HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 - Tillbaka på stabilare mark

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3
Juli – september 2020

FINANSIELLT RESULTAT I PERIODEN

  • Antal sålda Hövdingar under kvartal 3 ökade till 28 586 (11 199) st (+155%)
  • Nettoomsättningen ökade till 45 312 (18 583) TSEK (+144%)
  • Bruttomarginalen uppgick till 24% (27%).
  • EBITDA uppgick till -6 688 (-16 648) TSEK.
    I rörelseresultatet ingår en post avseende omstruktureringskostnader på 3 750 TSEK av engångskaraktär.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -8 097 (-17 304) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,34 (-0,78) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 096 (-9 429) TSEK


 
VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN

Hövding Sverige AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen.
Teckningsperioden för företrädesemissionen i Hövding Sverige AB (publ) avslutades den 28 augusti 2020 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till knappt 174 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarade drygt 97 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 60,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionsgarantin har därmed inte tagits i anspråk.

Anpassning av bolagets kostnadsstruktur.
Under kvartalet implementerades förändringar i organisationen som ett resultat av en mer effektiv försäljnings- och marknadsföringsprocess. De samlade personalrelaterade besparingarna är beräknade till kring 7 MSEK på helår.
Samtliga förändringar är genomförda och kostnaderna (3 750TSEK) är bokade som engångskostnader i kvartalet. 


VD ORD

Antal sålda Hövdingar under tredje kvartalet ökade med 155% jämfört med föregående år.
Omsättningen ökade med 144%.
 
Jämförelser för kvartalet är dock svåra att göra. Föregående år var vi mitt uppe i utfasning av Hövding 2.0 följt av lansering av Hövding 3, vilket påverkade resultatet. Föregående kvartal i år var påverkat av Covid-19 med delvis nedstängda nyckelmarknader.

Kvartalets resultat, undantaget omstruktureringar, som jag återkommer till, bedömer vi som en rättvisande fingervisning av var vi befinner oss just nu. Våra tre nyckelmarkader står för 95% av försäljningen och de visar samtliga fortsatt potential i tillväxt. Marknaden med högst penetration är Sverige och under kvartalet säljs ytterligare 11 322 Hövdingar här. Stor andel av dessa är genom våra nyckelkunder inom sport och design. Danmark och Tyskland var tydligt påverkade av den fysiska nedstängningen i våras men har nu kommit tillbaka på högre nivåer igen. Jämfört med andra kvartalet ökar Danmark +59% och Tyskland +90% i sålda enheter. Vi ser även en trend mot högre andel köp online och arbetar på att ta vår del av den marknaden. Den egna handeln i Hövdings webbshop står för 7% under kvartalet.

Covid-19 har ritat om vårt sätt att transportera oss och vardagcykling, som redan tidigare var under tillväxt, har accelererat den sista tiden. Cykelbranschen i sin helhet rapporterar stark tillväxt. Precis hur mycket detta påverkar Hövding framöver är svårt att räkna på. Rent generellt är det positivt men vi skall också vara vaksamma för att eventuella restriktioner i samhället kan påverka våra återförsäljares förmåga att nå slutkonsument. I det kortare perspektivet är det framför allt Sverige, Danmark och Tyskland vi följer noggrant då de utgör volymen i vår försäljning den närmsta tiden.

Vi har tidigare aviserat en översyn av kostnadsstrukturen i bolaget. Den har nu genomförts och implementeras organisatoriskt. Sedan början av september arbetar vi bl.a. mer digitalt med våra kunder och med högre effektivitet generellt. Det resulterar i besparing på ca 7 MSEK i personalrelaterade kostnader på helår. Kvartalet belastas av engångskostnader om 3 750TSEK. Arbetet i relation till nerdragningar av personal är klart vilket kommer ha full kostnadseffekt med start kvartal 4. Vi kommer löpande arbeta med att utmana våra operationella kostnader i högre grad.

En anpassning av kostnadsnivån i kombination med en rimlig tillväxtplan och fokus på att uppnå lönsamhet är strategin vi nu genomför. Under kvartalet har vi anpassat kostnadsmassan och den organisatoriska justeringen är klar.
Vi ser nu fram emot att fortsätta på den inslagna vägen.
 

Fredrik Carling
VD, Hövding Sverige AB (publ)OMSÄTTNING OCH RESULTAT

·Nettoomsättningen för perioden var 45 312 (18 583) TSEK.

Antalet sålda hjälmar var under perioden 28 586 (11 199) stycken. Av dessa såldes 31% (16%) via distributörer, 62% (75%) via återförsäljare och 7% (9%) på bolagets webbshop.
Försäljningsandel per land visar Sverige 40% (45%), Danmark 28% (37%), Tyskland 27% (14%), Storbritannien 1% (2%) och för övriga länder 4% (2%).

Bruttomarginalen visar på 24% (27%) för perioden. Bruttomarginalen påverkas huvudsakligen av kostnader för produktion med 82,6% (83%), frakt och tullkostnader med 4,8% (6%) samt avsättningar för framtida garantikostnader och faktiska garantikostnader med 12,6% (11%).

Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 19 100 (21 617) TSEK. Bland kostnaderna finns 8 993 (13 359) TSEK som avser övrigt och 10 107 (8 258) TSEK är personalkostnader.
Rörelsens kostnader är under perioden belastat med strukturkostnader av engångskaraktär med totalt 3 750 TSEK. Dessa är fördelade under övrigt med 852 TSEK och under personalkostnad med 2 898 TSEK.
EBITDA för kvartalet uppgick till -6 688 (-16 648) TSEK. Resultatet före skatt för perioden uppgick till -8 097 (-17 304) TSEK och har under perioden belastats med av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar med -1 014 (-457) TSEK samt av de materiella tillgångarna med -176 (-148) TSEK.

INVESTERINGAR
Under kvartalet har inga betydande investeringar gjorts.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING
Bolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 66 134 (26 687) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -3 096 (-9 429) TSEK.

ANSTÄLLDA
Per den 30 september 2020 uppgick antalet anställda till 35 (39) personer.

RISKFAKTORER
Riskfaktorer finns beskrivet i Hövdings 2019 årsredovisning på sidan 52.

CERTIFIED ADVISER
Västra Hamnen Corporate Finance AB är anlitade som Certified Adviser åt Hövding.

RAPPORTERINGSDATUM
Hövding offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapport är planerad enligt nedan:

      ·22 februari 2021 – Bokslutskommuniké 2020

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna rapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år.

REVISORS GRANSKNING
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.


BOLAGSUPPGIFTER
Hövding Sverige AB (publ), organisationsnummer 556708 - 0303, är ett aktiebolag med säte i Malmö. Bolagets aktier är registrerade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

INFORMATION
Frågor gällande denna delårsrapport besvaras av:
VD Fredrik Carling
Tel: 040 - 236868
fredrik.carling@hovding.com

Hövding Sverige AB (publ)
Bergsgatan 33
214 22 Malmö
040 - 236868

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Fredrik Arp (ordf)                             Helén Richenzhagen  Tony Grimaldi

Alexander Izosimov                       Maria Minskova                                         Peter Svanlund

Fredrik Carling (vd) 

           

Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.
Epost: ca@vhcorp.se Tel: 040 - 200 250

För ytterligare information kontakta Fredrik Carling på tel. 040 - 23 68 68
Högupplösta bilder kan laddas ner här: www.mynewsdesk.com/se/hovding

Denna information är sådan som Hövding Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Fredrik Carling, VD Hövding Sverige AB (publ) försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2020 kl. 08.30 CET.    

Bilaga