Saniona publicerar sin delårsrapport för det andra kvartalet 2020

Finansiella nyckeltal

Jan - juni 2020 (jan - juni 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,5 MSEK (2,4)
 • EBIT uppgick till -56,1 MSEK (-49,7)
 • Periodens resultat uppgick till -64,6 MSEK (-44,6)
 • Resultatet per aktie uppgick till -2,18 SEK (-1,89)
 • Resultat per aktie efter utspädning -2,18 SEK (-1,89)

April - juni 2020 (april - juni 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,0 MSEK (0,7)
 • EBIT uppgick till -25,5 MSEK (-20,6)
 • Periodens resultat uppgick till -36,4 MSEK (-19,8)
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,23 SEK (-0,83)
 • Resultat per aktie efter utspädning -1,23 SEK (-0,83)

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020            

 • I april tillkännagav Saniona positiva topline-resultat från sin Fas 2-studie med Tesomet mot hypotalamisk fetma. Den dubbelblinda, placebokontrollerade studien visade att Tesomet är säkert och väl tolererat, och att statistiskt signifikanta resultat uppnåddes för de viktiga utfallsmåtten – däribland förändring av kroppsvikt, midjeomfång och glykemisk kontroll – i jämförelse med placebo.
 • Första maj 2020 utnämnde Saniona Rudolf Baumgartner, M.D., till Chief Medical Officer och Head of Clinical Development.
 • I juni meddelade Saniona att företaget mottagit ett positivt besked från det amerikanska läkemedelsverket FDA efter ett pre-IND-möte (Investigational New Drug) om det regulatoriska spår som föreslagits för Tesomet mot Prader-Willis syndrom (PWS). FDA bekräftade att Tesomet kan avanceras enligt förfarandet 505(b)2 och instämde vidare med Saniona vad gäller designen, den föreslagna doseringen och varaktigheten för den tilltänkta kliniska fas 2b-studien på PWS.
 • Saniona stärkte balansräkningen genom att avyttra aktier i Scandion Oncology A/S, vilket tillförde bolaget 38,2 MSEK, och genom inlösen av teckningsoptioner, vilket tillförde bolaget cirka 24,3 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 10 augusti 2020 meddelade Saniona att bolaget tillförts 65 miljoner USD genom en framgångsrik riktad nyemission till ett syndikat av amerikanska och internationella institutionella investerare och sektorspecialister. RA Capital Management agerade ankarinvesterare i den riktade emissionen som även tecknades av bland annat Pontifax Venture Capital och New Leaf Venture Partners tillsammans med andra amerikanska och internationella investerare, däribland Andra AP-fonden (AP2), Tredje AP-fonden (AP3) och Fjärde AP-fonden (AP4).
 • Den 26 augusti 2020 tillkännagav Saniona en förstärkning av ledningsgruppen genom utnämningarna av Jason A. Amello som Chief Financial Officer, Trista Morrison som Chief Communications Officer och Linea Aspesi som Chief Human Resources Officer.


Kommentar från VD                                            

 • ”Saniona har uppnått några avgörande milstolpar sedan det förra kvartalet genom att avancera de kliniska programmen för sällsynta ätstörningar och utveckla närvaron i USA än mer. Den likvid om 65 miljoner USD som tillförts bolaget genom en riktad nyemission till högt respekterade amerikanska och internationella institutionella investerare inom hälso- och sjukvårdssektorn gör det möjligt för oss att snabbt avancera den kliniska utvecklingen av Tesomet till sen fas. Den utgör samtidigt ett kvitto på den potential vi har i våra program och i vår växande närvaro i USA. Vi har vidare stärkt vår ledningsgrupp och gett större tyngd åt vår position som USA-baserat företag inom sällsynta sjukdomar genom att utse Rudolf Baumgartner, M.D., till Chief Medical Officer och Head of Clinical Development. Vad gäller det kliniska och regulatoriska området är vi mycket glada att vi, inför det pre-IND-möte med FDA som närmar sig under andra halvåret, kan bygga vidare på positiva resultat från Fas 2-studien på patienter med hypotalamisk fetma (HO) där de centrala utfallsmåtten visat statistiskt signifikanta förbättringar. Utöver detta har vi även nått en avgörande milstolpe i programmet för Prader-Willis syndrom, i och med att Saniona och FDA efter ett positivt pre-IND-möte kommit överens om tillämpligheten av det regulatoriska spåret 505(b)2 och om Fas 2b-studiens design. Sammantaget innebär de här framgångarna ett stort kliv i riktning mot vårt slutgiltiga mål – att avancera Tesomet till marknadslansering för att erbjuda patienter med de här sällsynta ätstörningarna en lösning”, säger Rami Levin, VD för Saniona.

För mer information, vänligen kontakta

Rami Levin, Koncernchef och VD, Saniona, telefon: +1 781 987 3144, epost: rami.levin@saniona.com 

Anita Milland, Interim CFO & Head of IR, telefon +45-20163432, epost: anita.milland@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020 kl. 08:00 CET.

Om Saniona

Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på forskning, utveckling och kommersialisering av behandlingar mot sällsynta sjukdomar i centrala nervsystemet. Bolaget har fyra program i klinisk utveckling. Saniona har för avsikt att utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom på egen hand. Forskningen är inriktad på jonkanaler och bolaget har en bred portfölj av projekt i tidig fas. Saniona har samarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona har sin bas i Köpenhamn, och i Boston, USA. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX:  SANION). Läs mer på www.saniona.com.

Bilaga