Auriant Mining AB (publ.) har nöjet att meddela att gruvrättigheter i enlighet med Tardan-fyndighetens licens är helt återställd

Bolaget meddelade resultaten av inspektionen utförd av den ryska tillståndsmyndigheten Naturskyddsinspektionen, Rosprirodnadzor, (“RPN”) i juli - augusti 2019 i Bolagets dotterbolag LLC Tardan Gold (" Dotterbolaget" eller "Tardan Gold") i sina pressmeddelanden den 20 augusti, 8 november och den 4 december 2019. Efter inspektionen fick dotterbolaget ett beslut från den ryska Centrala Myndigheten för Naturresurser ("Rosnedra") att det inte ska bedriva gruvverksamhet vid Tardan-fyndigheten förrän dotterbolaget får Rosnedras godkännande för den tekniska projektdokumentationen för Tardan-fyndigheten och de andra nödvändiga godkännanden och tillstånd. Bolaget har nu nöjet att bekräfta att godkännandet av Rosnedra och andra nödvändiga godkännanden och tillstånd har mottagits, och Rosnedra har nu utfärdat ett beslut att undanröja begränsningen för gruvverksamhet vid Tardan-fyndigheten med omedelbar verkan.

Som tidigare meddelats utmanade Tardan Gold några av resultaten från RPN:s inspektion i domstol. Domstolen har funnit att inspektionen saknade rättsliga grunder, därför har RPN:s slutsatser ingen rättslig effekt. Trots det har dotterbolaget rättat till flera brister som identifierats under inspektionen och Bolaget gläder sig över att notera att dess dotterbolag är helt i överensstämmelse med all tillämplig underjordsanvändning regler samt lagar och förordningar på miljöns område.

För närvarande levereras malm för CIL-anläggningen från Pravoberezhny-fyndigheten som inte påverkats av den ovan nämnda begränsningen, som nu har undanröjts.

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD
Tel: +7 495 109 02 82
E-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com
www.facebook.com/AuriantMining/

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid Nasdaq First North Premier Growth Market under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50, e-mail CA @mangold.se eller besök www.mangold.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 15:30 den 2 november 2020.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar. Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

Bilaga