Överskott för staten i november 2020

Överskott för staten i november 2020

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 40,4 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 20,5 miljarder kronor. Skillnaden beror på lägre utgifter och högre skatteinkomster än beräknat.  

På grund av ett fel publicerades rapporten Sveriges statsskuld november 2020 i förtid på söndag den 6 december istället för som planerat måndag den 7 december kl. 09.30. Riksgälden tidigarelägger därför hela publiceringen av utfallet för statens betalningar och statsskuldens storlek i november 2020.

Det primära saldot blev 20,4 miljarder kronor högre än prognos. Skatteinkomsterna var cirka 7 miljarder kronor högre än beräknat. Därutöver var utbetalningarna från ett antal myndigheter lägre än beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 0,8 miljarder kronor lägre än prognos.

Räntebetalningarna på statsskulden var 1,3 miljarder kronor högre än beräknat.

För tolvmånadersperioden till och med november 2020 visade statens betalningar ett underskott på 193,1 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 137 miljarder kronor i slutet av november.

Utfallet för december 2020 publiceras den 12 januari 2021, kl. 09.30.

Kontakt

Pressfunktionen, 08 613 47 01

Statens budgetsaldo och nettolånebehov1 (miljoner kronor)  
 Utfall nov.Prognos nov.Differens nov.Ack. diff.2Utfall 12-mån
Budgetsaldo40,38320,46419,91929,506-193,102
Nettolånebehov-40,383-20,464-19,919-29,506193,102
Primärt saldo3-20,684-247-20,437-27,268156,996
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4-23,245-22,455-790-3,65223,676
Räntor på statsskulden3,5462,2371,3091,41412,430
  - Ränta på lån i svenska kronor3,6221,7451,8772,27410,491
  - Ränta på lån i utländsk valuta-50-32-18-117-1,055
  - Realiserade valutakursdifferenser-26524-550-7432,994
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos oktober 2020).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.

  
Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden:

https://www.riksgalden.se/sv/statistik/statistik-om-statens-upplaning/

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 21 oktober: Statsupplåning prognos och analys 2020:3

 

Bilaga