Delårsrapport 1 januari - 30 september 2020

FORTSATT STABIL OPERATIV UTVECKLING, FÖRVÄRV AV RUN COMMUNICATIONS, GENOMFÖRD OBLIGATIONSEMISSION 300-450 MSEK

Det tredje kvartalet var framgångsrikt. Stockwik genomförde en obligationsfinansiering som utgör en stabil grund för fortsatt expansion och vi förvärvade datalagringsföretaget RUN Communications. I koncernen fortsatte verksamheten och portföljbolagen att stabilisera sig i spåren av pandemin. Totalt har Stockwik klarat sig fortsatt bra. Portföljbolagen var intakta och de flesta verksamheterna i stort opåverkade. På rullande tolv månader utföll såväl omsättning som resultat oförändrat i koncernen totalt (proforma, dvs med alla befintliga verksamheter inräknade oavsett när de tillträddes). Alla fyra segment uppvisade också var för sig stabila omsättningssiffror och underliggande resultat. I ljuset av hur världen sett ut är det riktigt bra.

I slutet av augusti annonserades förvärvet av RUN Communications. Förvärvet är Stockwiks tolfte. RUN inriktar sig på drift av IT-infrastruktur, privata och publika molntjänster samt konsulttjänster och har sedan starten år 2003 uppvisat en stabil tillväxt. Företagets tjänster riktar sig mot allt från små kunder till stora internationella organisationer inom ett brett spann av branscher, samtliga med höga krav på funktion och säkerhet som exempelvis statliga myndigheter, bioteknik, konsultverksamhet, bygg samt andra IT- och affärssystemleverantörer.

I september meddelades att Stockwik emitterat ett seniort säkerställt obligationslån med en initial volym om 300 MSEK inom ett ramverk om 450 MSEK. Obligationslånet har en löptid på 3 år och en rörlig kupong om 3 månaders STIBOR + 7,00 procentenheter. Emissionen togs väl emot av marknaden och blev kraftigt övertecknad, vilket möjliggjorde ett högre emitterat belopp än vad som initialt indikerats.

För rullande tolv månader redovisar koncernen proforma 483,4 (497,8) MSEK i nettoomsättning och 57,0 (57,0) MSEK i EBITDA, exklusive effekt från IFRS 16 om 13,1 (6,4) MSEK uppgick EBITDA till 43,9 (50,6) MSEK, en god och tillfredsställande nivå i linje med vad som kommunicerats tidigare. Nettoskulden uppgick vid periodens utgång till 259,6 (177,5) MSEK.

PERIODEN 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 100,0 (100,6) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 8,2 (14,5) MSEK, exklusive effekt från IFRS 16 om 3,8 (2,6) MSEK uppgick EBITDA till 4,4 (11,9) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 3,0 (11,3) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 0,5 (9,4) MSEK, exklusive effekt från IFRS 16 om 0,2 (0,1) MSEK uppgick EBIT till 0,3 (9,3) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,5 (37,0) MSEK, varav -7,7 (-5,2) MSEK utgjorde avskrivningar och 16,9 (32,0) MSEK förändring uppskjuten skatt på underskottsavdrag vilka inte påverkade koncernens likviditet
 • Resultat per aktie för verksamheten före utspädning uppgick till 1,59 (8,84) SEK, efter utspädning till 1,55 (8,03) SEK

PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 294,7 (221,3) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 25,7 (16,0) MSEK, exklusive effekt från IFRS 16 om 10,1 (6,4) MSEK uppgick EBITDA till 15,6 (9,6) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 13,1(7,9) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 6,9 (3,0) MSEK, exklusive effekt från IFRS 16 om 0,6 (0,2) MSEK uppgick EBIT till 6,3 (2,8) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,1 (26,2) MSEK, varav -18,8 (-13,0) MSEK utgjorde avskrivningar och 16,9 (32,0) MSEK förändring uppskjuten skatt på underskottsavdrag vilka inte påverkade koncernens likviditet
 • Resultat per aktie för verksamheten före utspädning uppgick till 1,37 (6,46) SEK, efter utspädning till 1,35 (5,85) SEK

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2020 kl. 08:00 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD och koncernchef
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

Bilaga