Sinch AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma i Sinch AB (publ)

Aktieägarna i Sinch AB (publ) (”Sinch” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 27 november 2020.

I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 november 2020, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast måndagen den 23 november 2020, och
 • dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast torsdagen den 26 november 2020. Observera att anmälan till bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i bolagsstämman (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast måndagen den 23 november 2020. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning och följa Bolagets anvisningar som finns tillgängliga på Bolagets hemsida: www.sinch.com och på Bolagets kontor Lindhagensgatan 74, 112 18 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Computershare AB, ”Sinch ABs extra bolagsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm. Komplett formulär ska vara Computershare AB tillhanda senast torsdagen den 26 november 2020. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@computershare.se. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt med BankID via Bolagets webbplats, www.sinch.com. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandhålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets webbplats, www.sinch.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om incitamentsprogram II 2020 och emission av tecknings- och personaloptioner
 8. Stämmans avslutande

Styrelsens beslutsförslag:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Som ordförande vid bolagsstämman föreslås styrelsens ordförande Erik Fröberg, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 3)

Till person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll föreslås Jonas Fredriksson, som representerar Neqst D1 AB, eller vid förhinder för denne, den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 4)

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 4 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Computershare AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Beslut om incitamentsprogram II 2020 och emission av tecknings- och personaloptioner (punkt 7)

Bakgrund och motiv

Bolaget har tidigare infört ett flertal aktierelaterade incitamentsprogram. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införandet av ytterligare ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Sinch-koncernen (”LTI II 2020”). Förslaget till beslut om incitamentsprogram har lagts fram då styrelsen bedömer det angeläget och i alla aktieägares intresse att skapa större delaktighet för nuvarande och framtida nyckelpersoner och ledande befattningshavare inom koncernen vad avser koncernens utveckling. Det är också angeläget att motivera till fortsatt anställning.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om införandet av incitamentsprogrammet LTI II 2020 i enlighet med punkterna 7 (a) – 7 (c) nedan. Besluten under punkterna 7 (a) – 7 (c) nedan föreslås vara villkorade av varandra och samtliga beslut föreslås därför antas i ett sammanhang. LTI II 2020 föreslås omfatta upp till cirka 145 nuvarande och framtida ledande befattningshavare och nyckelanställda inom Sinch-koncernen.

Förslag till beslut om antagande av LTI II 2020 (punkt 7 (a))

LTI II 2020 omfattar fyra (4) serier. Serie 1–3 utgörs av teckningsoptioner som ska överlåtas till anställda inom Sinch-koncernen i Sverige och andra länder. Teckningsoptionerna av Serie 1 har en löptid om cirka 3,25 år, teckningsoptionerna av Serie 2 har en löptid om cirka fyra (4) år och teckningsoptionerna av Serie 3 har en löptid om cirka fem (5) år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja teckningsoptionerna under tre (3) månader innan utgången av respektive löptid. Serie 4 av LTI II 2020 utgörs av personaloptioner att tilldelas till anställda inom Sinch-koncernen utanför Sverige. Personaloptioner inom ramen för Serie 4 kommer bland annat att tilldelas till anställda i nyligen förvärvade dotterbolag till Bolaget.

Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om emission av högst 470 260 teckningsoptioner varav högst 18 420 teckningsoptioner kan emitteras i Serie 1, högst 18 420  teckningsoptioner kan emitteras i Serie 2 och högst 18 420 teckningsoptioner kan emitteras i Serie 3. Vidare föreslås att högst 415 000 teckningsoptioner kan emitteras i syfte att säkra leverans av aktier vid utnyttjande av personaloptioner till deltagare i Serie 4. Rätten att teckna teckningsoptioner av Serie 1–4 ska tillkomma det helägda dotterbolaget Sinch Holding AB (”Dotterbolaget”) som ska överlåta teckningsoptionerna av Serie 1–3 till anställda i Bolaget och koncernen, respektive innehålla teckningsoptionerna av Serie 4 för att säkerställa leverans av aktier vid utnyttjande av personaloptioner i Serie 4. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.

Nedan följer en beskrivning av villkoren för Serie 1–4.

Serie 1–3 – Teckningsoptioner

Dotterbolaget kommer överlåta teckningsoptioner av Serie 1–3 till deltagare och det kommer ske till ett pris motsvarande optionsrättens marknadsvärde (optionspremien).

Varje teckningsoption av Serie 1–3 ger rätt att under respektive series påkallandeperiod teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 140 procent av det volymvägda medeltalet av de från och med den 16 november 2020 till och med den 27 november 2020 noterade betalkurserna (enligt kurslista på Nasdaq Stockholm där Bolagets aktie är noterad) för aktie i Bolaget.  Dock kan teckningskursen inte sättas lägre än aktiens kvotvärde (0,10 kronor). Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen.

Påkallandeperioderna för teckning av aktie under respektive serie är enligt följande:

 • Serie 1: under tiden från och med den 15 december 2023 till och med den 15 mars 2024;
 • Serie 2: under tiden från och med den 15 september 2024 till och med den 15 december 2024; och
 • Serie 3: under tiden från den 15 september 2025 till och med den 15 december 2025. 

De emitterade teckningsoptionerna av Serie 1–3 ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av Dotterbolaget – som är ett helägt dotterbolag till Bolaget – varefter Dotterbolaget ska erbjuda teckningsoptionerna till deltagarna. Tiden för anmälan, under vilken anmälan om förvärv av teckningsoptionerna ska ske av deltagarna, infaller uppskattningsvis under perioden från och den 30 november 2020 till och med den 14 december 2020. Överlåtelse av teckningsoptioner av Serie 1–3 till deltagare ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde (optionspremien) med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen) och kommer att fastställas i samband med första dagen i anmälningsperioden. Styrelsen för Bolaget ska äga rätt att förlänga anmälningsperioden under vilken anmälan om förvärv av teckningsoptioner måste ske av deltagarna. Teckningsoptioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare. För förvärv gjorda av framtida nya medarbetare ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär bland annat att förvärv ska ske med utgångspunkt i det då aktuella marknadsvärdet av teckningsoptioner samt att styrelsen ska ange en motsvarande anmälningsperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningsperioden. Värderingen ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna ska Bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.

Serie 4 – Personaloptioner (med teckningsoptioner som säkringsarrangemang)

Varje personaloption berättigar den anställde att förvärva en (1) aktie i Bolaget enligt följande villkor:

 • Personaloptioner av Serie 4 kommer att tilldelas vederlagsfritt;
 • Deltagande i Serie 4 är begränsat till anställda i Sinch-koncernen som arbetar utanför Sverige;
 • Varje personaloption av Serie 4 berättigar innehavaren till förvärv av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande marknadsvärdet av aktien såsom det fastställts enligt stängningskursen för Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm den sista handelsdagen före dagen för optionstilldelningen (teckningskursen får dock ej sättas lägre än aktiens kvotvärde (0,10 kronor));
 • Personaloptioner av Serie 4 är föremål för både prestations- och tidsbaserade intjänandekrav – det datum då en del av optionerna kommer att intjänas till följd av att den anställde efter viss tid fortfarande är anställd i Sinch-koncernen måste, för att personaloptioner ska intjänas, även Bolagets justerade EBITDA per aktie under en mätperiod om de tre (3) senaste avslutade kalenderåren omedelbart före tillämpligt intjänandedatum ökat med ett genomsnitt om minst tio (10) procent per år (”EPS-villkor”); 
 • Om tillämpligt EPS-villkor inte är uppfyllt vid tillämpligt intjänandedatum kommer sådana personaloptioner försätta vara outnyttjade och omedelbart anses som förverkade utan utbetalning av vederlag;
 • Förutsatt att tillämpliga EPS-villkor har blivit uppfyllda vid tillämpligt intjänandedatum, kommer personaloptioner av Serie 4 att intjänas (i) vid första årsdagen av tilldelningsdagen om 20 procent av det totala antalet tilldelade optionerna till en deltagare, och (ii) per den sista dagen i var och ett av de efterföljande 16 kalenderkvartalen, ytterligare fem (5) procent åt gången av det totala antalet tilldelade optionerna till en deltagare. Den totala intjänandeperioden varefter samtliga tilldelade personaloptioner har intjänats (om tillämpligt) är fem (5) år från tilldelningsdagen;
 • Vid intjänande, såvida inte den anställdes anställning eller engagemang inom Sinch-koncernen upphör tidigare, förblir personaloptioner av Serie 4 möjliga att påkalla under en period om sex (6) år, från tilldelningsdatumet;
 • En nyckelanställd i Bolagets nyligen förvärvade dotterbolag ACL Mobile Limited i Indien kommer att ges mer förmånliga intjänande- och utnyttjandevillkor än andra deltagare inom ramen för Serie 4. Anledningen till avvikelsen från villkoren för övriga deltagare är en överenskommelse som ingicks med nyckelmedarbetaren i fråga i samband med förvärvet av ACL Mobile Limited. Intjänande- och utnyttjandevillkoren kommer emellertid att vara i linje med vad som anges ovan, med följande undantag: (i) om den nyckelanställde har varit anställd inom Sinch-koncernen under två (2) år från och med tilldelningsdagen, kommer intjäning att fortsätta även om anställningen upphör, under förutsättning att EPS-villkoret är uppfyllt på respektive intjänandedatum, samt (ii) om den nyckelanställde har varit anställd i Sinch-koncernen under två (2) år från och med tilldelningsdagen, kommer intjänade personaloptioner att kunna utnyttjas under en period om sex (6) år från och med tilldelningsdagen, även om anställningen upphör; och
 • Villkoren för deltagare i Serie 4 kan komma att skilja sig åt mellan länderna på grund av nationell lagstiftning, dock ska villkoren inte vara mer förmånliga för deltagare än vad som följer av detta förslag. 

