktör, Hövding Sverige AB (publ) telefon: 040 - 23 68 68, e-post: Fredrik.Carling@hovding.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified adviser för Hövding Sverige AB (publ).

Bilagor