Daniel Fitzgerald utnämnd till Chief Operating Officer med verkan från den 1 januari 2021

Lundin Energy AB (Lundin Energy) meddelar att Daniel Fitzgerald är utsedd till Chief Operating Officer (COO) för Lundin Energy med verkan från den 1 januari 2021.

Daniel Fitzgerald är för närvarande COO för International Petroleum Corporation (IPC) och har tidigare haft ledande operativa- och ledningsbefattningar i Lundin Petroleum AB. Efter avknoppningen av IPC var Daniel Vice President Operations och därefter COO för IPC, med ansvar för den operativa verksamheten och investeringar inom bolagets internationella tillgångsportfölj. Innan han kom till Lundin och IPC, arbetade Daniel för Shells upstream-verksamhet i Storbritannien i flera ledande operativa befattningar.

Daniels utnämnande kommer efter beslutet från Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Energy, att lämna sin post i bolaget och utnämnandet av Lundin Energys nuvarande COO Nick Walker till koncernchef och vd.

Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Energy kommenterade:
”Det gläder mig att meddela att Daniel är utsedd till COO. Han är välkänd inom Lundin-gruppen eftersom han tidigare arbetat för Lundin Petroleum och nu är COO för IPC. Jag har känt Daniel sedan 2014 och hans gedigna tekniska bakgrund och ledarskapskvalitéer i kombination med kunskapen om våra tillgångar och medarbetare gör honom till ett utmärkt val. Detta är en väldigt spännande tid för Lundin Energy när vi nu, med uppvisad motståndskraft, tar oss ur oljemarknadens senaste cykel. Vår starka produktionstillväxt, med målsättning att nå en produktionsnivå om över 200 tusen fat oljeekvivalenter per dag, i kombination med industriledande låga verksamhetskostnader och hållbart producerade fat, gör att bolaget befinner sig i en unik position både med avseende på energiövergången och bolagets tillväxt.”


Lundin Energy har utvecklats från att vara ett bolag för prospektering av olja och gas till att bli ett erfaret nordiskt energibolag aktivt inom både utbyggnad och drift. För att bibehålla vår branschledande position när det gäller såväl produktionseffektivitet som hållbarhet och låga koldioxidutsläpp, utvecklar vi hela tiden nya idéer, koncept och lösningar. (Nasdaq Stockholm: LUNE). För mer information, besök www.lundin-energy.com eller ladda ner vår app via www.myirapp.com/lundin


För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin-energy.com
Robert Eriksson
Head of Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-energy.com


Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive Lundin Energys framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen. Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan komma att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara “framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Energy har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Riskhantering” samt på andra ställen i Lundin Energys årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga