Kallelse till årsstämma i SkiStar AB

SkiStar AB (publ) håller årsstämma lördagen den 12 december 2020 kl. 14.00 på Experium i Lindvallen, Sälen. Inregistrering till stämman sker från kl. 13.30.

Information om försiktighetsåtgärder och möjlighet till förhandsröstning

Med anledning av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 och för att värna om våra aktieägares trygghet och hälsa kommer stämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. Försiktighetsåtgärder kommer att vidtas för att minska risken för smittspridning. Med stöd av tillfälliga lagregler kommer de aktieägare som inte närvarar personligen eller via ombud ges möjlighet att utöva sin rösträtt på stämman genom att förhandsrösta (poströstning).

Utöver styrelseordförande och VD kommer styrelseledamöter och personer i ledningsgruppen endast att delta vid stämman i begränsad omfattning och deras deltagande kan komma att ske via länk eller telefon. Frågorna på stämman kommer att koncentreras till ärenden på dagordningen och andra upplysningar som deltagarna har rätt att erhålla enligt lag. SkiStar välkomnar aktieägare som önskar ställa allmänna frågor till bolaget att kontakta stammoarende@skistar.com i syfte att i möjligaste mån tillse att frågorna berörs i VD:s anförande, som kommer att göras tillgängligt på skistar.com/sv/corporate efter stämman. Servering av lunch kommer i år inte att ske i samband med stämman. Om du som är anmäld till stämman upplever sjukdomssymptom såsom förkylning, hosta, halsont eller feber, önskar SkiStar att du avstår från att närvara. Bolaget vill också påminna om möjligheten för aktieägare att inte närvara personligen vid stämman utan att i stället delta genom ombud eller utöva rösträtt genom poströstning (se information nedan). SkiStar kommer vid behov att uppdatera ovanstående information och ber alla som avser att delta på stämman att hålla sig uppdaterade via bolagets webbplats: www.skistar.com/sv/corporate.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4 december 2020 och anmäla sin avsikt att delta i stämman senast måndagen den 7 december 2020.

Anmälan om deltagande kan ske

 • på bolagets webbplats www.skistar.com/sv/corporate,
 • per brev till SkiStar AB, Att: Aktieägarservice, 780 67 Sälen, eller
 • per telefon till 0280-880 95.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn/företagsnamn och person-/organisationsnummer samt gärna kontaktuppgift och antalet innehavda aktier. Vill aktieägaren medföra biträde, ska även detta uppges i anmälan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren senast tisdagen den 8 december 2020 är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som avser förhållanden per fredagen den 4 december 2020. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering. Sådan omregistrering kan vara tillfällig.

Poströstning

SkiStars styrelse har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning och uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet för att minimera antalet personer som deltar fysiskt på stämman för att därigenom minska risken för smittspridning. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas, vilket finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.skistar.com/sv/corporate. Poströstningsformuläret kan också erhållas hos bolaget (se kontaktuppgifter ovan). För de beslutspunkter på dagordningen där styrelsen eller valberedningen har lämnat förslag finns möjlighet att rösta Ja eller Nej, vilket tydligt framgår i poströstningsformuläret. Det går också att avstå från att rösta i enskild beslutspunkt. Poströsten ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 11 december 2020.

Observera att aktieägare som önskar poströsta måste, precis som vid personligt deltagande, vara registrerad i bolagets aktiebok fredagen den 4 december 2020 (och om aktierna är förvaltarregistrerade, tillse att aktierna är registrerade i eget namn) och anmäla sin avsikt att delta i stämman senast måndagen den 7 december 2020.

Komplett formulär, inklusive eventuella bilagor, skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com alternativt med post i original till SkiStar AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud. Aktieägare som är fysiska personer kan även poströsta elektroniskt (avge förhandsröst) genom verifiering med BankID via bolagets webbplats, www.skistar.com/sv/corporate.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som inte avser vara personligen närvarande vid stämman får – utöver alternativet att förtidsrösta enligt ovan – företrädas av ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar. Fullmaktsformulär kan laddas ner på bolagets webbplats eller erhållas hos bolaget (se kontaktuppgifter ovan).

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktörerna för räkenskapsåret 2019/20
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter som stämman ska välja
 13. Beslut om arvode till styrelseledamöterna
 14. Val av styrelseledamöter
 15. Val av styrelseordförande
 16. Beslut om antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 17. Beslut om arvode till revisor
 18. Val av revisor
 19. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 20. Beslut om bolagsordningsändring
 21. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
 22. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen inför årsstämman 2020 i SkiStar AB består av Anders Sundström, utsedd av Mats och Fredrik Paulsson med familj och bolag, Lennart Mauritzson (valberedningens ordförande), utsedd av familjen Erik Paulsson med bolag, Marianne Nilsson, utsedd av Swedbank Robur Fonder, och Per Limberg, utsedd av Lima Jordägande Socknemän för Besparingsskogen. Valberedningen föreslår följande.

