Sparbanken Västra Mälardalen: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020

Sparbanken stark och trygg

Efter många års goda resultat står Sparbanken väl rustad. Sparbanken har en stark balansräkning och en betryggande kapitaltäckning, vilket ger oss goda förutsättningar att göra skillnad och att finnas till för att göra verklig nytta för våra kunder även under mer utmanande tider.

Affärsvolym
Bankens totala affärsvolym per 2020-06-30 uppgår till 25.226.738 tkr (23.918.375 tkr), vilket är en ökning med 1.308.363 tkr eller 5,47%.

Eget kapital
Kapitalbasen, bestående av enbart kärnprimärkapital, uppgår till 1.336.825 tkr (1.251.922 tkr), vilket ger en total kapitalrelation om 21,66% (22,27%) exklusive periodens resultat.

Resultat
Sparbankens rörelseresultat för perioden januari - juni 2020 är 17.923 tkr (91.335 tkr).

Kontorsrörelsen ökar intäkterna. Räntenettot ökar med 10% till 75.847 tkr (69.018 tkr) jämfört med föregående år. Provisionsnettot minskar med 3% till 32.424 tkr (33.537 tkr) jämfört med föregående år.

Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgår till -27.028 tkr (33.537 tkr), varav realiserat 1.290 tkr.
Nettoresultatet av finansiella transaktioner har utvecklats negativt till följd av oro på de finansiella marknaderna över de ekonomiska konsekvenser som Covid-19-pandemin kan skapa.

Kostnaderna ökar med 3% till 57.731 tkr, vilket är 1.469 tkr högre än motsvarande period föregående år.

Kreditförlusterna uppgår till 10.274 tkr (-967 tkr) och motsvarar 0,27% (-0,03%) av ingående utlåning och kreditgarantier. Ökning förklaras främst av ökade reserveringar för kreditförluster på grund av osäkerhet av Covid-19-pandemins ekonomiska påverkan.

Ägarspridning i Portfolio Försäkra AB
Under året har Sparbanken Västra Mälardalen, Sparbanken Rekarne AB samt Bergslagens Sparbank AB sålt delar av innehavet i Portfolio Försäkra AB till Sala Sparbank. Efter transaktionen äger de fyra bankerna en fjärdedel vardera i Portfolio Försäkra AB.

För mer information
Mikael Bohman, VD
Telefon 0221–344 58
Mobil 070–556 52 35
E-post mikael.bohman@sparbankenvm.se

Mats Lindkvist, Finanschef
Telefon 0221-344 78
Mobil 070-584 35 50
E-post mats.lindkvist@sparbankenvm.se

Denna information är sådan information som Sparbanken Västra Mälardalen är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdag den 18 augusti 2020 kl. 08.00.

 

Fakta om Sparbanken Västra Mälardalen
Sparbanken Västra Mälardalen (organisationsnummer 578500-7120) är en lokal självständig Sparbank med säte i Köpings Kommun i Västmanlands län. Sparbankens verksamhet regleras främst av sparbankslagen (1987:619) och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och i övrigt av svensk rätt.
Ytterst ansvariga för Sparbankens verksamhet är Sparbankens 48 huvudmän. Dessa väljs enligt ett bestämt system och representerar Sparbankens kunder. Huvudmännen utövar sitt inflytande på Sparbanksstämman som är Sparbankens högsta beslutande organ. Sparbanksstämman beslutar om tillsättande av styrelse och revisorer. Styrelsen väljer inom sig ordförande och utser verkställande direktör.
Ordförande i Sparbankens styrelse är Lars-Erik Wige. Styrelsen består för närvarande av 9 ledamöter. Mikael Bohman är verkställande direktör i Sparbanken sedan 2005.

För mer information om Sparbanken Västra Mälardalen besök www.sparbankenvm.se.

Bilaga