Kommuniké från extra bolagsstämma i ZetaDisplay AB

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) avhöll extra bolagsstämma den 11 december 2020. Vid stämman fattades följande beslut:

Beslut om emission av teckningsoptioner till Magari Ventures AS

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av högst 500 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023:2 till Magari Ventures AS (”Magari”). Magari utför managementtjänster i ZetaDisplays helägda dotterbolag ProntoTV AS. Teckningsoptionerna utges på marknadsmässiga villkor, innebärande att priset per teckningsoption ska motsvara marknadspris fastställt med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny stamaktie i ZetaDisplay under perioden 15 mars – 31 mars 2023 till en teckningskurs om 17,90 kronor.

För vidare information, vänligen kontakta:

Mats Johansson, styrelseordförande, ZetaDisplay AB (publ)
Tel: +46 706-46 30 35
E-post: mats.johansson@abraxasholding.com

Per Mandorf, koncernchef och VD, ZetaDisplay AB (publ)
Tel: +46 704-25 82 34
E-post: per.mandorf@zetadisplay.com

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 16:15 den 11 december 2020.

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay driver den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra koncept och vår mjukvara påverkar människors beteende vid beslutstillfället i butiks- och offentliga miljöer samt arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar. ZetaDisplay är en europeisk ledare och kommer att driva den fortsatta konsolideringen av marknaden organiskt och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter ca 400 Mkr och sysselsätter 160 medarbetare vid nio kontor i sex europeiska länder. Totalt hanterar bolaget 50 000 installationer på 50 marknader. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA].

Mer information på www.ir.zetadisplay.com

 

Bilaga