Rapport andra kvartalet Hedera Group AB

Perioden 1 april – 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick under andra kvartalet till 50,2 MSEK (43,7 MSEK) vilket är en ökning med 15%.
 • Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till -1,5 MSEK (1,0 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick under andra kvartalet till -0,9 MSEK (1,3 MSEK).
 • Rörelsemarginalen uppgick under andra kvartalet till -1,8% (3,0%).
 • Resultat per aktie uppgick under andra kvartalet till SEK -0,20 (SEK 0,10).
 • Under kvartalet har koncernen påverkats positivt resultatmässigt av regeringens stödpaket i anslutning till coronavirusets utbrott.
 • Koncernens omsättning proforma på rullande tolv månader uppgår till 243,2 MSEK med nuvarande verksamhet. Rörelseresultatet justerat för kostnader av engångskaraktär per rullande tolv månader uppgår till 5,2 MSEK.
 • Koncernens soliditet uppgår till 40% och moderbolagets till 47%.
 • Under kvartalet har koncernens tidigare lanserade sparprogram lett till besparingar om 320 TSEK, sparprogrammet kommer att få större effekt i kommande kvartal.

Perioden 1 januari – 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick under första halvåret till 102,6 MSEK (87,1 MSEK) vilket är en ökning med 18%.
 • Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till -3,2 MSEK (0,4 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick under första halvåret till -2 MSEK (1,1 MSEK).
 • Rörelsemarginalen uppgick under första halvåret till -2,0% (1,3%).
 • Resultat per aktie uppgick under första halvåret till SEK -0,42 (SEK 0,01).

Utdrag ur VD Johan Sandströms kommentar till andra kvartalet;

Omsättningen under andra kvartalet ökade med 6,5 MSEK mot motsvarande period 2019 kopplat till förvärvet av Assistanspoolen, samtidigt levererar vi ett rörelseresultat som är 2,2 MSEK svagare för samma period.

Corona har påverkat oss på flera sätt. Utvecklingen vi såg i första kvartalet där marknaden för vårdbemanning minskade med 16% (Kompetensföretagens Q1 rapport) har fortsatt. För Hedera Group har detta inneburit fortsatta svårigheter att boka ut läkare. Kvartalet har präglats av betydligt färre avrop och en högre grad av avbokningar än vad vi har upplevt tidigare. Det är främst den planerade vården som är inställd eller framflyttad vilket fått konsekvenser för flertalet specialistinriktningar.

Sparprogrammet som initierades i maj har påverkat Q2 positivt men det är först i Q3 som vi ser större effekter.

Denna information är sådan information som Hedera Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020 kl. 08.30 CET.

För ytterligare frågor, kontakta:
Johan Sandström, VD, 0733-33 03 42 eller mail: johan.sandström@hederagroup.se
Per J Levin, CFO, 0725-84 44 39 eller mail: per.j.levin@hederagroup.se.

Bolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Aqurat Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är info@aqurat.se eller 08-684 05 800.

Hedera Group AB (publ)
Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier samt assistansverksamhet. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, Hedera Helse, Hedera Medical, AddUs Care och Assistanspoolen erbjuds bemanning av vård och omsorgspersonal i hela Sverige.
Hedera Group är listad på Nasdaq First North Growth Market och för ytterligare information besök hemsidan www.hederagroup.se

Bilaga