Auriant Mining AB (publ.) publicerar verksamhetsuppdatering för 9 månader 2020

Viktiga händelser:

•     Den totala guldproduktionen under 9 månader 2020 uppgick till 755 kg (24 285 oz), jämfört med 481 kg (15 467 oz) under 9 månader 2019, en ökning med 57% eller 274 kg (8 818 oz). Malmbaserad guldproduktion vid Tardan ökade från 430 kg (13 812 oz) under 9 månader 2019 till 750 kg (24 112 oz) under 9 månader 2020 eller med 75%;

•     Guldförsäljning under 9 månader 2020 uppgick till 757 kg (24 322 oz), jämfört med 426 kg (13 696 oz) under 9 månader 2019, en ökning med 331 kg (10 642 oz) eller med 78%;

•     Volymen av malm som bearbetades genom den nybyggda CIL-anläggningen uppgick till 291 kt med en snitthalt om 2,77 g/t (guld i malmen totalt – 806 kg);

•     CIL-anläggningen var i drift med beräknad bearbetningskapacitet per arbetstimme (>50 ton/timme) och återvinningsgrad (92,9%);

•     Lakning på hög avbröts i slutet of december 2019;

•     Volymen för den brutna malmen uppgick till 274 kt (18% lägre än under samma period föregående år). Arbetsvolymen för avrymningen uppgick till 684 000 km3 under 9 månader 2020 (12% lägre än under 9 månader 2019);

•     Snitthalten i malm som producerades under 9 månader 2020 var 2,47 g/t, jämfört med 2,38 g/t under 9 månader 2019, en ökning med 4%;

•     Guldproduktion vid Solcocon uppgick till 5 kg, jämfört med 51 kg under samma period föregående år. Det förväntas producera 10–12 kg vid Solcocon i år. Produktionsminskningen beror på att gruvdriften började senare på grund av den rådande situationen gällande coronaviruset.

Produktion

ProducktionsenhetQ3 2020Q3 2019Avvikelse9m 20209m 2019Avvikelse
 kgozkgozkgoz%kgozkgozkgoz%
Malmbaserad              
  Tardan (lakning)202  6 504  (202)  (6 504)  -100%430  13 812  (430)  (13 812)  -100%
  Tardan (CIL)229  7 363  229  7 363  0%750  24 112  750  24 112  0%
Alluvial              
  Solcocon172  24  775  (19)  (602)  -78%172  51  1 655  (46)  (1 482)  -90%
Total guldproduktion234  7 535  226  7 279  256  4%755  24 285  481  15 467  274  8 818  57%
               

Tardan

 enhetQ3 2020Q3 2019Avvikelse9m 20209m 2019Avvikelse
Brytning         
Gråbergsproduktion000 m3255  261  (6)  (2%)684  776  (92)  (12%)
Bruten malm000 tonnes122  143  (21)  (15%)274  333  (59)  (18%)
Guld i malmenkg304  304  0%676  793  (116)  (15%)
Snitthaltg/t2,49  2,12  0,37  17%2,47  2,38  0,09  4%
Höglakning         
Malm staplade000 tonnes134  (134)  (100%)307  (307)  (100%)
Haltg/t0.00  1,97  (1,97)  (100%)0.00  2,11  (2,11)  (100%)
Guld i malmen stapladekg263  (263)  (100%)648  (648)  (100%)
Guldproduktion HLkg202  (202)  (100%)430  (430)  (100%)
CIL         
Malmbehandling000 tonnes95  95  0%291  291  0%
Haltg/t2,58  0,00  2,58  0%2,77  0,00  2,77  0%
Guld i malmbehandlingenkg245  245  0%806  806  0%
Guldproduktion CILkg229  229  0%750  750  0%
Total guldproduktionkg229  202  27  13%750  430  320  75%
Lager per den 30 september         
Malm000 tonnes91  29  62  217%91  29  62  217%
Haltg/t2,02  5,31  (3,29)  (62%)2,02  5,31  (3,29)  (62%)
          

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD
Tel: +7 495 109 02 82
E-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com
www.facebook.com/AuriantMining/

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid Nasdaq First North Premier Growth Market under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50, e-mail CA@mangold.se eller besök www.mangold.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 17:45 den 19 oktober 2020.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar. Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

Bilaga