Konverteringskursen för den första konverteringsperioden för konvertibler av serie KV1 har fastställts till 0,37 SEK

PRESSMEDDELANDE                                                                         

Stockholm onsdagen den 23 september 2020

Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller “Bolaget”) genomförde under tredje kvartalet en företrädesemission och en riktad emission av konvertibler. Konverteringskursen per konvertibel ska uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen i bolagets aktie under perioden 10 september till och med den 23 september 2020, dock lägst 0,26 SEK och högst 0,40 SEK. Snittkursen under mätperioden uppgick till cirka 0,53 SEK och således är konverteringskursen fastställd till 0,37 SEK.

Villkor för konvertibler i sammandrag:

Konverteringsperiod
Konverteringen av konvertibler pågår under perioden 24 september till 30 september 2020.

Konverteringskurs
Innehavare av konvertibler äger rätt att för varje ägd konvertibel konvertera en (1) konvertibel till 1,35 aktier.

Upplupen ränta för perioden

Konvertiblernas ränta uppgår till 10 procent per år. Denna ränta berättigar konvertibelinnehavaren till utbetalning av upplupen ränta i form av aktier. Räntan beräknas genom att beräkna räntan för perioden i form av konvertibler, med avrundning nedåt till närmaste heltal, för att sedan beräkna antalet aktier den upplupna räntan i form av konvertibler berättigar till, med avrundning nedåt till närmaste heltal.

Nedan framgår konvertibelförfarande.

Förvaltarregistrerade konvertibler (depå)

Teckning av aktier genom utnyttjande av konvertibler ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Samtliga innehavare av förvaltaregistrerade konvertibler (dock ej de som har sitt innehav i en kapitalförsäkring) kommer också att få hemsänt VD-brev som en påminnelse.

Direkregistrerade konvertibler (VP-konto)

Teckning av aktier genom utnyttjande av konvertibler sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedeln kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.cortus.se och på emissionsinstitutet Mangold Fondkommission AB´s hemsida www.mangold.se.

Samtliga innehavare av direktregistrerade konvertibler kommer också att få hemsänt VD-brev med anmälningssedel (porto betalt) som en påminnelse.

Registrering av emissionen

Vid konvertering erhålls interimsaktier (IA) i väntan på att registrering ska ske hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av oktober 2020. Nyemitterade aktier berättigar till utdelning från och med det datum som de förts in i bolagets aktiebok, som förvaltas via Euroclear.

Återbetalning av ej utnyttjade konvertibler

Konvertibler som inte konverterats till aktier kommer att återbetalas till nominellt värde, det vill säga 0,50 SEK per konvertibel, jämte upplupen periodränta om 10 procent. Sådan återbetalning kommer i förekommande fall att ske per 7 januari 2022.

Fullständiga konvertibelvillkor

Fullständiga konvertibelvillkor finns tillgängliga på bolagets hemsida: www.cortus.se

Emissionsinstitut

Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med konvertibelemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD, Tel: +46 (0)8 588 866 30, www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB (publ) är ett svenskt företag som tillhandahåller förnybar energigas till process-, transport- och kraftindustri baserat på den patenterade WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs med planerad uppstart 2020.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Stockholm. Mangold Fondkommission AB, e‑post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna konvertibler i Cortus Energy och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cortus Energy i någon jurisdiktion, varken från Cortus Energy eller från någon annan.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Cortus Energys aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Cortus Energy lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Bilaga