Aktieägarnas nomineringskommitté i Aktia Bank Abp utsedd

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
19.8.2020 kl. 10.00                                                                                                            

Aktieägarnas nomineringskommitté i Aktia Bank Abp utsedd

Enligt Aktia Bank Abp:s bolagsordning ska förslag till styrelseledamöter och deras arvoden till ordinarie bolagsstämma beredas av en nomineringskommitté som tillsätts årligen. Nomineringskommittén består av representanter för de fem största aktieägarna sett till antal aktier. Om en aktieägare inte önskar utnyttja sin rätt till nominering övergår rätten till den största nästkommande ägaren. Därtill deltar styrelsens ordförande i nomineringskommitténs arbete.

Nomineringskommitténs sammansättning fram till 31.8.2021:

  • Carl Pettersson, utsedd av Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas
  • Matts Rosenberg, utsedd av Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.
  • Stefan Björkman, utsedd av Oy Hammarén & Co Ab
  • Gisela Knuts, utsedd av Stiftelsen för Åbo Akademi samt
  • Marcus Rantala, utsedd av Stiftelsen Tre Smeder
  • Aktia Bank Abp:s styrelseordförande Lasse Svens.

Matts Rosenberg har utsetts till nomineringskommitténs ordförande.

Inför ordinarie bolagsstämma 2021 meddelar nomineringskommittén sitt förslag till styrelseledamöter och arvoden före utgången av januari månad 2021.

Nomineringskommittén arbetar enligt en av bolagsstämman fastställd arbetsordning som publicerats på www.aktia.com/Ledning och förvaltning.

Aktia Bank Abp

Mera information:

Matts Rosenberg, tfn 050 453 1949
Koncernjurist Mia Bengts, tfn 010 247 6348

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedia
www.aktia.com