Teckningsoptionerna emitterade till Dotterbolaget i syfte att säkra leverans av aktier vid påkallande av personaloptioner till deltagare i Serie 4 kan påkallas för teckning av aktie under en period från och med den 27 november 2021 till och med den 31 december 2027, till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde (0,10 kronor).

Omräkning med anledning av split, sammanläggning, nyemission m.m.

Den enligt ovan fastställda teckningskursen för teckningsoptioner Serie 1–3, respektive Serie 4 ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av Serie 1–4 kommer Bolagets aktiekapital att öka med 47 026,00 kronor.

Fördelning av teckningsoptioner, begränsning avseende dispositioner av teckningsoptioner samt rätt att erhålla tilldelning av teckningsoptioner och personaloptioner

Deltagarnas rätt till förvärv av teckningsoptionerna eller tilldelning personaloptionerna har differentierats med hänvisning till ställning, ansvar och arbetsprestation i koncernen och deltagarna har på grund härav delats upp i två olika kategorier:

Kategori A – Medlemmar i koncernledningen och utvalda nyckelanställda

Kategori B - Övriga medarbetare

Rätt att erhålla teckningsoptioner för anställda inom Sverige samt koncernens utländska dotterbolag, så som tillämpligt, kräver att deltagaren ingår ett särskilt hembudsavtal med Bolaget samt att deltagaren tecknar sig för samma antal teckningsoptioner inom respektive Serie 1, 2 och 3. Hembud ska ske till marknadsvärdet såvitt avser svenska deltagare, och även utländska deltagare i den mån det inte medför negativa skattekonsekvenser. I övrigt är teckningsoptionerna fritt överlåtbara. Rätt att erhålla personaloptioner av Serie 4 ska tillkomma nyckelpersoner och övriga medarbetare inom Bolaget utanför Sverige. Följande fördelning gäller för tilldelning av teckningsoptioner/personaloptioner inom respektive kategori.

 Maximalt antal teckningsoptioner/personal­optioner per deltagareMaximalt antal teckningsoptioner/personal­optioner inom kategorin
Kategori A – maximalt tre personer250 000253 750
Kategori B – maximalt 142 personer10 200216 510

För det fall att samtliga teckningsoptioner och/eller personaloptioner inom kategori A inte överlåtits efter den initiala anmälningsperioden kan sådana icke överlåtna teckningsoptioner/personaloptioner erbjudas medarbetare i kategori B och för det fall att samtliga teckningsoptioner och/eller personaloptioner inom kategori B inte överlåtits efter den initiala anmälningsperioden kan sådana icke överlåtna tecknings­optioner/personaloptioner erbjudas medarbetare i kategori A. Det maximala antalet teckningsoptioner och/eller personaloptioner per person inom respektive kategori ovan ska dock inte kunna överskridas för någon enskild person.

Bolagets styrelseledamöter och grundare omfattas inte av LTI II 2020.

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner av Serie 1–3 (punkt 7 (b))

Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera högst 55 260 teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier, varav högst 18 420 teckningsoptioner i Serie 1, högst 18 420 teckningsoptioner i Serie 2 och högst 18 420 teckningsoptioner i Serie 3, varvid Bolagets aktiekapital vid fullt utnyttjande av tecknings­optionerna kan komma att ökas med högst 5 526,00 kronor, motsvarande cirka 0,09 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för detta förslag.

Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enbart tillkomma Dotterbolaget, med rätt och skyldighet att förfoga över teckningsoptionerna enligt ovan. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlags­fritt till Dotterbolaget.

För att kunna fullgöra förpliktelserna under LTI II 2020 föreslår styrelsen att bolagsstämman godkänner att Dotterbolaget får förfoga över och överlåta teckningsoptionerna till tredje man enligt ovan.

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner av Serie 4 (punkt 7 (c))

Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera högst 415 000 teckningsoptioner av Serie 4 med rätt till nyteckning av aktier till följd varav Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 41 500,00 kronor, motsvarande cirka 0,69 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enbart tillkomma Dotterbolaget, med rätt och skyldighet att förfoga över teckningsoptionerna enligt ovan. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.

För att kunna fullgöra förpliktelserna under LTI II 2020 föreslår styrelsen att bolagsstämman godkänner att Dotterbolaget får förfoga över och överlåta teckningsoptionerna till tredje man eller på annat sätt avyttra teckningsoptionerna enligt ovan.

Kostnader

Mot bakgrund av att teckningsoptionerna av Serie 1–3 ska överlåtas till marknadspris uppkommer inga väsentliga sociala avgifter för Bolaget i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna till deltagarna.   

Kostnaderna relaterade till LTI II 2020 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2, som innebär att kostnaderna för personaloptionerna ska kostnadsföras som en personalkostnad över intjänandeperioden. Den totala kostnaden för personaloptioner av Serie 4 beräknas uppgå till cirka 9,06 miljoner kronor under programmets löptid.  

De totala kostnaderna, inklusive övriga kostnader för LTI II 2020, i form av arvoden till externa rådgivare, värdering, eget arbete samt för praktisk hantering av incitamentsprogrammet beräknas uppgå till cirka 11,06 miljoner under incitamentsprogrammets löptid, baserat på en aktiekurs vid utnyttjandet om 1 600 kronor.

Marknadsvärde av teckningsoptionerna

Baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 820 kronor, uppgår marknadsvärdet på teckningsoptionen, i enlighet med en preliminär värdering utförd av ett oberoende värderingsinstitut, till 116,0 kronor, 138,8 kronor och 166,3 kronor per teckningsoption i Serie 1, 2 respektive 3, under antagande av en teckningskurs om 1 148 kronor per aktie vid utnyttjande. Black & Scholes-modellen har använts vid den preliminära värderingen av teckningsoptionerna, med antagande om en riskfri ränta om 0,00 procent för respektive serie 1, 2 och 3 och en volatilitet om cirka 36 procent.

Påverkan på viktiga nyckeltal

LTI II 2020 antas ha en marginell effekt på Bolagets justerade EBITDA per aktie. Kostnaderna för LTI 2020 uppgår till cirka 0,22 procent av Sinch-koncernens nettoomsättning under räkenskapsåret 2019.

Utspädning

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner emitterade under LTI II 2020, kan upp till 470 260 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning) komma att emitteras, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 0,78 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med 47 026,00 kronor. Tillsammans med teckningsoptioner och personaloptioner som blivit förvärvade eller tilldelade till deltagare i LTI 2016, LTI 2018, LTI 2019 och LTI 2020 och som ännu inte har blivit utnyttjade för teckning eller förvärv av aktier, uppgår den högsta möjliga utspädningen till cirka 5,46 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningsberäkningen har baserats på det maximala antal aktier och röster som kan emitteras vid utnyttjande av teckningsoptionerna och personaloptionerna, dividerat med det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter sådana emissioner.

Beredning av förslaget

Förslaget till incitamentsprogrammet LTI II 2020 har beretts av Bolagets styrelse.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget och koncernen.

Beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Bemyndigande

Det föreslås vidare att styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska bemyndigas vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB samt att styrelsen ska ha rätt att vidta smärre justeringar av incitaments­programmet som föranleds av tillämpliga utländska lagar och regler.

