OP Gruppens delårsrapport 1.1–30.9.2020: Resultatet före skatt 526 miljoner euro – räntenettot och försäkringsnettot ökade i den osäkra omvärlden

OP Gruppen
Delårsrapport 1.1.-30.9.2020
Börsmeddelande 22.10.2020 kl. 9.00

OP Gruppens delårsrapport 1.1–30.9.2020: Resultatet före skatt 526 miljoner euro – räntenettot och försäkringsnettot ökade i den osäkra omvärlden

 • Resultatet före skatt var 526 miljoner euro (676).
 • Bland kundrörelsens intäkter ökade räntenettot med 4 % till 960 miljoner euro (923) och försäkringsnettot med 16 % till 476 miljoner euro (412). Provisionsnettot, 679 miljoner euro, var ungefär lika stort som i fjol (679).
 • Utvecklingen på placeringsmarknaden till följd av coronapandemin (COVID-19) minskade intäkterna från placeringsverksamheten särskilt under det första kvartalet. Intäkterna från placeringsverksamhet minskade från jämförelseperioden med 64 % till 76 miljoner euro (208).
 • Totalt minskade intäkterna med 3 % till 2 268 miljoner euro (2 328) (med beaktande av det tillfälliga undantaget ökade de med 2 %).
 • Kostnaderna ökade med 4 % till 1 414 miljoner euro (1 365) sedan ICT-kostnaderna och ICT-avskrivningarna samt myndighetsavgifterna ökat.
 • Nedskrivningarna av fordringar, 183 miljoner euro (36), motsvarade 0,25 procent (0,05) av krediter och övriga fordringar. Nedskrivningarna av fordringar ökade till följd av coronapandemins inverkan på kreditstockens kvalitet och ibruktagningen av den nya definitionen av fallissemang på grund av ändringar i regelverket.
 • OP Gruppens utlåning ökade på ett år med 4 % till 94 miljarder euro (91) och inlåningen med 13 % till 71 miljarder euro (63). 
 • CET1-kapitaltäckningen var 18,3 % (19,5). Nedgången i relationstalet påverkades av att utlåningen ökade och av att den nya definitionen av fallissemang började tillämpas.
 • Segmentet Hushållsbanks resultat före skatt minskade med 48 % till 100 miljoner euro (193). Räntenettot ökade med 1 % och provisionsnettot minskade med 3 %. Nedskrivningarna av fordringar ökade med 93 miljoner euro till 118 miljoner euro (25). Utlåningen ökade på ett år med 3 % och inlåningen med 9 %.
 • Segmentet Företagsbanks resultat före skatt minskade med 4 % till 221 miljoner euro (232). Räntenettot ökade med 6 %, provisionsnettot med 19 % och nettointäkterna från placeringsverksamheten med 45 %. Nedskrivningarna av fordringar ökade med 55 miljoner euro till 66 miljoner euro (11). Utlåningen ökade på ett år med 4 %.
 • Segmentet Försäkrings resultat före skatt minskade med 30 % till 195 miljoner euro (278). Försäkringsnettot växte med 15 % till 485 miljoner euro (421). Intäkterna från placeringsverksamheten minskade med 145 miljoner euro till 8 miljoner euro (153). Den operativa totalkostnadsprocenten var 86,0 (91,8).
 • Övrig rörelse redovisade ett resultat före skatt på 39 miljoner euro (3). Försäljningen av fastigheten i Vallgård 31.1.2020 förbättrade resultatet med 96 miljoner euro. OP Gruppen fortsätter sin verksamhet i fastigheten som en långvarig hyresgäst.
 • Under rapportperioden investerade OP Gruppen totalt 208 miljoner euro (219) på att utveckla sin verksamhet och förbättra kundupplevelsen.
 • Ägarkunderna samlade ny OP-bonus för 194 miljoner euro (191).
 • Antalet ägarkunder hos andelsbankerna uppgick till 2,0 miljoner (2,0). Antalet gemensamma kunder inom OP Gruppens bank- och försäkringsrörelse var 1,3 miljoner (1,2).
 • Gruppens resultat före skatt 2020 uppskattas bli mindre än 2019. Närmare information om utsikterna finns under "Utsikter för återstoden av året".

