Underskott för staten i september 2020

Underskott för staten i september 2020

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 13,1 miljarder kronor i september. Riksgäldens prognos var ett underskott på 37,6 miljarder kronor. Skillnaden beror bland annat på högre skatteinkomster än beräknat och att omställningsstödet till företag inte har använts i väntad omfattning.

Det primära saldot blev 24,6 miljarder kronor högre än prognosticerat. Skatteinkomsterna blev cirka 7 miljarder kronor högre än beräknat. Bland annat var skatteinkomsterna från företag och löner högre än beräknat.

Riksgälden uppskattade i maj att utbetalningarna för omställningsstödet till företag skulle uppgå till 13 miljarder kronor i september. Utfallet blev betydligt lägre, drygt 1 miljard kronor. Utbetalningar till korttidspermitteringar var 3 miljarder kronor lägre än beräknat och utbetalningar av kommunbidrag var 5 miljarder kronor lägre än beräknat i september. De extra bidragen till kommunerna betalades ut redan i juli, vilket innebär att det är en omfördelning mellan månader.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var i linje med prognos.

Räntebetalningarna på statsskulden var i linje med prognos.

För tolvmånadersperioden till och med september 2020 visade statens betalningar ett underskott på 140,4 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 210 miljarder kronor i slutet av september.

Nya prognoser för statens finanser och upplåning för åren 2020–2022 publiceras den 21 oktober, kl. 09.30.

Utfallet för oktober 2020 publiceras den 6 november, kl. 09.30.

Kontakt

Pressfunktionen, 08 613 47 01

 

Statens budgetsaldo och nettolånebehov1 (miljoner kronor)    
  Utfall sep. Prognos sep. Differens sep. Ack. diff.2 Utfall 12-mån
Budgetsaldo -13 058 -37 598 24 540 136 882 -140 419
Nettolånebehov1 13 058 37 598 -24 540 -136 882 140 419
Primärt saldo3 15 647 40 261 -24 614 -129 503 136 029
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 -1 249 -1 298 49 -5 498 -7 160
Räntor på statsskulden -1 340 -1 365 25 -1 880 11 550
  - Ränta på lån i svenska kronor -1 465 -1 581 117 200 8 160
  - Ränta på lån i utländsk valuta -55 94 -149 -187 -683
  - Realiserade valutakursdifferenser 180 123 58 -1 893 4 073
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.  
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (maj 2020).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.    
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden:

https://www.riksgalden.se/sv/statistik/statistik-om-statens-upplaning/

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 19 maj: Statsupplåning prognos och analys 2020:2.

 

Bilaga