Delårsrapport Q2 2020

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054
                     
DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2020
Omsättningsmässigt rekord första halvåret

 • 8 procent omsättningstillväxt första sex månaderna jämfört med föregående år
 • Förbättrade marginaler höjer rörelseresultatet med 1,5 MSEK mot föregående års första halvår
 • Förvärv av supportverksamhet riktad mot telekomoperatörer
 • Em Home-projektet och valutor tynger halvårsresultatet

APRIL - JUNI 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 442,8 (414,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,4 (3,0) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,8 (2,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,53 (0,41) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26,5 (-35,0) MSEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 39,57 (36,22) SEK.

JANUARI - JUNI 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 862,9 (802,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,3 (4,8) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,6 (3,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,69 (0,72) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 89,2 (-0,4) MSEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 39,57 (36,22) SEK.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser inträffat efter periodens utgång.

FINANSIELLQ2Q21/1-30/61/1-30/61/7-2019Helår
UTVECKLING (MSK)202020192020201930/6-20202019
       
Nettoomsättning442,8414,0862,9802,11 882,41 821,6
Rörelseresultat4,43,06,34,825,223,7
Resultat efter finansiella poster3,73,05,25,224,324,3
Resultat efter skatt2,82,23,63,817,417,6
Rörelsemarginal (%)1,00,70,70,61,31,3
Soliditet (%)36,331,036,331,036,331,8
Eget kapital per aktie (SEK)39,5736,2239,5736,2239,5738,84
Resultat per aktie, före utspädning (SEK)0,530,410,690,723,353,38
Resultat per aktie, efter utspädning (SEK)-0,41-0,723,353,38
Aktier vid periodens utgång (tusental)5 2015 2015 2015 2015 2015 201
Aktier efter utspädning vid periodens utgång (tusental)5 2015 2685 2015 2685 2455 268


Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan som Electra Gruppen AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande torsdagen den 20 augusti 2020 kl. 08.30.

Verksamhet
Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer och är en flexibel logistikpartner
som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar.
Electra Gruppen grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag
inom radiobranschen. Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är
börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.


Bilaga