Aktia Bank Abp: Komplettering till anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9 paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande  
23.10.2020 kl. 19.00

Aktia Bank Abp: Komplettering till anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9 paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen

RG Partners Oy kompletterar sin 1.3.2020 gjorda flaggningsanmälan. Enligt flaggningsanmälan gjord av RG Partners Oy 1.3.2020 har RG Partners Oy och Svenska litteratursällskapet i Finland 1.3.2020 undertecknat ett avtal, enligt vilket Svenska litteratursällskapet i Finland säljer 5 803 154 aktier i Aktia Bank Abp till RG Partners Oy. Förvärvet var villkorat av att Europeiska centralbanken godkänner RG Partners Oy förvärv av mer än 10 procent av aktierna i ett kreditinstitut i enlighet med kapitel 3 paragraf 2 i lagen om kreditinstitut samt av att Finansinspektionen ger vissa andra tillstånd till förvärvet.

RG Partners Oy kompletterar flaggningsanmälan från 1.3.2020 med information om att RG Partners Oy 23.10.2020 erhållit alla nödvändiga myndighetstillstånd för verkställandet av förvärvet. Förvärvet av aktierna verkställs uppskattningsvis 6.11.2020.

Efter att transaktionen verkställts kommer RG Partners Oy att äga 7 078 115 aktier, vilket är 10,18 % av Aktia Bank Abp:s aktier och röster.

Efter transaktionen% av aktier och röster% av aktier och röster genom finansiella instrumentSumman av %-andelarnaTotalantalet aktier och röster i målbolaget
Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds10,18 10,1869 504 292
Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts)10,12   

Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslagAntal aktier och röster%-andel av aktier och röster
 Direkt (VPML 9:5)Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)Direkt (VPML 9:5)Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)
FI40000588707 078 115 10,18 
SUMMA A7 078 115 10,18 

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a paragraf i VPML

Typ av finansiellt instrumentFörfallodagLösendagLeveranssätt (aktieleverans/kontantavräkning)Antal aktier och röster%-andel av aktier och röster
      
SUMMA B     

AKTIA BANK ABP

Mera information:
Mia Bengts, koncernjurist, tfn 010 247 6348
Lotta Borgström, direktör för investerarrelationer och kommunikation, tfn 010 247 6838

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
Finansinspektionen
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2019 till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.