Active Biotech Delårsrapport januari – september 2020

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 3
Tasquinimod

 • Första patienten har doserats i monoterapidelen av fas 1b/2a-studien i multipelt myelom
 • Den kliniska studiedesignen i multipelt myelom presenteras på American Society of Hematology (ASH) virtuella årsmöte 2020 i december
 • Patent avseende behandling av akut leukemi beviljade i Japan och Kina

Laquinimod

 • Ny oftalmisk formulering som ska användas vid behandling av inflammatoriska ögonsjukdomar
  utvecklad i samarbete med Leukocare AG

Naptumomab

 • Den kliniska studien med naptumomab i kombination med durvalumab i patienter med avancerad eller
  metastaserade solida tumörer pågår

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Tasquinimod

 • Patentansökan avseende användning i multipelt myelom godkänd i Kina
 • Patent avseende användning av tasquinimod i kombination med immunterapi beviljad i Europa

Företaget

 • Styrelsen beslutade vid styrelsemötet den 5 november 2020 att föreslå en nyemission för att finansiera pågående
  och planerade utvecklingsprogram
 • En kapitalmarknadsdag kommer att äga rum den 24 november 2020

Ekonomisk översikt

MSEKQ3Q1-Q3Helår
 20202019202020192019
      
Nettoomsättning-0,90,57,58,4
Rörelseresultat-8,3-9,3-28,2-21,1-32,3
Resultat efter skatt-8,2-9,3-28,2-22,9-34,1
Resultat per aktie (SEK)-0,06-0,06-0,19-0,16-0,24
Likvida medel (vid periodens slut)  30,969,959,7
         

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Helén Tuvesson, CEO
  Tel: 046-19 21 56
  Hans Kolam, CFO
  Tel: 046-19 20 44
       
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, SE-220 07 Lund
Tel: 046-19 20 00
                                                                 

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

Denna information är sådan information som Active Biotech är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november, 2020, kl. 07.45. 

Bilaga