  
OP Gruppens nyckeltal

  1–9/2020 1–9/2019 Förändring, % 1–12/2019
Resultat före skatt, mn € 526 676* -22,2 838
   Hushållsbank 100 193 -47,9 235
   Företagsbank 221 232 -4,4 311
   Försäkring 195 278 -30,1 373
   Övrig rörelse 39 3 - -37
Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat -194 -191 1,8 -254
         
Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 4,4 6,0 -1,6** 5,5
Räntabilitet på eget kapital utan OP-bonus, % 6,0 7,6 -1,6** 7,1
Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 0,36 0,51 -0,14** 0,47
Räntabilitet på totalt kapital utan OP-bonus, % 0,49 0,64 -0,15** 0,60
  30.9.2020 30.9.2019 Förändring, % 31.12.2019
CET1-kapitaltäckning, % 18,3 19,6 -1,3 19,5
Utlåning, md € 94,2 91,0 3,5 91,5
Inlåning, md € 70,7 62,6 12,8 64,0
Nödlidande fordringar av kredit- och garantistocken, % 1,7 1,1 0,6** 1,1
Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,25 0,05 0,20** 0,09
Ägarkunder (1 000) 2 021 1 979 2,1 2 003

*OP Gruppen övergick under det fjärde kvartalet 2019 till ett periodiseringsbaserat sätt att intäktsföra kundmarginalen enligt derivatvillkoren för räntetaks- och räntekorridorskrediterna. Effekten av ändringen justerades retroaktivt bland OP Gruppens ackumulerade vinstmedel i eget kapital. Dessutom justerades resultaträkningarna och balansräkningarna för de tre första kvartalen 2019 så att de motsvarar den nya principen för intäktsföring. Ändringen påverkade inte segmentrapporteringen. Kapitaltäckningsanalysen justerades inte retroaktivt. För ändringen redogörs närmare i bokslutet och bokslutskommunikén 2019.
**Förändring i relationstalet

Chefdirektör Timo Ritakallios kommentarer

OP Gruppens kundrörelse utvecklades positivt i januari–september trots osäkerheten i omvärlden till följd av coronapandemin. Räntenettot ökade med 4 procent och försäkringsnettot med 16 procent. Provisionsnettot var ungefär lika stort som i fjol.

Utlåningen ökade på ett år med 4 procent till 94 miljarder euro och inlåningstakten ökade till 13 procent. Inlåningen uppgick vid slutet av september till 71 miljarder euro. Hushållens och sme-företagens ansökningar om amorteringsfrihet ökade kraftigt under våren, men antalet ansökningar återgick till det normala under sommaren.

Premieintäkterna från skadeförsäkringen ökade med nästan 2 procent. Försäkringsersättningarna har minskat med 6 procent från jämförelseperioden då den ekonomiska aktiviteten har minskat. Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent var utmärkt, dvs. 86.

Coronapandemin fick placeringsmarknaden på fall under den första hälften av året, och detta ledde till en minskning i våra intäkter från placeringsverksamheten i synnerhet under årets första kvartal. Intäkterna från placeringsverksamheten uppgick i januari–september till 76 miljoner euro, och de minskade med 64 procent från 208 miljoner euro under jämförelseperioden. Försäkringsbolagens totala intäkter från placeringar till verkligt värde var 3,2 procent (10,4).

Kostnaderna ökade med 4 procent från jämförelseperioden bland annat därför att personalkostnaderna och ICT-kostnaderna ökade liksom kostnaderna som beror på regleringen. Under 2020 ökar ICT-kostnaderna på grund av en engångsinvestering i datasystemmiljön.

OP Gruppens resultat före skatt i januari–september var 526 miljoner euro, och det sjönk med 150 miljoner euro från jämförelseperioden. Resultatminskningen berodde främst på att intäkterna från placeringsverksamheten minskade samt på att nedskrivningarna av fordringar ökade. Nedskrivningarna ökade då kvaliteten på kreditstocken förändrades till följd av coronapandemin. Krisen har dragit ut på tiden, men antalet kunder som råkat ut för betalningssvårigheter är fortfarande litet. Ökningen i nedskrivningar av fordringar bromsades klart upp under det tredje kvartalet. Ökningen i nedskrivningar under början av året berodde förutom på coronapandemin även på att en ny definition av fallissemang började tillämpas. Resultatet för det tredje kvartalet, 239 miljoner euro, var klart bättre än för de tidigare kvartalen i år.

