Ellen offentliggör utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONGKONG, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Ellen AB (publ) (”Ellen”) har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 15 oktober 2020 och vars teckningsperiod löpte ut den 9 november 2020. Sammanställningen av utfallet visar att 49,1 procent tecknades med stöd av teckningsrätter, 2,3 procent utan stöd av teckningsrätter och att resterande del av företrädesemissionen har tilldelats de parter som avlagt emissionsgarantier för en sammanlagd teckningsgrad uppgående till 100 procent, motsvarande 14,9 MSEK. Ellen kommer således tillföras 14,9 MSEK före emissionskostnader. Utfallet medför att Ellen säkerställer tillräcklig finansiering för intensifiering av marknadsföringskampanjer, produktutveckling och rörelsekapital för expansion på utvalda marknader.

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier medelst avräkningsnota. Tilldelade aktier tecknade utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det prospekt som publicerades den 21 oktober 2020.

”Genom företrädesemissionen tillförs Ellen det kapital som krävs för att fortsatt driva det påbörjade arbetet med att utöka distributionen på befintliga och nya marknader, accelerera våra marknadsinvesteringar som säkerställer att vi kan genomföra nödvändiga satsningar på prioriterade marknader och fortsätta utvecklingen av vår produktportfölj. Med dessa satsningar har Ellen alla förutsättningar att återuppta försäljningstillväxten från inledningen av året. Vi kommer arbeta fokuserat och målmedvetet för att växa Ellens affär och därigenom skapa aktieägarvärde”, säger Charlotta Nilsson,VD för Ellen.

Aktier och aktiekapital

Genom företrädesemissionen ökar Ellens aktiekapital med totalt 750 000,20 SEK till 1 750 000,46 SEK genom emission av 1 899 177 aktier. Det totala antalet aktier i Ellen ökar därmed till 4 431 413 aktier.

Handel med BTA

Handel med BTA (betald tecknad aktie) bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market och kommer att upphöra när emissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 48. BTA omvandlas därefter till ordinarie aktier.

Finansiella och legala rådgivare

Erik Penser Bank AB agerar finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Ellen i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information: 
Charlotta Nilsson, VD på telefon 08-412 10 00 eller via epost info@ellen.se

Denna information är sådan information som Ellen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2020, kl. 21.45 CEST.


Om Ellen

Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel® (LN®). Krämen innehåller kokosolja som ger en skyddande och smörjande
effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns också ett pH-test för hemmabruk, en aqua block tampong, en intim foam, intim deo och en after shave & wax gel. Foamen och deon är båda baserade på ekovänliga ingredienser med Salvia som ingrediens. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Ellen. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Ellen har endast skett genom det prospekt som Ellen har offentliggjort den 21 oktober 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Ellen har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.


Bilaga