2.         Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Eivor Andersson utses till ordförande vid stämman.

12.      Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter som stämman ska välja

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex, utan suppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

13.       Beslut om arvode till styrelseledamöterna

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode, inklusive utskottsarvoden, ska kvarstå på samma nivåer som föregående år och totalt uppgå till 1 900 000 kronor (2019: 2 120 000). Arvodet ska fördelas med 500 000 kronor (500 000) till styrelsens ordförande och 220 000 kronor (220 000) vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ledamöter i revisionsutskottet föreslås erhålla ett arvode om totalt 200 000 kronor (200 000), varav 100 000 kronor (100 000) till ordföranden i utskottet och 50 000 kronor (50 000) vardera till övriga två ledamöter. Ledamöter i ersättningsutskottet föreslås erhålla ett arvode om totalt 100 000 kronor (100 000), varav 50 000 kronor (50 000) till ordföranden i utskottet och 25 000 kronor (25 000) vardera till övriga två ledamöter.

14.       Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att Eivor Andersson, Lena Apler, Sara Karlsson, Fredrik Paulsson, Gunilla Rudebjer och Anders Sundström omväljs till styrelseledamöter. Samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om de personer som föreslås till omval samt valberedningens motiverade yttrande finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.skistar.com/sv/corporate.

15.       Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Eivor Andersson omväljs till ordförande i styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

16.       Beslut om antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår, i enlighet med rekommendation från revisionsutskottet, att bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, utan suppleanter.

17.       Beslut om arvode till revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med rekommendation från revisionsutskottet, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

18.       Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med rekommendation från revisionsutskottet, omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PWC) som bolagets revisor för en period om ett år. PWC har meddelat valberedningen att för det fall valberedningens förslag också blir stämmans beslut kommer auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson fortsätta som huvudansvarig revisor. Varken valberedningens förslag eller revisionsutskottets rekommendation till revisor har varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Styrelsens beslutsförslag

10.       Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2019/20 och att det belopp om 815 136 913 kronor som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning.

19.       Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande. Riktlinjerna har framtagits med hänsyn till nya EU-regler om aktieägares rättigheter som har implementerats genom ändringar i aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning.  Riktlinjerna ska gälla tills dess att nya riktlinjer har antagits av bolagsstämman och gäller maximalt i fyra år.

Omfattning

Nedanstående riktlinjer omfattar styrelsen (i tillämpliga delar), verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen, vilka nedan benämns ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som framgår av nya avtal och på förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att årsstämman beslutat om riktlinjerna. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

SkiStar ska skapa minnesvärda fjällupplevelser som den ledande operatören av europeiska alpindestinationer. Såsom börsbolag ska SkiStar skapa värde för bolagets aktieägare och ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete.

För ytterligare information om SkiStars strategi, långsiktiga intressen inklusive finansiella och operativa mål, samt hållbarhetsarbete, se www.skistar.com/sv/corporate samt årsredovisningen som finns att tillgå på nämnda webbplats senast tre veckor före årsstämman.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagande av bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet, förutsätter att bolaget har kvalificerade medarbetare. Därför krävs att SkiStar kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsstruktur enligt dessa riktlinjer ska

 • bidra till att det finns en samsyn mellan ledande befattningshavare och aktieägare vad gäller det långsiktiga perspektivet på verksamheten, inklusive främjandet av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet,
 • säkerställa att bolagets ledande befattningshavare erhåller en marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation så att den möjliggör att kompetenta medarbetare kan rekryteras, motiveras och behållas,
 • förutsätta ledande befattningshavares efterlevnad av bolagets uppförandekod, policyer och  direktiv, samt
 • erbjuda en lönesättning baserad på såväl bolagets finansiella måluppfyllelse som den ledande befattningshavarens individuella ansvar, kompetens, prestation, arbetsuppgifter, erfarenhet och befattning.

Rörlig ersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Ersättning och ersättningsformer

Den totala kompensationen till ledande befattningshavare ska ses över regelbundet, minst en gång årligen, för att säkerställa att den är marknadsmässig. Ersättningen får bestå av följande komponenter för att skapa en väl avvägd total kompensation som styrker såväl den kortsiktiga som den långsiktiga målstyrningen och måluppfyllelsen; fast kontantlön, rörlig ersättning/bonus inklusive åtagande att förvärva aktier, pensionsförmåner och övriga förmåner.

Fast kontantlön
Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast kontantlön som är individuell och marknadsmässig i förhållande till ansvar, kompetens, prestation och regional lönenivå. Den fasta lönen ska årligen fastställas att gälla för perioden september - augusti.

Rörlig ersättning/bonus inklusive åtagande att förvärva aktier
Ledande befattningshavare har möjlighet till kontant rörlig ersättning/bonus utifrån det aktuella bonusprogram som gäller för SkiStars ledande befattningshavare enligt beslut av styrelsen för varje enskilt verksamhetsår. Bonus ska vara relaterad till av styrelsen fastställda mätbara kriterier avseende bolagets prestation avseende vinst per aktie, avkastning på eget kapital, rörelsemarginal och organisk tillväxt mätt för respektive räkenskapsår. Om styrelsen skulle bedöma att affärsstrategin och bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete, bättre skulle främjas om kriterierna kompletteras eller ändras tillåter dessa riktlinjer att sådana förändringar görs.

Bonus för verkställande direktören får högst utgå med 60% av 3 x månadslön x 12. Bonustak är dock 60% av aktuell månadslön x 12. För övriga ledande befattningshavare får bonus utgå med högst 60 % av 12 gånger aktuell månadslön.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga ledande befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella rapporten. Rörlig ersättning regleras i oktober månad året efter intjänandet.

Den ledande befattningshavare som erhåller bonus ska genom avtal med bolaget förbinda sig att själv förvärva och långsiktigt (för en period om minst tre år) investera minst 1/3 av bonusen efter skatt i aktier i bolaget. Syftet är att skapa delaktighet och engagemang genom att ledande befattningshavare på ett strukturerat sätt erbjuds att på detta sätt bli aktieägare. Genom de kriterier som enligt ovan avgör utfallet skapas incitament för de ledande befattningshavarna att bidra till förverkligandet av bolagets affärsstrategi och tillvaratagande av bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet, och därmed till långsiktigt värdeskapande.

Om den ledande befattningshavaren bryter mot villkoren ovan, till exempel genom att i förtid avyttra aktier förvärvade enligt ovan, ska den ledande befattningshavaren enligt avtalet med bolaget återbetala hela det belopp (inklusive inkomstskatt men exklusive sociala avgifter) som utbetalts för förvärv av aktier enligt ovan.

Pensionsförmåner
Ledande befattningshavare äger rätt till pensionslösningar enligt kollektivavtal och avtal med SkiStar AB. Samtliga pensionsåtaganden ska vara premiebestämda. För verkställande direktören betalar bolaget pensionsavgifter motsvarande 30 procent av den pensionsgrundande lönen. För övriga ledande befattningshavare sker pensionsinbetalningar enligt den sedvanliga ITP-planen. Löneavståenden kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar genom engångsbetalda pensionspremier i form av löne- och bonusväxling. Pensionering sker för de ledande befattningshavare som är svenska medborgare vid 65 års ålder och för övriga enligt respektive lands pensionsregler.

Bilförmån
Ledande befattningshavare får vara berättigade till bilförmån.

Övriga förmåner
Ledande befattningshavare får vara berättigade till sjukvårdsförsäkring samt de förmåner som gäller för övriga anställda inom SkiStar. Förmånernas värde får sammanlagt uppgå till högst fem procent av den fasta kontantlönen för den ledande befattningshavaren.

Verkställande direktören får härutöver vara berättigad till privata resor mellan hemmet och arbetsplatsen (inklusive flygresor), deklarationshjälp och kompletterande sjukförsäkring utöver den kollektivavtalade sjukförsäkringen.

Övrigt
Beträffande eventuella anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Vid anställningens upphörande får uppsägningstid från SkiStars sida vara högst 24 månader och vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida högst sex månader. Avgångsvederlag ska endast utgå vid uppsägning från bolagets sida. Avgångsvederlag ska avräknas vid den uppsagdes nya anställning. Avgångsvederlag beräknas på den fasta kontantlönen och är inte pensionsgrundande.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och implementera riktlinjerna

Styrelsens ersättningsutskott ansvarar för att årligen se över behovet av revidering av riktlinjerna inför styrelsens förslag till årsstämman (i förekommande fall) om fastställelse. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsen fattar beslut om lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören efter förslag från ersättningsutskottet. Verkställande direktören fattar beslut om lön och övriga anställningsvillkor för övriga medlemmar av koncernledningen och samråder i frågan med ersättningsutskottet. Vid styrelsens och ersättningsutskottets behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får, efter förslag från ersättningsutskottet, besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Sådana ev. avvikelser ska redovisas och motiveras i efterföljande ersättningsrapport.

