Kvalitena avyttrar fastighet

Kvalitena avyttrar fastighet

Kvalitena AB (publ):s dotterbolag Hedvig Eleonora Förvaltnings AB har avyttrat fastigheten Stockholm Pelarbacken Större 7. Försäljningen har skett genom en bolagstransaktion. Fastigheten omfattar ca 850 kvadratmeter och underliggande överenskomna fastighetsvärde överensstämmer med fastighetens värdering per sista juni 2020.

Tango har varit Kvalitenas transaktionsrådgivare och Advokatfirman Glimstedt har varit Kvalitenas legala rådgivare i försäljningsprocessen.

Del av nettolikviden från försäljningen kommer enligt obligationsvillkoren att användas för att amortera på Kvalitenas obligationslån med förfall 2021-09-30 (ISIN: SE0009664949).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tillförordnad vd Jonas Vestin, jonas.vestin@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Denna information är insiderinformation som Kvalitena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november kl. 17:20.

Bilaga