Nick Walker utnämnd till koncernchef och vd för Lundin Energy med verkan från den 1 januari 2021


Lundin Energy AB (Lundin Energy) meddelar att styrelsen har utsett Nick Walker till koncernchef och vd för Lundin Energy efter Alex Schneiters beslut att lämna denna post. Dessa förändringar träder i kraft den 1 januari 2021.

Nick Walker har utsetts till vd från och med den 1 januari 2021 som en följd av att Alex Schneiter idag meddelade styrelsen sitt beslut att lämna denna post den 1 januari 2021. Nick har varit Chief Operating Officer (COO) för Lundin Energy sedan 2015 och har arbetat nära  det starka norska teamet för att leverera de resultat på Edvard Grieg-fältet som kontinuerligt överträffar förväntningarna. Han har övervakat den kontinuerliga drivkraften för organisk produktionstillväxt och driftseffektivitet, och har hjälpt till att framgångsrikt leverera Johan Sverdrup, ett projekt i världsklass. Till posten som vd tillför han över 30 års erfarenhet i branschen med en teknisk och operativ bakgrund. Han har också utvecklat en stark relation med investerings- och finansmarknaden och kommer att fortsätta arbeta nära styrelsen för bolagets fortsatta strategiska tillväxt.

Alex Schneiter har erbjudit att sitta kvar i styrelsen som en icke-anställd ledamot och kommer också att fortsätta att ha en rådgivande roll inom den vidare kretsen av bolag inom Lundin-gruppen. Han har varit vd sedan 2015 och har varit med i verksamheten sedan starten 2001. Alex har lett Lundin Energy på en stark tillväxtbana under sina fem år som vd och har skapat ett betydande aktieägarvärde och har övervakat en åttafaldig tillväxt i produktion. Hans fokus på prospektering, ekonomisk motståndskraft och produktionseffektivitet, i kombination med en passion för ansvarsfullt företagande, har placerat Lundin Energy i spetsen för operatörers  respons på energiövergången. Han ledde personligen bolaget när det utvecklade sin första strategi för minskade koldioxidutsläpp, vilket placerade Lundin Energy på kartan som det första oljebolaget med verksamhet offshore att sätta upp målet om att bli klimatneutralt 2030 och fastställde en realistisk tidsplan för att uppnå detta.

Alex och Nick kommer att arbeta tillsammans de kommande fem månaderna för att säkerställa en smidig övergång. Tillsättandet av en ny COO kommer att meddelas inom kort.

Ian Lundin, styrelseordförande i Lundin Energy kommenterade:
”Styrelsen och jag ser mycket fram emot att arbeta med Nick i hans nya kapacitet som vd med hans expertkunskap, inte bara om våra tillgångar utan också om offshore olje- och gasindustrin i sin helhet. Han är den perfekta ledaren för att ta bolaget in i nästa spännande fas i vår organiska tillväxthistoria och behålla vår position som bäst i klassen.

Alex har spelat en betydande roll för bolagets framgång, inte bara som vd, utan under hela sin karriär här, och för den bredare Lundin-gruppen, i nästan 30 år. Hans bidrag har varit enastående, både som teknisk expert och prospekterare, och som vd och ledare för teamen i alla länder där vi har verkat. Jag önskar honom all lycka i framtiden och ser fram emot att fortsätta arbeta med honom i hans rådgivande roll för den vidare kretsen av bolag inom Lundin-gruppen.”

Följ denna länk för ett aktieägarbrev från Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Energy:
www.lundin-energy.com


Lundin Energy har utvecklats från att vara ett bolag för prospektering av olja och gas till att bli ett erfaret nordiskt energibolag aktivt inom både utbyggnad och drift. För att bibehålla vår branschledande position när det gäller såväl produktionseffektivitet som hållbarhet och låga koldioxidutsläpp, utvecklar vi hela tiden nya idéer, koncept och lösningar. (Nasdaq Stockholm: LUNE). För mer information, besök www.lundin-energy.com eller ladda ner vår app via www.myirapp.com/lundin


För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin-energy.com
Robert Eriksson
Head of Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-energy.com


Denna information är sådan information som Lundin Energy AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2020 kl. 13.20 CEST.

Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive Lundin Energys framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen. Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan komma att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara “framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Energy har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Riskhantering” samt på andra ställen i Lundin Energys årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga