NGS Group AB: Delårsrapport januari-september 2020

Tredje kvartalet i sammandrag

• Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 104 MSEK (125), en minskning med 16,9% (-12,2).

• Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 3,5 MSEK (3,5), rörelsemarginal 3,4% (2,8).

• Resultatet för tredje kvartalet uppgick till 2,3 MSEK (3,4).

• Resultatet per aktie före och efter utspädning för tredje kvartalet uppgick till 0,26 SEK (0,38).

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under tredje kvartalet till 1,6 MSEK (13,2).

• NGS har under kvartalet utnyttjat möjligheterna till statligt stöd för deltidspermitteringar av viss personal med 0,6 MSEK.


Januari-september i sammandrag

• Nettoomsättningen för perioden januari-september uppgick till 326 MSEK (416), en minskning med 21,7% (-10,6).

• Rörelseresultatet för perioden januari-september uppgick till 8,4 MSEK (15,3), rörelsemarginal 2,6% (3,7).

• Resultatet för perioden januari-september uppgick till 5,5 MSEK (11,0).

• Resultatet per aktie före och efter utspädning för perioden januari-september uppgick till 0,61 SEK (1,22).

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden januari-september till 16,8 MSEK (22,3).

• NGS har under perioden utnyttjat möjligheterna till statligt stöd för deltidspermitteringar av viss personal med 1,9 MSEK. Vidare har nedsatta sociala avgifter reducerat koncernens kostnader med 2,4 MSEK under perioden.


VD-kommentar                         

Rörelseresultatet för kvartalet ligger glädjande nog i nivå med förra årets tredje kvartal, detta trots att kvartalet präglades av en fortsatt svag utveckling med omsättningstapp jämfört med föregående år.

I jämförelse med andra kvartalet stabiliserades efterfrågan i delar av våra verksamheter och effekterna av covid-19 blev därmed mer differentierade än under våren när pandemin drabbade samtliga tjänsteområden.

Verksamheten inom sjuksköterskebemanningen mötte en fortsatt ökad efterfrågan inom de delar som påverkats av pandemin, såsom intensivvården. Vår verksamhet inom sjuksköterskebemanning hade därmed en positiv utveckling under kvartalet även om efterfrågan dämpades efter sommaren. Vår norska verksamhet har påverkats av omfattande karantänregler. Då samtlig personal utgår från Sverige så har detta inneburit en kraftig minskning av vår sköterskebemanning i Norge.

Läkarbemanningen drabbades av ett betydande efterfrågetapp med minskad omsättning som konsekvens. Planerade insatser inom både sluten- och öppenvården sköts fortsatt på framtiden och därav minskade behovet av läkartjänster. Det är i dagsläget osäkert när efterfrågan, med en underliggande vårdskuld, kommer att ta fart.

Majoriteten av vår verksamhet inom skolbemanning påverkades av vårens nedstängning av skolor. Behovet har ökat markant från början av hösten då merparten av våra kunder nu håller undervisning på plats igen. Vår verksamhet inom skolans värld ökar jämfört med föregående kvartal, även om vi inte är i nivå med 2019 ännu. Socionombemanningen fortsätter påverkas av kundernas restriktiva inköpsmönster vad gäller externa resurser med beaktande av coronaviruset, men har trots detta en ökning av antalet uppdrag.

Inom executive search ökade efterfrågan jämfört med andra kvartalet, då många uppdrag avstannade. Verksamheten, inklusive den i Finland, har utvecklats relativt väl. Vi upplever fortfarande en avvaktande marknad, men ser möjligheter till affärer. I takt med att den privata sektorn pressats har fler aktörer närmat sig den offentliga sektorn med tydlig prisdumpning som konsekvens.

Pandemin fortsätter prägla efterfrågan både inom specialistrekryteringen och interimsverksamheten inom privat sektor, men även inom dessa områden ser vi en succesivt ljusnande marknad, även om vägen tillbaka till tidigare nivåer är lång.

Sammanfattningsvis befinner vi oss fortsatt i en utsatt situation, präglad av oförutsägbarhet. Majoriteten av de korttidspermitteringar som infördes under andra kvartalet är nu avslutade, vilket innebär ökade kostnader i det korta perspektivet. Det är nödvändigt för oss att öka försäljningsinsatserna, vilket inte är möjligt med det upplägg om stöd om korttidsarbete för företag som staten erbjuder.

Parallellt med försäljningsfokus och kostnadsbesparingar, arbetar vi med implementering av ett nytt systemstöd för ett snabbare och effektivare arbetssätt.

Jag vill tacka alla våra intressenter – allt från våra kunder och personal till våra aktieägare. Med engagemang och ihärdighet visar vi att tillsammans är det möjligt att fortsätta att göra nya affärer varje dag i en pressad marknad. All vår personal hos våra kunder gör ovärderliga insatser varje dag och jag vill rikta ett varmt tack till alla som bidragit till att vi, trots den speciella situation vi verkar i, lyckas leverera ett resultat på samma nivå som tredje kvartalet 2019.

Ingrid Nordlund, verkställande direktör


Denna delårsrapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 november 2020 klockan 11:30. Delårsrapporten finns efter publicering tillgänglig på NGS hemsida www.ngsgroup.se.

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Nordlund, VD, telefon 0704-14 81 28

Klas Wilborg, CFO telefon 08-505 808 33

NGS Group AB (publ), org nr 556535-1128

Kungsgatan 12, 111 35 Stockholm

Telefon 08-505 808 30

www.ngsgroup.se

Bilaga