Aino Health AB (publ): Aino Health upptar brygglån om 4,5 MSEK från ägare

Styrelsen för Aino Health AB (publ) (”Aino Health” eller ”Bolaget”) har idag upptagit ett brygglån om totalt 4,5 MSEK från ägarna Jonas Nordlander och Filip Engelbert. Syftet med brygglånet är att stärka Bolagets likviditet, för betalning av senarelagd skatt, mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter, men även för att säkerställa rörelsekapital. Enligt Nasdaq First North Growth Markets rekommendation ska bolags likvida medel alltid över­stiga tre månaders behov av rörelsekapital, vilket Bolaget genom brygglånet uppfyller. Avsikten är att brygglånet ska återbetalas när Bolaget har erhållit emissionslikviden i företrädesemissionen. Ränta betalas ej på lånet.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jyrki Eklund, VD Aino Health AB (publ)
Tel: +358 40 042 4221
E-mail: jyrki.eklund@ainohealth.com

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2020 kl. 8.30 CEST.

Om Aino Health AB (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av Software AG -as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. För mer information, besök https://investors.ainohealth.com/.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, certifiedadviser@penser.se, som Certified Adviser.

Bilaga