Bilia AB (publ) offentliggör prospekt och förbereder notering av obligationen vid Nasdaq Stockholm


Bilia AB (publ) (”Bilia”) offentliggjorde den 24 september 2020 en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 500 miljoner kronor inom ett rambelopp om
1 500 miljoner kronor (”Obligationen”). Obligationslånet har en löptid om fem år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 170 punkter med slutligt förfall i oktober 2025.

I enlighet med villkoren för Obligationen avses denna att inom kort bli noterad samt upptagen till handel på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Ansökan har inlämnats till Nasdaq Stockholm avseende upptagande till handel och inregistrering av Obligationen. Förväntad första dag för handel av Obligationen på Nasdaq Stockholm är den 6 november 2020.

Med anledning av noteringen har Bilia upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Bilias webbplats (www.bilia.com) och Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Göteborg den 4 november 2020

Bilia AB (publ)

För information vänligen kontakta:
Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se 
Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se

Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 november 2020, kl. 13:15.

Fakta om Biliakoncernen

Bilia är en av Europas största bilkedjor med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar. Bilia har cirka 140 anläggningar i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien. Bilia säljer personbilar av märket Volvo , BMW , Toyota, Renault , Lexus, MINI, Dacia, Alpine samt transportbilar av ­märket Renault , Toyota och Dacia.

Bilia har idag en fullt utbyggd verksamhet med försäljning av nya bilar, e-handel, reservdelar och butiksförsäljning, service- och skadeverkstäder, däck och bilglas samt finansiering, försäkring, biltvätt, drivmedelsstationer och bildemontering under samma tak, vilket ger ett unikt erbjudande.

Bilia omsatte cirka 30 mdkr år 2019 och hade cirka 5 000 anställda. 

Bilaga