Sdiptech AB (publ) Avyttring av Supportverksamheten slutligt genomförd – positiv resultateffekt om 27 miljoner i Q3


Pressmeddelande

5 oktober 2020, 13:00

Avyttring av Supportverksamheten slutligt genomförd
– positiv resultateffekt om 27 miljoner i Q3

Fram till våren 2018 ägde Sdiptech en andel av den så kallade Supportverksamheten, som tillhandahöll administrativa tjänster inom bland annat juridik, förvärv och marknadskommunikation. Inom Supportverksamheten fanns även ett minoritetsägande i produkten InsiderLog. För att renodla Sdiptechs inriktning mot infrastruktur avyttrades aktieinnehavet i Supportverksamheten under maj 2018. Som en del av affären ingick ett antal tilläggsköpeskillingar som nu har realiserats. Det innebär för det tredje kvartalet totalt en positiv resultateffekt om cirka 27 miljoner SEK.

Sdiptechs resultat från försäljningen av Supportverksamheten kan summeras till 47,7 miljoner SEK, varav 20,9 miljoner SEK som redan har bokförts som realiserade eller förväntade intäkter. Dessa har dock inte påverkat redovisad EBITA*. Kvarvarande summa om 26,8 miljoner SEK kommer att ha en positiv inverkan på kvartalsresultatet (EBIT) för det tredje kvartalet 2020. Den kontanta regleringen av kvarvarande likvider sker under våren 2021.

"Avyttringen av Supportverksamheten var ett led i den strategiska renodlingen av Sdiptechs kärnverksamhet mot produkter och tjänster för kritiska behov inom infrastruktur. När vi nu summerar de viktigaste komponenterna i avyttringen kan vi även konstatera att affären i sig gett ett positivt bidrag till vårt resultat”, säger Jakob Holm, VD på Sdiptech.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2020, kl 13:00.


Bilaga