Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari - juni 2020Andra kvartalet 2020

  • Rörelseresultatet uppgick till -15,5 (-13,3) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -16,8 (-14,2) MSEK.
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,01) SEK.
  • Beslut och genomförande av företrädesemission av konvertibler om ca 69,3 MSEK.
  • Den ordinarie årsstämman hölls den 26:e maj där bl a beslut togs om sänkning av aktiekapitalet, incitamentsprogram för anställda och styrelse och val av ny styrelseledamot, Tobias Wennberg, som ersätter avgående Maria Wetterstrand.

Januari-Juni 2020

  • Rörelseresultatet uppgick till -36,9 (-37,4) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -39,0 (-38,5) MSEK.
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,04) SEK.

             

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

             

  • En extra bolagsstämma hölls den 14:e juli med beslut om riktad emission av konvertibler till garanter i den tidigare genomförda och övertecknade företrädesemissionen. I den riktade emissionen tecknades konvertibler för 27,3 MSEK vilka kvittades mot utestående lån.
  • Samtliga brygglån på 38 MSEK med upplupen ränta har återbetalats i samband med emitteringen av konvertibler.

För mer information, kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy (publ), telefon 08-588 866 30,

www.cortusenergy.com

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020 kl. 08.00 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2020.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga