OP Gruppens och OP Företagsbanken Abp:s resultatpublikationer 2021

OP Företagsbanken Abp
OP Andelslag
Börsmeddelande 22.10.2020 kl. 08.30

OP Gruppens och OP Företagsbanken Abp:s resultatpublikationer 2021

OP Gruppen och OP Företagsbanken Abp offentliggör sina ekonomiska rapporter 2021 enligt följande:

Bokslutskommuniké 1.1–31.12.2020 10.2.2021
Bokslut och verksamhetsberättelse 2020 vecka 10, 2021
OP Gruppens risk- och kapitaltäckningsrapport 2020 vecka 10, 2021
Delårsrapport 1.1–31.3.2021 28.4.2021
Halvårsrapport 1.1–30.6.2021 28.7.2021
Delårsrapport 1.1–30.9.2021 27.10.2021

Bokslutskommunikéerna och delårsrapporterna offentliggörs 2021 uppskattningsvis kl. 9.00. Rapporterna finns att få på vår webbplats på svenska, finska och engelska.

I samband med bokslutet och verksamhetsberättelsen publicerar OP Gruppen sin bolagsstyrningsrapport, ersättningsrapport och årsrapport som kompletterar helheten. I årsrapporten ingår samhällsansvarsrapporteringen i enlighet med GRI-standarderna.

OP Företagsbanken Abp publicerar i samband med bokslutet och verksamhetsberättelsen sin bolagsstyrningsrapport. OP Företagsbanken Abp offentliggör ingen separat årsrapport.

OP Företagsbanken Abp
OP Andelslag
Tuuli Kousa
Direktör för kommunikation och företagsansvar

Ytterligare information:
OP:s kommunikation, tfn 010 252 8719, viestinta@op.fi

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsingfors
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp med två miljoner ägarkunder och 12 000 anställda. Vi erbjuder heltäckande bank- och försäkringstjänster till privat- och företagskunder. OP Gruppen består av andelsbankerna och gruppens centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Vår grunduppgift är att främja våra ägarkunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd.
www.op.fi

OP Företagsbanken och OP-Bostadslånebanken ansvarar för OP:s upplåning på penning- och kapitalmarknaden. OP Företagsbanken, OP-Bostadslånebanken och deras moderbolag OP Andelslag samt övriga medlemskreditinstitut inom OP har ett lagstadgat solidariskt ansvar för varandras skulder och åtaganden. OP Företagsbanken är också centralbank för OP.