Utestående program

I Bolaget finns följande utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

LTI 2016. På årsstämma den 5 december 2016 godkändes styrelsens förslag rörande incitamentsprogram till nyckelpersoner samt beslut om emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Totalt har 1 500 000 teckningsoptioner blivit tecknade av Dotterbolaget och 1 215 700 teckningsoptioner och personaloptioner har blivit förvärvade av eller tilldelade till deltagare, av vilka 272 662 teckningsoptioner och personaloptioner har blivit utnyttjade (Serie 1 och Serie 4). Inga fler teckningsoptioner eller personaloptioner kommer att erbjudas inom ramen för LTI 2016.  Teckningskursen fastställdes till 127,67 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner och personaloptioner som har blivit förvärvade av eller tilldelade till deltagare och som ännu inte utnyttjats, kommer högst 943 038 aktier att emitteras i Bolaget, motsvarande en utspädning om cirka 1,55 procent.

LTI 2018. På årsstämma den 18 maj 2018 godkändes styrelsens förslag rörande incitamentsprogram till nyckelpersoner samt beslut om emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Totalt har 1 500 000 teckningsoptioner blivit tecknade av Dotterbolaget och 1 380 920 teckningsoptioner och personaloptioner har blivit förvärvade av eller tilldelade till deltagare. Inga fler teckningsoptioner eller personaloptioner kommer att erbjudas inom ramen för LTI 2018. Teckningskursen fastställdes till 91,30 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner och personaloptioner som har blivit förvärvade av eller tilldelade till deltagare kommer högst 1 380 920 aktier att emitteras i Bolaget, motsvarande en utspädning om cirka 2,25 procent.

LTI 2019. På årsstämma den 17 maj 2019 godkändes styrelsens förslag rörande incitamentsprogram till nyckelpersoner samt beslut om emission av högst 510 000 teckningsoptioner och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Totalt har 510 000 teckningsoptioner blivit tecknade av dotterbolaget och 326 000 teckningsoptioner har blivit förvärvade av eller tilldelade till deltagare. Inga fler teckningsoptioner eller personaloptioner kommer att erbjudas ur LTI 2019. Teckningskursen fastställdes till 174,10 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner och personaloptioner som har blivit förvärvade av eller tilldelade till deltagare kommer högst 326 000 aktier att emitteras i Bolaget, motsvarande en utspädning om cirka 0,54 procent.

LTI 2020. På årsstämma den 15 maj 2020 godkändes styrelsens förslag rörande incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner samt beslut om emission av högst 580 000 teckningsoptioner och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Totalt har 580 000 teckningsoptioner blivit tecknade av dotterbolaget och 178 750 teckningsoptioner och personaloptioner har blivit förvärvade av eller tilldelade till deltagare. Inga fler teckningsoptioner eller personaloptioner av Serie 1–6 kommer att erbjudas inom LTI 2020, dock kan teckningsoptioner av Serie 7 komma att erbjudas inom ramen för LTI 2020. Teckningskursen fastställdes till 602 kronor per tecknad aktie vid utnyttjande av teckningsoptioner av Serie 1–6. Teckningskursen för de personaloptioner av Serie 7 som har blivit tilldelade per idag (som ska värderas som skäligt marknadsvärde av aktien, såsom beräknat med utgångspunkt stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm på den sista handelsdagen omedelbart före dagen för tilldelning av varje personaloption) har fastställts till 624 kronor. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner och personaloptioner som har blivit, eller kan komma att bli, förvärvade av eller tilldelade till deltagare kommer högst 342 750 aktier att emitteras i Bolaget vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,57 procent. 

Utspädningsberäkningarna ovan har baserats på the maximala antalet aktier och röster som kan komma att emitteras vid utnyttjande av teckningsoptioner och personaloptioner, dividerat med det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter sådana emissioner.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga beslutsförslag och övrig dokumentation inför stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Lindhagensgatan 74, 112 18 Stockholm, i enlighet med aktiebolagslagens krav samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på Bolagets hemsida: www.sinch.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på stämman.

Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls hos Bolaget.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har vid stämman rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Sinch AB (publ), Att. Ola Hanson eller via e-post till ola.hanson@sinch.com, senast tisdagen den 17 november 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor, Lindhagensgatan 74, 112 18 Stockholm och på www.sinch.com, senast söndagen den 22 november 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se Euroclear Sweden AB:s och Computershare AB:s respektive integritetspolicyer som finns tillgängliga på deras respektive webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf respektive www.computershare.com/se/gm-gdpr.

Övrig information

Bolaget har vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen 59 985 934 utestående aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

***

Stockholm i oktober 2020
Sinch AB (publ)
Styrelsen

Bilaga