Auriant Mining AB (publ.) tillkännager utnämning av Danilo Lange som verkställande direktör

Styrelse för Auriant Mining AB (publ.) (Bolaget) har nöjet att tillkännage utnämningen av Danilo Lange till verkställande direktör för Bolaget. Han efterträder Sergey Ustimenko, verkställande direktör sedan januari 2016.

Danilo är tysk medborgare, född 1973. Han är en erfaren företagsledare och entreprenör med mer än 20 års internationell erfarenhet av att leda och bygga ledningsgrupper och företag.

En flytande ryska talare, från 2000 till 2003 utsågs han till det internationella huvudkontoret för Red Bull GmbH och ansvarar för Mellanöstern och Nordafrika, varefter han grundade Red Bull RUS, ett ryskt dotterbolag till Red Bull GmbH, Österrike. Som chef var han ansvarig för att etablera ett regionalt försäljningskontor och skapa ett landsomfattande distributionsnät. Under 2007 grundade han Louder Agency, Ryssland, som i 2014 förvärvades av Serviceplan Group International, en Münchenbaserad internationell reklamgrupp aktiv inom områdena Media, Digital, Creative & Communication. Danilo är för närvarande chef och chef för Serviceplan Group Ryssland. Danilo har en examen i naturvetenskap från University of Applied Science & Economics i München, Tyskland, och har genomfört en MBA och andra managementprogram vid INSEAD.

Sergey Ustimenko lämnar Auriant för att fullfölja andra möjligheter inom sektorn efter det framgångsrika slutförandet för Bolagets CIL-anläggning vid Tardan i slutet av 2019, vilket har följts av ett kraftigt produktionsresultat för H1 2020 som tillkännagavs den 31 augusti 2020.

Peter Daresbury, ordförande, kommenterade:

”På uppdrag av Auriant, vill jag tacka Sergey för hans ledning och engagemang för Bolaget under de senaste sex åren under vilka han har fullgjort rollerna som både VD och CFO och för hans ledning av teamet som är engagerat i, och så framgångsrikt bygga och driftsätta CIL-anläggningen vid Tardan som har uppfyllt alla mål. Vi önskar honom lycka till i framtiden.

Vi välkomnar Danilo Lange som vår nya VD, som har varit med i styrelsen sedan maj 2020. Danilo kommer att leda Bolaget i nästa steg av sin utveckling som fokuserar på att förbättra det omfattande Kara-Beldyr-projektet tillsammans med att upprätthålla våra ökade produktionsnivåer i Tardan, och andra projekt. Danilos erfarenhet av att leda och bygga internationella affärer och hans meritlista med att få ut det bästa av starka ledningsgrupper och bygga relationer med internationella partner och investerare kommer att vara till god hjälp för Auriants nästa fas av tillväxt och utveckling, som förväntas etablera Bolaget som en medelstor guldproducent med ytterligare prospekterings- och utvecklingspotential. ”

Danilo Lange, nyutnämnd VD, kommenterade:

”Det gläder mig att få chansen att leda Auriants koncernledningen i nästa steg i Bolagets utveckling och bygga på de framsteg som gjorts de senaste åren. Jag ser fram emot att arbeta med ledningsgruppen som framgångsrikt fullgjorde Tardan-projektet samt styrelsen för att frigöra ytterligare värde från Bolagets tillgångsportfölj till förmån för alla våra intressenter och partners.”

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Daresbury, Ordförande
Tel.: +441948861900
E-post: peter.daresbury@daresburyltd.co.uk

Danilo Lange, VD
Tel: +7 495 109 02 82
E-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com
www.facebook.com/AuriantMining/

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50, e-mail CA@mangold.se  eller besök www.mangold.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 20.15 den 4 september 2020.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.  Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt något provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

Bilaga