Vår kapitaltäckning är fortfarande stark, dvs. 18,3 procent.

Vi har under de senaste månaderna lanserat flera nya tjänster som förbättrar kundupplevelsen. Som den första banken i Finland erbjöd vi våra företagskunder möjlighet till massbetalning i realtid med SEPA-expressbetalningar. Tjänsten gör det möjligt för företagen att vid behov betala brådskande betalningar in på mottagarnas konton i realtid. Inom kapitalförvaltningen lanserade vi en fond med alternativa placeringsobjekt och intresset för fonden har varit stort. Vi deltog också i kanaliseringen av finansiering till företag som främjar hållbar utveckling via green bonds, dvs. gröna obligationslån.

De största farhågorna om en krasch i ekonomin i Finland realiserades inte under början av året, och ekonomin har börjat återhämta sig från den branta nedgången i våras. Ändå tar det lång tid för Finlands ekonomi att återhämta sig till samma nivå som före krisen. Coronasmittorna har åter ökat under de senaste veckorna och osäkerheten är fortfarande stor. Läget på finansmarknaden är dock stabilt i stor utsträckning tack vare centralbankernas stimuleringsåtgärder. Läget för hushållen är fortfarande gott, och ingen ny permitteringsvåg är tills vidare i sikte.

Såsom många andra kriser medför recessionen till följd av coronapandemin långvariga förändringar. Å ena sidan påskyndar och å andra sidan bromsar krisen upp megatrenderna. Såväl företag som stater är tvungna att anpassa sig till en ny slags omvärld. Besluten som nu fattas kan ha långtgående följder. Det är viktigt med en bra krishantering, men mitt under krisen gäller det också att förnyas och blicka framåt. Vi måste lära oss att agera på ett sätt som tryggar både vår hälsa och ett fungerande samhälle och en fungerande ekonomi i Finland.

Januari–september

OP Gruppens resultat före skatt var 526 miljoner euro (676). Resultatet minskade med 150 miljoner euro från jämförelseperioden. Bland kundrörelsens intäkter ökade räntenettot och försäkringsnettot. Resultatet förbättrades också av försäljningen av fastigheten i Vallgård. Coronaviruspandemins inverkan på kreditstockens kvalitet ökade nedskrivningarna av fordringar, och marknadsutvecklingen till följd av coronapandemin minskade intäkterna från placeringsverksamheten särskilt under det första kvartalet. Resultatet försvagades också av att den nya definitionen av fallissemang på grund av ändringar i regelverket började tillämpas under det första kvartalet, vilket ökade nedskrivningarna av fordringar, samt av att kostnaderna ökade.

Räntenettot ökade med 4,1 procent till 960 miljoner euro. Räntenettot i segmentet Hushållsbank ökade med 3 miljoner euro och i segmentet Företagsbank med 16 miljoner euro. OP Gruppens utlåning ökade på ett år med 3,5 procent till 94,2 miljarder euro och inlåningen med 12,8 procent till 70,7 miljarder euro. Under rapportperioden tog kunderna ut nya krediter för 16,6 miljarder euro (18,6).

Försäkringsnettot var 476 miljoner euro (412). Premieintäkterna från skadeförsäkringen i segmentet Försäkring ökade med 1,9 procent till 1 127 miljoner euro. Försäkringsersättningarna minskade med 6,1 procent till 664 miljoner euro. Den operativa totalkostnadsprocenten var 86,0 (91,8).

Provisionsnettot var 679 miljoner euro, dvs. lika stort som året innan. Nettoprovisionerna från fonder ökade med 7 miljoner euro, från värdepappersemission med 5 miljoner euro och från värdepappersförmedling med 5 miljoner euro. Däremot sjönk provisionsintäkterna från kreditgivning med 7 miljoner euro och nettoprovisionerna från förmedlingen av försäkringar med 6 miljoner euro.

Nettointäkterna från placeringsverksamheten minskade med 242 miljoner euro till 31 miljoner euro. Nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat uppgick till 31 miljoner euro (146). Realisationsvinster bokfördes för totalt 26 miljoner euro (127).

Nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet var 259 miljoner euro (683). Under det första kvartalet sjönk aktiernas och skuldebrevens verkliga värde betydligt, men efter det förbättrades dock läget på värdepappersmarknaden. Värdeförändringarna i derivatens kredit- och motpartsrisk (CVA), som beror på marknadsförändringar, minskade resultatet med 13 miljoner euro (-15). Nettoförändringen för de kortfristiga räntekompletteringarna i livförsäkringen sänkte resultatet med 9 miljoner euro (-12). Nettointäkterna från förvaltningsfastigheter minskade med 33 miljoner euro till -8 miljoner euro.

På en del av försäkringsbolagens egetkapitalinstrument tillämpas ett tillfälligt undantag (overlay approach). Förändringarna i verkligt värde på de placeringar som omfattas av det tillfälliga undantaget bokförs i fonden för verkligt värde bland eget kapital. Intäkterna från placeringsverksamheten minskade totalt med 63,5 procent från jämförelseperioden till 76 miljoner euro. OP Gruppens försäkringsbolags totala intäkter från placeringar till verkligt värde var 3,2 procent (10,4).

De övriga rörelseintäkterna ökade från jämförelseperioden med 80 miljoner euro till 121 miljoner euro. De övriga rörelseintäkterna ökade under det första kvartalet till följd av försäljningen av fastigheten i Vallgård. För affären bokfördes en realisationsvinst på 98 miljoner euro bland övriga rörelseintäkter och kostnader för 2 miljoner euro bland övriga rörelsekostnader. OP Gruppen fortsätter sin verksamhet i fastigheten med ett långfristigt hyresavtal, och fastigheten redovisades som en nyttjanderättspost i balansräkningen. Värdet av nyttjanderättsposten i enlighet med standarden IFRS 16 var 138 miljoner euro och leasingskulden 225 miljoner euro. Under jämförelseperioden ökade de övriga rörelseintäkterna genom försäljningen av företagshälsovårdsrörelsen.

Kostnaderna ökade med 3,6 procent till 1 414 miljoner euro. Personalkostnaderna ökade med 3,7 procent till 594 miljoner euro. Avskrivningarna och nedskrivningarna av materiella och immateriella tillgångar ökade med 3,6 procent till 196 miljoner euro. Avskrivningarna enligt plan ökade med 6,1 procent till 194 miljoner euro till följd av de ökade utvecklingssatsningarna under de senaste åren. Nedskrivningar bokfördes för 2 miljoner euro (6).

De övriga rörelsekostnaderna ökade med 3,5 procent till 624 miljoner euro. ICT-kostnaderna ökade med 32 miljoner euro till 286 miljoner euro. Under 2020 ökar ICT-kostnaderna på grund av en datasystemmiljöinvestering av engångsnatur. Utvecklingen inverkade på kostnaderna med 135 miljoner euro (125). Myndighetsavgifterna ökade med 21,2 procent till 42 miljoner euro till följd av att EU:s stabilitetsavgift ökade. 

Resultatförsvagande nedskrivningar på olika resultatposter för krediter och fordringar samt placeringar bokfördes för totalt 200 miljoner euro (48), varav 183 miljoner euro (36) bokfördes för krediter och övriga fordringar. Kunderna har under coronakrisen aktivt ansökt om amorteringsfrihet för krediter och ändringar i betalningstiderna, vilket tillsammans med de förändringar som coronakrisen medförde i de makroekonomiska parametrar som används vid beräkningen av förväntade kreditförluster ökade nedskrivningarna av fordringar med 72 miljoner euro. Den nya definitionen av fallissemang, som togs i bruk under det första kvartalet, gjorde att nedskrivningarna av fordringar vid ibruktagningen ökade med 44 miljoner euro. De slutgiltiga nettokreditförlusterna, 82 miljoner euro (42), ökade till följd av omläggningar av fordringar. Förlustreserven var vid slutet av rapportperioden 690 miljoner euro (585). De nödlidande fordringarna av krediter och övriga fordringar var 1,7 procent (1,1) av kredit- och garantistocken. Nedskrivningarna av fordringar av krediter och övriga fordringar var 0,25 procent (0,05) av kredit- och garantistocken.

OP Gruppens inkomstskatt för rapportperioden var 110 miljoner euro (134). Den effektiva skattesatsen var 20,9 procent (19,9).

