Underskott för staten i juli 2020

Underskott för staten i juli 2020

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 34,4 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett underskott på 58,7 miljarder kronor. Skillnaden beror till större delen på högre skatteinkomster än beräknat.

Det primära saldot blev 22,9 miljarder kronor högre än prognosticerat. Större delen av skillnaden förklaras av att skatteinkomsterna blev ungefär 25 miljarder kronor högre än beräknat.  Inbetalningarna av bland annat bolagsskatt var högre än beräknat, samtidigt som utbetalningar från skattekontot var ungefär 16 miljarder kronor lägre än väntat.  

Utbetalningarna från Tillväxtverket, som handlägger utbetalningar av permitteringsstöd, var ungefär 9 miljarder kronor lägre än beräknat i juli. Samtidigt var utbetalningar till kommunerna 21 miljarder kronor högre än prognos, vilket främst är en omfördelning mellan månader.  Ungefär 15 mdkr av utbetalningarna till kommunerna låg i prognosen fördelat på andra månader under året. Övriga betalningar i juli låg något under prognos.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 0,8 miljard kronor lägre än beräknat.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,5 miljarder kronor lägre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med juli 2020 visade statens betalningar ett underskott på 120,7 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 186 miljarder kronor i slutet av juli.

Utfallet för augusti 2020 publiceras den 7 september, kl. 09.30.

Kontakt

Pressfunktionen, 08 613 47 01

Statens budgetsaldo och nettolånebehov1 (miljoner kronor)    
  Utfall juli Prognos juli Differens juli Ack. diff.2 Utfall 12-mån
Budgetsaldo -34 433 -58 728 24 294 65 852 -120 704
Nettolånebehov1 34 433 58 728 -24 294 -65 852 120 704
Primärt saldo3 40 493 63 416 -22 923 -59 661 114 031
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 -4 320 -3 496 -825 -4 789 -8 811
Räntor på statsskulden -1 739 -1 192 -547 -1 402 15 484
  - Ränta på lån i svenska kronor -663 -920 256 88 11 302
  - Ränta på lån i utländsk valuta -40 -29 -11 -36 -635
  - Realiserade valutakursdifferenser -1 036 -243 -792 -1 454 4 816
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.    
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (maj 2020).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.    
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden:

https://www.riksgalden.se/sv/statistik/statistik-om-statens-upplaning/

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 19 maj: Statsupplåning prognos och analys 2020:2.

 

Bilaga