OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1.–30.9.2020

OP Företagsbanken Abp
Delårsrapport 1.1–30.9.2020
22.10.2020 kl. 09.00

OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1–30.9.2020

  • Koncernens resultat före skatt var 319 miljoner euro (331). Försäkringsnettot ökade med 16 procent till 463 miljoner euro (399) och räntenettot med 16 procent till 244 miljoner euro (211). Nedskrivningarna av fordringar, 65 miljoner euro, ökade från jämförelseperioden med 54 miljoner euro. Intäkterna från placeringsverksamheten minskade med 22 procent till 137 miljoner euro (176). Koncernens intäkter totalt minskade med 2 procent till 838 miljoner euro (854), men med beaktande av det tillfälliga undantaget ökade intäkterna med 7 procent till 860 miljoner euro (806).
  • Segmentet Företagsbanks resultat före skatt minskade med 3 procent till 194 miljoner euro (201). Nettointäkterna från placeringsverksamheten ökade med 46 procent till 104 miljoner euro (71) och räntenettot med 6 procent till 298 miljoner euro (281). Företagsbankens resultat försvagades av att nedskrivningarna av fordringar ökat med 55 miljoner euro till 66 miljoner euro (11). Utlåningen ökade på ett år med 4 procent till 24,6 miljarder euro (23,7).
  • Segmentet Försäkrings resultat före skatt ökade med 2 procent och var 169 miljoner euro (166). Försäkringsnettot ökade med 16 procent till 463 miljoner euro (399). Intäkterna från placeringsverksamheten minskade med 74 procent och var 21 miljoner euro (80). Den operativa totalkostnadsprocenten var 86,0 (91,8).
  • Övrig rörelse redovisade ett resultat före skatt på -43 miljoner euro (-36). Likviditeten förblev god trots coronakrisen.
  • Koncernens CET1-kapitaltäckning var 14,6 procent (14,9).
Resultat före skatt, mn € 1–9/2020 1–9/2019 Förändring, % 1–12/2019
  Företagsbank 194 201 -3,4 262
  Försäkring 169 166 2,1 200
  Övrig rörelse -43 -36 - -50
Koncernen totalt 319 331 -3,7 412
Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 7,6 8,4 -0,8* 7,8
Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 0,45 0,52 -0,07* 0,49
  30.9.2020 30.9.2019 Förändring, % 31.12.2019
CET1-kapitaltäckning, % 14,6 14,1 0,5* 14,9
Utlåning, md € 24,6 23,7 3,5 23,7
Inlåning, md € 14,2 10,3 38,2 11,1
Nödlidande fordringar av kredit- och garantistocken, % 1,0 0,5 0,4* 0,5
Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,32 0,06 0,27* 0,19

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2019. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2019 om inte annat nämns.
*Förändring i relationstalet

Utsikter för återstoden av året

Världsekonomin började under det tredje kvartalet återhämta sig efter vårens krasch. Återhämtningen är dock ojämn och nationalprodukten ligger klart under fjolårsnivån så gott som överallt. På hösten började antalet coronafall åter öka, men följderna har tills vidare varit lindrigare än på våren. Finansmarknaden har hållit sig lugn delvis tack vare centralbankernas betydande stöd. Räntorna är över lag exceptionellt låga.

Om coronapandemin hålls någorlunda i schack fortsätter ekonomin att återhämta sig så småningom. Utsikterna är dock fortfarande osäkra både på hemmamarknaden och exportmarknaden. En plötslig försämring i pandemiutvecklingen skulle påverka OP Företagsbanken på tre sätt: osäkerheten skulle öka på finans- och placeringsmarknaden samt i ekonomin, kundernas ökade ekonomiska svårigheter skulle öka kreditrisken samt minska efterfrågan på tjänster och dessutom skulle en försämring i virusläget kunna försvåra ett effektivt genomförande av OP Företagsbankens egen verksamhet.

I och med coronapandemin är de största osäkerhetsmomenten för resultatutvecklingen förknippade med förändringar i ränte- och placeringsmiljön samt utvecklingen av nedskrivningar. Dessutom påverkas den framtida resultatutvecklingen av marknadens tillväxttakt, förändringar i konkurrensläget och storskadornas effekt på skadekostnaden.

År 2020 ges en uppskattning av utvecklingen i hela årets resultat endast på grupplanet i OP Gruppens bokslutskommuniké och delårsrapporter.

Alla bedömningar som presenteras i den här delårsrapporten grundar sig på de rådande åsikterna om utvecklingen av omvärlden, OP Företagsbankskoncernen och dess funktioner, och de faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Publiceringstidpunkter för rapporterna 2020:

OP Företagsbankens verksamhetsberättelse och bokslut 2020 vecka 10, 2021
OP Företagsbankens bolagsstyrningsrapport 2020 vecka 10, 2021

Utgivningsdagar för bokslutskommunikén 2020 samt delårsrapporterna och halvårsrapporten 2021:

Bokslutskommuniké 1.1-31.12.2020 10.2.2021
Delårsrapport 1.1−31.3.2021 28.4.2021
Halvårsrapport 1.1–30.6.2021 28.7.2021
Delårsrapport 1.1−30.9.2021 27.10.2021

Helsingfors 22.10.2020

OP Företagsbanken Abp
Styrelsen

Närmare upplysningar:
Verkställande direktör Katja Keitaanniemi, tfn 010 252 1387
Direktör för kommunikation och företagsansvar Tuuli Kousa, tfn 010 252 2957

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsingfors
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi

OP Företagsbanken Abp är en del av Finlands ledande kundägda finansgrupp OP Gruppen. OP Företagsbanken och OP-Bostadslånebanken ansvarar för OP:s upplåning på penning- och kapitalmarknaden. OP Företagsbanken, OP-Bostadslånebanken och deras moderbolag OP Andelslag samt övriga medlemskreditinstitut inom OP har ett lagstadgat solidariskt ansvar för varandras skulder och åtaganden. OP Företagsbanken är också centralbank för OP.