Clean Motion AB Delårsrapport för januari-juni 2020

Clean Motion AB Delårsrapport januari-juni 2020

Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin delårsrapport för första halvåret 2020. Bolaget redovisar en försäljning på 838 (1 219) TSEK och ett rörelseresultat på -1 815 (-2 858) TSEK. Bolaget meddelar också att styrelsen valt Anna Petre till ny ordförande. Arbetet med att slutföra rekonstruktionen går enligt plan.

Göran Folkesson, VD kommentar;
”Clean Motion är under rekonstruktion. Detta har givetvis präglat det andra kvartalet hårt. Vi kan nu konstatera att vi efter mycket arbete lyckats få till stånd alla förutsättningar för att ta oss vidare. Ackordsförslag och rekonstruktionsplan beslutades av Alingsås Tingsrätt den 24 juli. Nu återstår att verkställa planen och genomföra de nyemissioner som beslutats. Coronapandemin skapar fortsatt osäkerhet om när vi kan slutföra de affärsmöjligheter som vi jobbade med innan världen stängde ned men diskussioner har återupptagits på flera håll samtidigt som intressenter på nya marknader har dykt upp.
Fokus ligger fortsatt på att snarast möjligt få till en licens för tillverkning i mikrofabrik.
Vi planerar att snabbt återuppta utvecklingen av en motorcykelvariant liksom ett antal andra projekt som kommer att stärka vårt erbjudande. Under juni fick vi besked om att projektet GLAD beviljats medel. Det handlar om utveckling av autonoma godsleveranser. Projektet kommer att bedrivas under två år och sätter full fart nu under hösten.

Ny styrelseordförande
Styrelsen i Clean Motion har beslutat att välja Anna Petre till ny ordförande. Niklas Ankarcrona kvarstår i styrelsen. Niklas har gjort ett gediget arbete som styrelseordförande. Annas investerarkontakter och juridiska bakgrund kommer att vara mycket viktiga för att slutföra vår rekonstruktion och ta ny sats för framtiden. Det här är en optimering av styrelsen för den fas som bolaget befinner sig i. Jag ser fram emot samarbetet.
Indien
Vår indiska verksamhet har påverkats starkt av Coronakrisen. Taxiverksamheten har under kvartalet legat vilande då köpcenter i Indien har varit och är fortsatt stängda. Verksamheten är fortsatt beroende av att få in lokal investerare. Diskussioner fortgår men osäkerheten är fortsatt stor.

Vi jobbar hårt vidare för att på ett lyckat sätt slutföra rekonstruktionen och också förbereda oss på en nystart i en ny ekonomi.”

Rapporten i sin helhet bifogas.
Lerum, 2020-08-26

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-08-26 kl. 19:00 CET.

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.

Bilaga