Hexatronic Group AB (publ) Delårsrapport januari – september 2020


Viktiga händelser under kvartalet

  • Hexatronic förvärvade utbildningsbolaget The Light Brigade Inc, en USA-baserad leverantör av fiberoptisk utbildning för bredbands-kommunikation, trådlösa nätverk, tjänste-leverantörer mm.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

  • Hexatronic förvärvade fiberoptikbolagen Baltronic Group OÜ med bas i Estland och kanadensiska Toronics Inc.
     
  • Hexatronic förvärvade 90 procent av aktierna i den italienska kabelnätsleverantören Qubix S.p.A.

             

Vd har ordet
Stark lönsamhetsutveckling och flera strategiska förvärv

Lönsamheten (EBITA) stärktes under kvartalet till 11,8 procent vilket är en ökning med 34 procent jämfört med samma period föregående år. Den starka lönsamhetsutvecklingen gör att vi nu är mindre än en halv procentenhet från vårt mål om minst 9 procent på rullande 12 månader.

Även vinst per aktie förbättrades avsevärt och är 54 procent högre än motsvarande period föregående år. Den stärkta lönsamheten beror framförallt på goda bruttomarginaler och ett högt kapacitets-utnyttjande i flera av våra fabriker.

Försäljningen fortsätter att utvecklas positivt med en tillväxt i kvartalet om 13 procent trots en bedömd negativ påverkan om 5 procent pga covid-19, samt negativa valutaeffekter om 4 procent. I princip hela tillväxten är organisk.

Nordamerika utvecklades fortsatt mycket positivt med en tillväxt om 20 procent. Tillväxten drevs framförallt av en ökad duktförsäljning där nu vår nya fabrik i Texas bidrar positivt.  Tillväxten i Europa, exklusive Sverige, var 16 procent framförallt drivet av en stark försäljning i Storbritannien och Tyskland. Försäljningen i Sverige uppvisade en tillväxt om 11 procent drivet av fortsatt FTTH-utbyggnad men även projekt avseende förstärkning av stamnät.

Under kvartalet slutfördes förvärvet av Light Brigade vilket är Nordamerikas ledande utbildningsbolag inom telekom. Med Light Brigade blir vi en mer känd aktör i Nordamerika och får möjlighet att erbjuda utbildning inom våra FTTH-system över hela Nordamerika, något vi bedömer kommer stärka våra möjligheter till ökad systemförsäljning.

Efter kvartalets utgång har vi genomfört flera strategiska förvärv. Baltronic Group med huvudkontor i Estland som är en mångårig partner till Hexatronic. Baltronic Group ger oss en ökad produktionskapacitet i Europa och stärker oss i flera geografiska marknader samt inom trådlösa nätverk. Toronics med kontor i Toronto ger oss lokal närvaro i Kanada och Qubix med huvudkontor i Italien etablerar oss på en ny marknad och stärker oss på inomhuslösningar.

Orderingången har fortsatt utvecklats positivt. Vi gick in i det fjärde kvartalet med en orderbok som organiskt var 6 procent högre än motsvarande tidpunkt föregående år.

Vi har en fortsatt mycket positiv syn på marknaden för fiberoptiska system. Till detta kommer att covid-19 öppnat ögonen för både privatpersoner och regeringar att de fiberoptiska näten måste byggas ut för att klara de behov som redan är här och som kommer öka med nya tjänster.

Vi har skapat en bra plattform för fortsatt stark tillväxt och avser fortsätta stärka vår position med fler förvärv.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa.

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ)

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Hexatronic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 november 2020 kl. 07.00 CET.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2020 den 24 februari 2021
Delårsrapport januari-mars 2021 den 29 april 2021
Delårsrapport april-juni 2021 den 12 augusti 2021
Delårsrapport juli-september 2021 den 2 november 2021

Årsstämma

Årsstämma hålls den 6 maj 2021.

För eventuella frågor kontakta:
• Henrik Larsson Lyon, VD och Koncernchef, 070-650 34 00
• Lennart Sparud, Finansdirektör, 070-558 66 04

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne, Drytech™, Lightmate®, Skyline och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Kina, Nya Zeeland och USA. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se www.hexatronicgroup.com.

Hexatronic Group AB (publ) Org nr 556168-6360

Hexatronic Group AB (publ)
Sofierogatan 3a, 412 51 Göteborg, Sverige
www.hexatronicgroup.com

Bilaga