Aktia utvidgar utbudet av sina alternativa placeringsprodukter och köper Askel Partners affärsverksamhet

Aktia Bank Abp
Pressmeddelande
16.9.2020 kl. 15.00

Aktia utvidgar utbudet av sina alternativa placeringsprodukter och köper Askel Partners affärsverksamhet

Aktia Fondbolag Ab har köpt företagsverksamheten av Askel Partners Oy. I och med köpet utvidgar Aktia sitt utbud av alternativa placeringsprodukter i enlighet med sin strategi och lanserar en finländsk infrastrukturfond. 

Askel Partners utvecklar finländska infrastrukturfonder och i och med köpet har Aktia förutsättningar att lansera en ny infrastrukturfond. Avsikten är att fonden som kommer att lanseras under slutet av året ska koncentrera sig på den offentliga och privata infrastrukturen för energi, trafik och datakommunikation samt social infrastruktur. Således har Aktias institutionella kunder i fortsättningen möjlighet att delta i finansieringen och utvecklingen av funktioner som är livsviktiga för det finländska samhället.

I och med köpet övergår Askel Partners grundare Kimmo Lehto och Kalle Myllymäki i Aktias tjänst och förstärker teamet som ansvarar för realplaceringar.

”I den nuvarande räntemiljön spelar realplaceringar med stabila kassaflöden en särskilt viktig roll. Askel Partners har gedigen erfarenhet och ett starkt nätverk, vilket stöder Aktias tillväxt inom alternativa placeringsprodukter. Därutöver kompletterar infrastrukturfonden som snart ska lanseras Aktias prisbelönta fondurval väl”, berättar Niina Bergring, direktör för Aktias kapitalförvaltning.

”Aktia har ett utmärkt rykte inom kapitalförvaltningen. Vi tycker att det är fint att få vara med om att utveckla samhälleligt betydelsefulla infrastrukturplaceringar med god avkastning och måttlig riskprofil för Aktias kunder”, konstaterar Kalle Myllymäki och Kimmo Lehto från Askel Partners.

För ytterligare information:

Aktia
Niina Bergring, direktör, kapitalförvaltning, tfn +358 40 822 1514

Askel Partners
Kimmo Lehto, verkställande direktör tfn +358 50 643 21
Kalle Myllymäki, delägare tfn +358 50 3566 940

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2019 till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com