Lön och anställningsvillkor för övriga anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. I den ersättningsrapport som tas fram avseende utbetald och innestående ersättning som omfattas av riktlinjerna, kommer utvecklingen av avståndet mellan bolagsledningens ersättning och övriga anställdas ersättning att redovisas.

Förändringar mot tidigare riktlinjer

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inför årsstämman 2020 överensstämmer i huvudsak med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2019, men de föreslagna nya riktlinjerna är mer detaljerade än tidigare på grund av förändrade regler i aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning.

Mer information

SkiStar har, vid tidpunkten för avgivande av detta förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, inga ersättningsåtaganden som ej förfallit till betalning utöver löpande åtaganden till ledande befattningshavare i enlighet med de ersättningsprinciper som beslutades vid årsstämman 2019. För mer information om ersättningar i SkiStar, se årsredovisningen som finns att tillgå på www.skistar.com/sv/corporate senast tre veckor före årsstämman.

20.       Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra bolagsordningen enligt följande:

Punkt 1

Nuvarande lydelse:
Firma
Bolagets firma är SkiStar Aktiebolag, org. nr 556093-6949. Bolaget är publikt (publ).

Föreslagen lydelse:
Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är SkiStar AB. Bolaget är publikt (publ).

Punkt 8

Nuvarande lydelse:
Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antal biträden skall uppges. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Föreslagen lydelse:
Kallelse m.m.
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter.
Aktieägare som vill delta i förhandlingar vid bolagsstämman ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Punkt 13

Ny punkt införs.

Föreslagen lydelse:
Insamling av fullmakter och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna rösta per post före bolagsstämman.

Genomgående

Nuvarande lydelse:
skall

Föreslagen lydelse:
ska

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB samt i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av beslutet.

21.       Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt i huvudsak följande.

Styrelsen föreslås bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om att förvärva egna aktier av aktieslaget B, dock att bolagets innehav av egna aktier vid någon tidpunkt inte får överstiga tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på en reglerad marknad eller genom ett erbjudande som riktas till samtliga aktieägare i bolaget. Förvärv på en reglerad marknad får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare får ske till lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 20% uppåt.

Styrelsen föreslås vidare bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta bolagets egna aktier på en reglerad marknad eller på annat sätt i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning, eller annars med villkor. Bemyndigandet får avse högst så många aktier som förvärvats med stöd av bemyndigandet att förvärva egna aktier. Överlåtelse på en reglerad marknad får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med förvärv ska ske till ett pris som väsentligen motsvarar marknadsvärdet för bolagets aktie vid tidpunkten för ingående av förvärvsavtalet.

Bemyndigandena syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och att, om så skulle anses lämpligt, möjliggöra förvärv. Skälet till avvikelse från företrädesrätten vid överlåtelse i samband med förvärv av företag och verksamhet är att skapa alternativa betalningsformer vid sådana förvärv. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier fordrar för dess giltighet att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt at göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket samt i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av beslutet.

Handlingar inför stämman

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut och yttranden enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna under minst tre veckor före stämman hos bolaget på adress SkiStar AB, Sälfjällsgården, 780 67 Sälen och på bolagets webbplats www.skistar.com/sv/corporate. Kopior av handlingarna sänds även, utan kostnad för aktieägaren, per post eller e-post till aktieägare som så begär och därvid uppger sin post-/e-postadress samt kommer att finnas tillgängliga på stämman.

Särskilt majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkten 20 om ändring av bolagsordningen samt punkten 21 om bemyndigande ska förslagen biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antalet aktier och röster

Antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för utfärdande av denna kallelse till totalt 78 376 056, varav 3 648 000 A-aktier och 74 728 056 B-aktier och det totala antalet röster uppgår till 111 208 056. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________________

Sälen i november 2020
Styrelsen för SkiStar AB (publ)


Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 5 november 2020 klockan 13.30 CET.

Ytterligare information lämnas av:
Stefan Sjöstrand, Verkställande direktör, tel +46 (0)280 841 60.
Anders Örnulf, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46 (0)280 841 60.

Kort om SkiStar:
SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver alpina skidanläggningar i Sälen, Åre och Vemdalen samt Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt St. Johann in Tirol i Österrike. Marknadsandelen är i Sverige 53 %, i Norge 29 % och totalt i Skandinavien 43 %. Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Verksamheten delas in i två segment; Drift av skidanläggningar och Fastighetsutveckling & exploatering. För mer information, se www.skistar.com/sv/corporate.

Bilaga