Hexatronic beslutar om apportemission för förvärvet av Baltronic Group OÜ och Toronics Inc

Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 4 november 2020

Hexatronic beslutar om apportemission för förvärvet av Baltronic Group OÜ och Toronics Inc

Styrelsen i Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic” eller ”Bolaget”) har, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 7 maj 2020, beslutat om apportemission av 152 500 stamaktier i Hexatronic. Beslutet har fattats i enlighet med det aktieöverlåtelseavtal som Bolaget ingått om förvärv av samtliga aktier i Baltronic Group OÜ (”Baltronic Group”) och Toronics Inc (”Toronics”), vilket tidigare informerats om den 2 november 2020. Rätt att teckna stamaktierna tillkommer enligt aktieöverlåtelseavtalet och emissionsbeslutet endast säljaren av Baltronic Group och Toronics och betalning ska ske genom att säljaren tillskjuter samtliga aktier i Baltronic Group som apportegendom.

Teckningskursen, som uppgår till 57,20 kronor per aktie, motsvarar stängningskursen för Hexatronics stamaktie på Nasdaq Stockholm per den 30 oktober 2020.

Genom nyemissionen ökar Hexatronics aktiekapital med 7 625 kronor till 1 901 071,20 kronor. Antalet aktier kommer efter nyemissionen att uppgå till 38 021 430, varav 37 661 430 är stamaktier och 360 000 är aktier av serie C. Antalet röster kommer efter nyemissionen att uppgå till 37 697 430.

Göteborg 4 november 2020

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2020 kl. 10.00 CET.

Vid eventuella frågor kontakta:

Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne, Drytech™, Lightmate®, Skyline och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Kina, Nya Zeeland, USA och Kanada. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se www.hexatronicgroup.com.

Bilaga