Anoto Group genomför en riktad nyemission om 8 595 556 stamaktier och tillförs därigenom ca 7,7 miljoner SEK

Stockholm, 16 december 2020 – Styrelsen i Anoto Group AB (”Anoto” eller ”Bolaget”) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2020, beslutat om att genomföra en riktad nyemission av 8 595 556 stamaktier till en teckningskurs om 0,90 SEK per aktie (”Nyemissionen”). Teckningskursen har fastställts efter förhandling på armlängds avstånd mellan investerare och Anoto och motsvarar en premie om cirka 22,6 procent mot stängningskurs den 15 december 2020.

Nyemissionen har tecknats av Vaba Co. Ltd., ett bolag baserat i Sydkorea som aktivt arbetar med att bygga upp en distributionskanal för KAIT-produkter i Sydkorea. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Genom nyemissionen tillförs Anoto cirka 7,7 miljoner SEK före emissionskostnader. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 4,8 procent av aktiekapitalet efter utspädning genom att antalet utestående aktier ökar från 177 284 817 till 185 880 373.

Bolaget avser att använda emissionslikviden för att flytta tillverkningen av Anoto- och KAIT-produkter till en större produktionsanläggning i Mexiko.

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, please visit www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 december 2020, kl. 10:45 CET.

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Bilaga