Sparbanken Västra Mälardalen: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020

Sparbanken stark och trygg
Efter många års goda resultat står Sparbanken väl rustad för mer utmanande tider. Sparbanken har en mycket stark balansräkning och en betryggande kapitaltäckning, en total kapitalrelation på 21,62% exklusive årets resultat, vilket ger oss goda förutsättningar att göra skillnad och att finnas till för att göra verklig nytta för våra kunder och Västra Mälardalen.

Affärsvolym
Bankens totala affärsvolym per 2020-09-30 uppgår till 26.102.640 tkr (24.157.770 tkr), vilket är en ökning med 1.944.870 tkr eller 8%.

Eget kapital
Kapitalbasen, bestående av enbart kärnprimärkapital, uppgår till 1.341.608 tkr (1.249.182 tkr), vilket ger en total kapitalrelation om 21,62% (21,67%) exklusive periodens resultat.

Resultat
Sparbankens rörelseresultat för perioden januari - september 2020 är 60.591 tkr (122.783 tkr).

Kontorsrörelsen ökar intäkterna. Räntenettot ökar med 10% till 113.949 tkr (103.554 tkr) jämfört med föregående år. Provisionsnettot minskar med 2% till 49.171 tkr (50.405 tkr) jämfört med föregående år.

Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgår till -18.402 tkr (11.751 tkr), varav realiserat 1.531 tkr. Nettoresultatet av finansiella transaktioner har utvecklats negativt till följd av oro på de finansiella marknaderna över Covid-19-pandemins ekonomiska konsekvenser. Den främsta förklaringen till den kraftiga minskningen är negativ värdeförändring på ränteswapar till följd av sjunkande marknadsräntor.

Kostnaderna ökar med 4% till 83.965 tkr, vilket är 2.983 tkr högre än motsvarande period föregående år.

Kreditförlusterna uppgår till 5.290 tkr (-2.723 tkr) och motsvarar 0,09% (-0,05%) av ingående utlåning och kreditgarantier. Ökning förklaras främst av ökade reserveringar för kreditförluster på grund av osäkerhet av Covid-19-pandemins ekonomiska påverkan.

Jämförelsesiffror inom parantes avser januari – sept 2019

Ägarspridning i Portfolio Försäkra AB
Under året har Sparbanken Västra Mälardalen, Sparbanken Rekarne AB samt Bergslagens Sparbank AB sålt delar av innehavet i Portfolio Försäkra AB till Sala Sparbank. Efter transaktionen äger de fyra bankerna en fjärdedel vardera i Portfolio Försäkra AB.

Bäst i Sverige på kundnöjdhet
Sparbankerna, där Sparbanken Västra Mälardalen ingår, fick guldmedalj i kundnöjdhet både bland privat- och företagskunder när Svenskt Kvalitetsindex rapporterat resultatet av den årliga branschundersökningen.

För mer information
Mikael Bohman, VD
Telefon 0221–344 58
Mobil 070–556 52 35
E-post mikael.bohman@sparbankenvm.se

Mats Lindkvist, Finanschef
Telefon 0221-344 78
Mobil 070-584 35 50
E-post mats.lindkvist@sparbankenvm.se

Denna information är sådan information som Sparbanken Västra Mälardalen är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredag den 30 oktober 2020 kl. 08.00.

 

Fakta om Sparbanken Västra Mälardalen
Sparbanken Västra Mälardalen (organisationsnummer 578500-7120) är en lokal självständig Sparbank med säte i Köpings Kommun i Västmanlands län. Sparbankens verksamhet regleras främst av sparbankslagen (1987:619) och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och i övrigt av svensk rätt.
Ytterst ansvariga för Sparbankens verksamhet är Sparbankens 48 huvudmän. Dessa väljs enligt ett bestämt system och representerar Sparbankens kunder. Huvudmännen utövar sitt inflytande på Sparbanksstämman som är Sparbankens högsta beslutande organ. Sparbanksstämman beslutar om tillsättande av styrelse och revisorer. Styrelsen väljer inom sig ordförande och utser verkställande direktör.
Ordförande i Sparbankens styrelse är Lars-Erik Wige. Styrelsen består för närvarande av 9 ledamöter. Mikael Bohman är verkställande direktör i Sparbanken sedan 2005.

För mer information om Sparbanken Västra Mälardalen besök www.sparbankenvm.se.

Bilaga