AB Traction: Delårsrapport januari - september 2020

Perioden juli - september

 • Resultatet efter skatt uppgick till 270 (-80) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva innehav, noterade 164 (-116) Mkr
  • Aktiva innehav, onoterade 42 (0) Mkr
  • Finansiella placeringar 67 (36) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 18,26 (-5,40) kr
 • Substansvärdet per aktie ökade med 11 procent inklusive lämnad utdelning
 • Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till cirka 21 procent

Perioden januari - september
             

 • Resultatet efter skatt uppgick till -226 (261) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva innehav, noterade -82 (103) Mkr
  • Aktiva innehav, onoterade 30 (1) Mkr
  • Finansiella placeringar -166 (162) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -15,25 (17,66) kr
 • Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till cirka -8 procent
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 183 (203) kr/aktie
 • Substansvärdet per aktie minskade med 8 (+10) procent inklusive lämnad utdelning

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav efter kvartalets slut uppgår till 23 Mkr per den 22 oktober 2020.


För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00


Denna information är sådan som AB Traction skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2020, kl. 13.00 CET.

Bilaga