Clean Motion AB Status nyemission

Styrelsen arbetar på flera alternativa finansieringsvägar men Interest Group vidhåller att man kommer att lösa emissionslikviden.

Vid styrelsemötet den 20/11 diskuterades situationen med Interest Group som i samband med rekonstruktionen i Clean Motion AB, åtagit sig att investera 15 MSEK i bolaget givet godkännande på bolagsstämma samt ackordsbeslut. Då emissionslikviden inte inkommit trots att alla andra villkor är uppfyllda beslutade styrelsen att skyndsamt undersöka alternativa finansieringsmöjligheter för bolaget.
Utgångspunkten för styrelsens arbete är att dels hitta kortsiktiga finansieringslösningar för att kunna lösa den beslutade ackordsuppgörelsen dels finna alternativ till Interest Groups åtagande om finansiering för bolagets långsiktiga arbete. I detta arbete ingår sondering med alternativa investerare, såväl industriella samarbetspartner som institutionella investerare men också möjlighet till en företrädesemission utreds.
Under v50, alltså nästa vecka, kommer styrelsen att besluta väg angående den kortsiktiga finansieringen och räknar med att ha en lösning på plats för att verkställa beslutat ackord.  Vad gäller de borgenärer som tecknat sig för den riktade kvittningsemissionen (omfattande 6,8 MSEK) så har samtliga borgenärer förklarat sig villiga att avvakta eventuella förändrade emissionsvillkor.

Göran Folkesson, VD: ”Det är givetvis en mycket allvarlig situation att Interest Group inte uppfyllt sina åtaganden, vilket skapar skada och merarbete för oss som bolag. Samtidigt är jag fylld av tillförsikt i att bolaget är i en mycket god situation såväl i vårt affärserbjudande som i våra möjligheter att hitta alternativ finansiering. Det beslutade ackordet i samband med rekonstruktionen ger oss fantastiska möjligheter till en nystart med en städad balansräkning. Därför är vårt första fokus att redan under nästa vecka hitta en kortsiktig finansiering som gör att vi kan verkställa ackordsbeslutet. Vi är mycket tacksamma för våra borgenärers tålamod och välvilja vilket skapar möjligheter för oss att hitta alternativ.”

Lerum, 2020-12-04

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.