Acarix AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – juni 2020

Press release (MAR)

Malmö, 7 augusti, 2020

Acarix AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – juni 2020

Adaptiva och flexibla med fokus på prioriteringar

För oss och för många andra företag har pandemin och den globala osäkerheten orsakat förseningar i vissa prioriterade projekt. I kombination med en dynamisk kapitalmarknad har detta dock skapat ett naturligt tillfälle för oss att se över vår finansiering. En säkerställd finansiering skulle möjliggöra fullt fokus på fortsatt kommersialisering på prioriterade marknader och forskning så snart marknaden har normaliserats igen.

Utdrag ur VD Per Perssons kommentar till delårsrapporten.

Andra kvartalet 2020 jämfört med samma period 2019

 • Under andra kvartalet såldes fyra (5) CADScor®System och 660 (1 690) engångsplåster till slutförbrukare. Utöver dessa system såldes sex demosystem till distributörer samt ett system uthyrdes.
 • Intäkterna uppgick till 292 kSEK (664), med ett bruttoresultat om 220 kSEK (539) och en bruttomarginal om 75 procent (81).
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 10 580 kSEK (12 844).
 • Resultat före skatt uppgick till –10 390 kSEK (–12 301).
 • Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –9 129 kSEK (–12 692).
 • Resultat per aktie uppgick till –0,20 SEK (–0,54). Inga utspädningseffekter uppkom.

Första halvåret 2020 jämfört med 2019

 • Under första halvåret såldes totalt tolv (10) CADScor®System och 800 (2 330) engångsplåster, vilket generade intäkter på 413 kSEK (963) med ett bruttoresultat om 329 kSEK (748), motsvarande en bruttomarginal på 80 procent (78).
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 21 485 kSEK (25 882).
 • Resultat före skatt uppgick till –21 205 kSEK (–25 123).
 • Nettokassaflöden från den löpande verksamheten uppgick till –18 253 kSEK (–26 152).
 • Behållning av likvida medel uppgick till 35 366 kSEK (39 037)
 • Resultat per aktie uppgick till –0,41 SEK (–1,09). Inga utspädningseffekter uppkom.

Händelser andra kvartalet 2020
      ·Den 11 maj 2020 meddelade bolaget att den sista patienten inkluderats i den undersökande SEISMOstudien, vilken utvärderar möjligheten att utveckla en algoritm för tidig upptäckt av hjärtsvikt.

Händelser efter den 30 juni 2020

 • Den 15 juli 2020 meddelade bolaget att styrelsen, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, beslutat om en garanterad nyemission om högst 86 156 738 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Bolaget cirka 56 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Bolaget har erhållit garantiåtaganden från externa investerare om cirka 50,4 MSEK, motsvarande cirka 90 procent av Företrädesemissionen.
 • Den 15 juli 2020 kallades aktieägarna i Acarix AB till extra bolagsstämma som hålls tisdagen den 11 augusti 2020 i Stockholm. Extrastämman skall besluta om godkännande av företrädesemission samt teckningsoptionsprogram.

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan samt på www.acarix.com

Kontaktpersoner för mer information

Per Persson, VD
e-post: per.persson@acarix.com
tel: +46 736 005 990

Christian Lindholm, CFO
e-post: christian.lindholm@acarix.com
tel: +46 705 118 333

Om Acarix
Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier. Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s.k. CAD-score på skärmen. Presentation av mätresultaten erhålls på mindre än 8 minuter. Som en säker metod och lämplig för användning i både primärvården och på inneliggande patienter kan CADScor®System potentiellt komma att spela en viktig roll för patient-triage, något som gör att många patienter inte behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder.

Denna information är regulatorisk information som Acarix AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg den 7 augusti 2020 kl 08.00.


Bilagor