Ellen genomför en fullt ut säkerställd företrädesemission om cirka 14,9 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONGKONG, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Ellen Aktiebolag (publ) (”Ellen” eller “Bolaget”) har idag, med stöd i bemyndigandet givet vid Bolagets årsstämma den 16 juni 2020, beslutat att genomföra en fullt ut säkerställd nyemission om cirka 14,9 MSEK före emissionskostnader med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

Bakgrund och motiv

Ellen är ett svenskt bioteknikbolag med en mångårig och unik kunskap inom probiotika och kvinnlig intimhälsa. Bolagets huvudsakliga inriktning är utveckling och försäljning av högkvalitativa intimprodukter. Ellens produktportfölj består av naturliga och effektiva premiumprodukter som hjälper många kvinnor med obalans i underlivet och de som är mån om att ta hand om sin intimhälsa. Ellen lanserade 2002 den första tampongen med probiotika i världen och den har, enligt Bolagets kännedom, inte någon motsvarighet i världen. Fundamentet i Ellens utbud utgörs av de unika probiotiska tampongerna och den probiotiska intimkrämen.

Bolagets försäljning sker i egen regi i Norden och Tyskland samt genom utvalda distributörer på övriga marknader. Försäljningskanalerna varierar beroende på marknad men sker främst via apotekskedjor, utvalda detaljhandelskedjor eller lifestyle-varuhus såsom exempelvis Åhléns i Sverige. Onlineförsäljning är en viktig kanal som växer stadigt, inte minst via apotekskedjorna som ser en markant tillväxt online samt Amazon.

Ellens ledning har uppdaterat affärsplanen och strategin för framtiden. Den innebär ett tydligt fokus på fyra stora och viktiga områden som kommer prioriteras.

  • Utökad distribution med fokus på de strategiskt viktiga marknaderna Sverige/Norden, Tyskland, Frankrike/Belgien samt fortsätta utvärdera Ryssland.
  • Produktutveckling – erbjuda ett bredare, mer relevant och attraktivt sortiment inom intimhälsa för framtiden. Ambitionen är att identifiera och lansera nya relevanta produkter och därigenom erbjuda en bred och attraktiv produktportfölj. Parallellt med detta finns ett behov av att harmonisera Ellens varumärken Ellen och LN. Syftet är att tydliggöra produktportföljen och underlätta möjligheterna att kommunicera helheten.
  • Stärka kännedomen om Ellen och Ellens produktportfölj via ökade och målgruppsriktade marknadsinvesteringar samt aktivering via de återförsäljare som för Ellens sortiment i fysisk butik samt online.
  • Utveckla samarbetet med befintliga distributörer och parallellt identifiera nya för att fortsätta skapa nya affärsmöjligheter på sikt – både på befintliga och nya marknader.

Ellens positiva försäljningsutveckling de senaste åren har fortsatt under det första halvåret 2020 då försäljningen steg med knappt sju procent i jämförelse med motsvarande period året innan, trots operativ påverkan av pågående coronapandemi där flera av Ellens viktigaste marknader, exempelvis Tyskland och Frankrike men även Ryssland, i varierande grad har infört strikta restriktioner. Bolaget förväntar sig att den nya strategin och de försäljningsinsatser som genomförts och planeras i kombination med en normalisering av omvärldsförhållandena kommer att bidra till en fortsatt tillväxt.

För att fullt ut kunna genomföra Bolagets strategi och kapitalisera på Bolagets breda produktportfölj och varumärke är Ellen i behov av ett kapitaltillskott då det befintliga rörelsekapitalet, enligt styrelsens bedömning, inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. För att genomföra marknadssatsningarna utan fördröjning har Bolaget upptagit en bryggkredit från Erik Penser Bank om 3 MSEK inför Företrädesemissionens genomförande. Det tillförda kapitalet, efter avdrag för återbetalning av bryggkrediten, avses disponeras för följande användningsområden; marknadsföringskampanjer, produktutveckling, designförändring och harmonisering av varumärkena ellen® och LN samt rörelsekapital för expansion i Norden och på fler marknader för framtiden.
.
Villkor för Företrädesemissionen
Ellens styrelse beslutade idag den 15 oktober 2020, med stöd i bemyndigandet från Bolagets årsstämma den 16 juni 2020, om nyemission av högst 1 899 177 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Teckningskursen uppgår till 7,85 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 14,9 MSEK före emissionskostnader inom ramen för Företrädesemissionen. Rätt att teckna aktier med företrädesrätt ska tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt och fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske enligt följande principer. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan företrädesrätt enligt punkterna ovan, ska tilldelning ske till eventuella garanter av emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 22 oktober 2020. Teckningsperioden löper under perioden från och med den 26 oktober 2020 till och med den 9 november 2020. Sista dag för handel i Ellens aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 20 oktober 2020. Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 26 oktober 2020 till och med den 5 november 2020. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.

Prospekt
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som beräknas offentliggörs av Bolaget den 21 oktober 2020.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst cirka 750 000,20 SEK, från cirka 1 000 000,26 SEK till cirka 1 750 000,46 SEK, genom utgivande av högst 1 899 177 aktier, vid full teckning. Antalet aktier ökar därmed från 2 532 236 till högst 4 431 413 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till högst 42,9 procent av kapital och röster, baserat på antal aktier och röster i Bolaget före registrering av Företrädesemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta har dock möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
I samband med Företrädesemissionen har Ellen erhållit teckningsförbindelser från fyra av Bolagets större aktieägare som tillsammans innehar cirka 22,8 procent av aktierna i Bolaget. Därutöver har tre av Bolagets större aktieägare åtagit sig att garantera resterande del av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 77,2 procent. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed fullt ut av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser. För lämnade garantiåtaganden utgår ersättning om 8,5 procent av garanterat belopp. Närmare information om de parter som ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att framgå av det prospekt som beräknas offentliggöras av Bolaget den 21 oktober 2020.                  

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen
20 oktober 2020                    Sista handelsdag i aktien med rätt att erhålla teckningsrätter

21 oktober 2020                    Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter

21 oktober 2020                    Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

22 oktober 2020                    Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

26 okt-9 nov 2020                 Teckningsperiod

26 okt-5 nov 2020                 Handel i teckningsrätter

26 okt- omkring vecka 48      Handel med BTA

12 november 2020                Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare
Erik Penser Bank AB agerar finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Ellen i samband med Företrädesemissionen.
.
För ytterligare information:
Charlotta Nilsson, VD på telefon 08-412 10 00 eller via epost info@ellen.se

Denna information är sådan information som Ellen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2020, kl 08.30 CEST.


Om Ellen

Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel® (LN®). Krämen innehåller kokosolja som ger en skyddande och smörjande effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns också ett  pH-test för hemmabruk, en aqua block tampong, en intim foam, intim deo och en after shave & wax gel. Foamen och deon är båda baserade på ekovänliga ingredienser med Salvia som ingrediens. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se 
.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Ellen. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Ellen kommer endast att ske genom det prospekt som Ellen beräknar offentliggöra senast dagen innan teckningsperiodens inledande.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Ellen har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

 

Bilaga