Bilia AB – Valberedning inför årsstämman 2021


Bilia AB:s årsstämma antog 2016 en instruktion för utseende av valberedningen som gäller till dess bolagsstämman beslutar om ändring eller upphävande. Enligt instruktionen ska bolaget ha en valberedning bestående av bolagets styrelseordförande samt en representant vardera för de två till fyra till röstetalet största aktieägarna registrerade hos Euroclear Sweden AB vid det månadsskifte som föregår tillsättandet av valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2021 utgörs av följande ledamöter:

  ·  Mats Qviberg, för familjen Qviberg, samt i egenskap av styrelseordförande i
     Bilia AB
  ·  Tim Floderus, för Investment AB Öresund, valberedningens ordförande
  ·  Lisen Oliw, för Anna Engebretsen med familj
  ·  Suzanne Sandler, för Handelsbanken Fonder

Valberedningen ska inför årsstämman 2021 ta fram förslag till ordförande på stämman, styrelse och styrelseordförande, styrelsearvoden, arvode till revisor samt, i den mån det anses erforderligt, förslag till ändringar i förfarandet för att utse valberedning.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2021 kan göra detta via email till nominering@bilia.se. För att inkomna förslag ska kunna behandlas på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 19 januari 2021.

Göteborg den 21 oktober 2020

Bilia AB (publ)

För information vänligen kontakta:
Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se 
Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se

Fakta om Biliakoncernen

Bilia är en av Europas största bilkedjor med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar. Bilia har cirka 140 anläggningar i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien. Bilia säljer personbilar av märket Volvo, BMW, Toyota, Renault, Lexus, MINI, Dacia, Alpine samt transportbilar av ­märket Renault, Toyota och Dacia.

Bilia har idag en fullt utbyggd verksamhet med försäljning av nya bilar, e-handel, reservdelar och butiksförsäljning, service- och skadeverkstäder, däck och bilglas samt finansiering, försäkring, biltvätt, drivmedelsstationer och bildemontering under samma tak, vilket ger ett unikt erbjudande.

Bilia omsatte cirka 30 mdkr år 2019 och hade cirka 5 000 anställda. 

Bilaga