OP Gruppens eget kapital uppgick till 12,8 miljarder euro (12,6). I eget kapital ingick Avkastningsandelar för 2,9 miljarder euro (3,0), av dem bestod 0,2 miljarder euro (0,2) av uppsagda Avkastningsandelar. Avkastningsmålet för Avkastningsandelarna för 2020 är 3,25 procent. Den ränta som ackumulerats på Avkastningsandelarna under rapportperioden uppskattas till sammanlagt 71 miljoner euro (72). För 2019 betalas räntor för totalt 97 miljoner euro i januari 2021.

Rapportperiodens totalresultat var 435 miljoner euro (869). Under jämförelseperioden ökade totalresultatet till följd av förändringarna i fonden för verkligt värde.

Utsikter för återstoden av året

Världsekonomin började under det tredje kvartalet återhämta sig efter vårens krasch. Återhämtningen var dock ojämn och nationalprodukten låg klart under fjolårsnivån så gott som överallt. På hösten började antalet coronafall åter öka, men följderna har tills vidare varit lindrigare än på våren. Finansmarknaden har hållit sig lugn delvis tack vare centralbankernas betydande stöd. Räntorna är över lag exceptionellt låga.

Om coronapandemin hållas någorlunda i schack fortsätter ekonomin att återhämta sig så småningom. Utsikterna är dock fortfarande osäkra både på hemmamarknaden och exportmarknaden. En plötslig försämring i pandemiutvecklingen skulle påverka OP Gruppen på tre sätt: osäkerheten skulle öka på finans- och placeringsmarknaden samt i ekonomin, kundernas ökade ekonomiska svårigheter skulle öka kreditrisken samt minska efterfrågan på tjänster och dessutom skulle en försämring i virusläget kunna försvåra ett effektivt genomförande av OP Gruppens egen verksamhet.

Till följd av den exceptionella osäkerhet som förorsakas av coronapandemin ökar OP Gruppens nedskrivningar av fordringar och minskar intäkterna från placeringsverksamheten. OP Gruppens resultat före skatt 2020 uppskattas bli mindre än 2019.

Alla prognoser och bedömningar i den här delårsrapporten grundar sig på rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Presskonferens

Chefdirektör Timo Ritakallio presenterar OP Gruppens resultat för medierna via en webcast 22.10.2020 kl. 11.00. Ytterligare information:  OP:s kommunikation, tfn 010 252 8719, viestinta@op.fi

 OP Företagsbanken Abp och OP-Bostadslånebanken Abp offentliggör egna delårsrapporter.

Publiceringstidpunkter för rapporterna 2020:

OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2020                           vecka 10, 2021
OP Gruppens bolagsstyrningsrapport 2020                                              vecka 10, 2021
OP Gruppens årsrapport 2020 (inkl. samhällsansvarsrapporten)             vecka 10, 2021
OP Gruppens risk- och kapitaltäckningsrapport 2020                               vecka 10, 2021
Rapportering som gäller ersättningar                                                        vecka 10, 2021

Utgivningsdagar för bokslutskommunikén 2020 samt delårsrapporterna och halvårsrapporten 2021:

Bokslutskommuniké 1.1.-31.12.2020                                                       10.2.2021
Delårsrapport 1.1.−31.3.2021                                                                  28.4.2021
Halvårsrapport 1.1–30.6.2021                                                                  28.7.2021
Delårsrapport 1.1−30.9.2021                                                                   27.10.2021

Helsingfors 22.10.2020

OP Andelslag
Styrelsen
 
Närmare upplysningar:

Chefdirektör Timo Ritakallio, tfn 010 252 4500
Ekonomi- och finansdirektör Vesa Aho, tfn 010 252 1427
Direktör för kommunikation och företagsansvar Tuuli Kousa, tfn 010 252 2957

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsingfors
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange                                                                                  
SIX Swiss Exchange                                                                          
Centrala medier
op.fi

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp med två miljoner ägarkunder och 12 000 anställda. Vi erbjuder heltäckande bank- och försäkringstjänster till privat- och företagskunder. OP Gruppen består av andelsbankerna och gruppens centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Vår grunduppgift är att främja våra ägarkunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. www.op.fi