Ändring i antalet egna aktier i Aktia Bank Abp:s besittning

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
4.1.2021 kl. 15.00

Ändring i antalet egna aktier i Aktia Bank Abp:s besittning

Aktia Bank Abp har idag med stöd av beslut av bolagets styrelse avyttrat 29 479 Aktia-aktier i bolagets besittning för utbetalning av uppskjutna rater från aktiebelöningsprogrammens förtjänstperioder 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019 och övriga belöningsprogram till sammanlagt 21 personer.
Aktia Bank Abp har efter ovannämnda avyttringar 83 893 egna aktier i sin besittning.

Aktia Bank Abp

Mera information:
Outi Henriksson, ekonomi- och finansdirektör, tfn 010 247 6236

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2019 till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.